Her vil du finde referater af bestyrelsesmøder afholdt fra den 16/02-2024

Referat af bestyrelsesmødet i Maribo Skakklub, lørdag den 11/05-2024.


Deltagere: Claus Schmidt (CS), Peter Kristiansen (PK), Henrik S. Jensen (HSJ), Kristian Bruun Bjørn (KBB),

Claus Hansen (CH), John Kristensen (JK), Svend Erik Frederiksen (SEF), Svend Erik Hansen (SEH)

Afbud: Ingen


1. Formandssituationen.
CS bekræftede, at han træder tilbage som formand ved næste generalforsamling. Der blev drøftet forskellige kandidater til formandsposten. JK blev bemyndiget til at forespørge de nævnte emner, om de er interesserede i posten.


2. Ny ungdomstræner.
KBB træder tilbage som ungdomstræner ved sæsonens udgang. SEF overtager posten som ungdomstræner. Under punktet blev der desuden drøftet visioner for ungdomstræningen. Det besluttedes at KBB og SEF i fællesskab udarbejder et ”velkomstbrev” til ungdomsmedlemmerne og deres forældre, hvor det præciseres under hvilke konditioner ungdomsmedlemmerne deltager i ungdomstræningen i Maribo Skakklub.


3. Størrelsen af klubbens kassebeholdning.

Punktet blev drøftet af bestyrelsen.


4. Hjemmesiden.

CS roste klubbens hjemmeside for dens nuværende udseende. SEH gjorde opmærksom på vigtigheden af at de oplysninger, der blev sendt til ham til brug på hjemmesiden, var i overensstemmelse med de vedtagne bestemmelser på klubbens generalforsamling.


5. Aktivitetsplan for 3. kvartal.

Finn Kristiansens udsendte aktivitetsplan blev godkendt.


6. Eventuelt.

Intet ført til protokols


Referent John KristensenReferat af bestyrelsesmødet i Maribo Skakklub, fredag den 16/02-2024.


Deltagere: Claus Schmidt (CS), Henrik S. Jensen (HSJ), Peter Kristiansen (PK), Svend Erik Frederiksen (SEF),

John Kristensen (JK), Svend Erik Hansen (SEH)

Fraværende: Claus Hansen (CH), Kristian B. Bjørn (KBB)


1. Forslag om tur til ”Skakkens hus” i København.
Udsat til sommer.


2. Forslag om hurtigskakturnering med smørrebrød.
Det blev vedtaget at holde en turnering i juni 2024. HSJ er tovholder og finder snarest en dato.


3. Forslag om justering af priser på øl og vand.

Forslaget blev drøftet. Der var ikke flertal for at ændre priserne på øl og vand.


4. Forslag om at lægge dagsorden og referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden.
Referater lægges fremadrettet på klubbens hjemmeside, når referatet er godkendt af bestyrelsen.


5. Spisning efter klubturneringens sidste runde.
Det blev vedtaget at indkøbe smørrebrød fra Meny a 25 kr./stk. Klubben er vært for de to første 2 stykker smørrebrød pr. deltager, som er medlem af Maribo Skakklub. Ønskes der mere end 2 stykker smørrebrød, koster det 25 kr./stk. for deltagerne. JK laver indbydelse, der sendes ud til via mail. (Svar til JK med bindende tilmelding). Indbydelsen vil også kunne ses på klubbens hjemmeside.


6. Forslag om hurtigskakturnering en lørdag eftermiddag.
Det blev vedtaget at afholde en hurtigskakturnering primo maj. CS er tovholder og finder dato for arrangementet.


7. Indkøb af glas (præmier til juniorer).
Det blev vedtaget at Finn Kristiansen og Kristian Bruun Bjørn kunne købe graverede glas til præmier til ungdomsspillere. Bestyrelsen gav accept til at købe et større antal glas, således at klubben havde et ”solidt” lager.


8. Hjemmesiden. Webmasteren vil deltage i bestyrelsesmøder.
SEH inviteres fremover til at deltage i klubbens bestyrelsesmøder. Han opfordrede til, at der sendes materiale til ham til brug til hjemmesiden. SEH inviteres fremover til klubbens julefrokost og andre sociale arrangementer.


9. Diæter til C-rækkeholdets kampe i Kalundborg.
Deltagere på klubbens C-rækkehold den 17/3 i Kalundborg får 100 kr. i diætpenge fra klubben.


10. Forhold angående ungdomsspilleres kontingent og indmeldelse i skakklubben.
Det blev vedtaget , at nye ungdomsspillere får en ”prøveperiode” på 3 måneder, hvor klubben ikke opkræver kontingent. Kassereren (PK) vil derefter indmelde spilleren i DSU, hvis denne stadig ønsker at deltage i klubbens aktiviteter.
Klubbens kontingent udgør i sæsonen 2023/2024 for ungdom:
Børnemedlemmer (0-14 år): 500 kr.
Juniormedlemmer (15-20): 600 kr.


11. Klosterturnering 2024.
Det fremsendte forslag til årets ”Klosterturnering” blev godkendt.

Bestyrelsen forhøjede dog Finns forslag til præmier i de enkelte grupper.
Således at de er som følger i alle grupper.
1.pr. 300 kr.
2.pr. 150 kr.


12. Organisationsplan.
JK udsender snarest klubbens organisationsplan med de ændringer, der er sket i forbindelse med omstrukturering i klubben m.h.t. webmaster, juniorarbejde m.m.
Når alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt planen vil SEH lægge organisationsplanen på klubbens hjemmeside.


13. Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 11/5 2024 kl. 10.00.
Inden mødet foretages hovedrengøring i og udenfor klubhuset.


14. Eventuelt.
Det blev på mødet pointeret vigtigheden af at huske at melde afbud til klubbens bestyrelsesmøder.


Referent John Kristensen