Organisationsplan for Maribo Skakklub 


Tilrettet 14/3-2024


Dette dokument skal give en oversigt over fordelingen af opgaver i og uden for bestyrelsen.

Det skal opfattes som et dynamisk dokument, som løbende kan tilpasses opgaverne i klubben og bestyrelsens sammensætning. Derfor er

opgaverne dels tildelt en bestemt funktion (f.eks. kasserer) og dels tildelt navngivne personer (f.eks. John). Post/navn Opgaver

Formand


1. Ansvarlig for indkaldelser og dagsorden i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamling.
2. Udarbejder og fremlægger bestyrelsens beretning for generalforsamlingen.
3. Klubbens primære kontakt til Dansk Skak Union

og 2. Hovedkreds, samt Lolland Kommune m.fl.
4. Ansvarlig for kontakt til skoler og gymnasier i Lolland Kommune.
5. Administration vedr. børneattester.
6. Tovholder for affaldsindsamling på Kidnakken.
7. Deltager sammen med Kristian Bruun Bjørn, Henrik Sandberg Jensen og Svend Erik Frederiksen i træning for juniorer og seniorer.
8. Indkøber gave til medlemmer ved disses runde fødselsdage (første gang ved 50. år + ved konfirmation).
9. Klubbens primære pressekontakt.


Kasserer


1. Varetagelse af klubbens løbende økonomi og regnskab, herunder kassebeholdninger på passende niveau.
2. Udarbejder det årlige regnskab til revisor og generalforsamling.
3. Til- og framelding af medlemmer til Dansk Skak Union.
4. Indkøb af rengøringsremedier m.m.
5. Indkøb af turneringsmaterialer.
6. Udbetaling af kørselsgodtgørelser og klargøring af pengepræmier.
7. Fastsætter ratingtal for nye medlemmer.
8. Indkøb af øl og vand.
9. Tovholder for ”julelotteriet” fra Børnehjælpsdagen.


Bestyrelse

Næstformand


1. Overtager formandens funktioner ved dennes forfald af kortere varighed.

2. Foranlediger indkaldelse til (ekstraordinær) generalforsamling ved formandens forfald af længere varighed.

Finn Kristiansen


1. Foranlediger opfyldning af køleskab med øl og sodavand.

2. Klargør til hjemmekampe for holdturneringen.
3. Tømmer affaldssæk senest dagen efter arrangementer.
4. Afleverer tomme dåser og flasker i flaskeautomat.
5. Arrangerer ferieaktiviteter sammen med Kristian Bruun Bjørn for skoleelever (i samarbejde med Lolland Kommune og Sportsrådet).
6. Arrangerer juniorers deltagelse i UGP.
7. Ajourfører informationstavler i klubhuset.
8. Primær ansvarlig for årlig Klosterturnering.
9. Primær ansvarlig for klubmesterskabsturnering i hurtigskak.
10. Holdleder for Maribo 2 og 3.
11. Udarbejder oversigt over dommere ved klubholdenes hjemmekampe.
12. Ved aften-arrangementer tændes samme formiddag for varmen, hvis der er behov herfor.
13. Dommer ved hjemmekampe i holdturneringen.
14. Tilmelding af hold samt udarbejdelse af deltagerliste til pokalturneringen. Arrangerer kørsel til samme turnering.
15. Primær ansvarlig for årlig Lolland-Falster-Mesterskab.
16. Ansvarlig for udskiftning og vask af håndklæder.
17. Udtager hold for Maribo 2 og Maribo 3 i holdturneringen.
18. Udsender og vedligeholder medlemmernes telefon- og mailliste.
19. Primær turneringsleder for Maribo Snefornemmelser.


John Kristensen


1. Primær ansvarlig for årlig klubmesterskabs-turnering.
2. Primær ansvarlig for juniorstævne (UGP) i Maribo
3. Åbner klubhuset ½ time før alle klubaftener (eller aftaler med vikar ved forfald) og brygger i den forbindelse kaffe.
4. Dommer ved hjemmekampe i holdturneringen.
5. Holdleder for Maribo 1 i holdturneringen.
6. Primær turneringsleder for Maribo Cup.
7. Primær turneringsleder for Sommerturnering.
8. Primær turneringsleder for Klubmesterskabs-turnering i lynskak (afholdes i umiddelbar forlængelse af ordinær generalforsamling).
9. Primær ansvarlig for Fredagslyn-turneringer.
10. Tovholder for affaldsindsamling på Kidnakken.
11. Primær turneringsleder for Maribo Forårsfornemmelser.
12. Udarbejder referat i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
13. Tilmelding af hold + styrkeliste til holdturneringen.

Vakant


1. Primær ansvarlig for Maribo Byturnering.


Henrik Sandberg Jensen


1. Deltager sammen med Kristian Bruun Bjørn, Claus Schmidt og Svend Erik Frederiksen i træning for juniorer og seniorer.
2. Ansvarlig for turneringen ”Skak og Grill” sammen med Kristian Bruun Bjørn.


Asger Poulsen


1. Ansvarlig for klubbens arkivalier.

Per Rasmussen


1. Ansvarlig for vedligeholdelse af udendørs arealer samt vinduespudsning sammen med Svend Erik Frederiksen.


Svend Erik Frederiksen


1. Deltager sammen med Kristian Bruun Bjørn, Claus Schmidt og Henrik S. Jensen i træning for juniorer og seniorer.
2. Ansvarlig for vedligeholdelse af udendørs arealer samt vinduespudsning sammen med Per Rasmussen.


Finn Fjeldhøj


1. Tilrettelægger besøg fra og hos skakklubben i Bad Schwartau, og er primær ansvarlig på selve besøgsdagen.
2. Kontaktperson til skakklubben i Bad Schwartau.


Kristian Bruun Bjørn


1. Arrangerer sammen med Henrik S. Jensen, Claus Schmidt og Svend Erik Frederiksen træning for juniorer og seniorer.
2. Arrangerer ferieaktiviteter sammen med Finn Kristiansen for skoleelever (i samarbejde med Lolland Kommune og Sportsrådet).
3. Ansvarlig for turneringen ”Skak og Grill” sammen med Henrik Sandberg Jensen.
4. Udarbejder forslag til aktivitetsplan.
5. Udarbejder oversigt over lukketurnus for klubhuset.


Svend Erik Hansen


1. Ansvarlig for klubbens hjemmeside.


Lukketurnus


1. Jens Mott

2. Peter Kristiansen

3. Asger Poulsen

4. Finn Kristiansen

5. Per Rasmussen