Referat af ordinær generalforsamling 06.09.2023 for Maribo Skakklub.


Der deltog 19 medlemmer i generalforsamlingen.


1. Valg af dirigent.


Asger Poulsen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i forhold til klubbens vedtægter.


2. Bestyrelsens beretning.


Formand Claus Schmidt fremlagde bestyrelsens beretning. Han uddelte undervejs i beretningen klubbens glas til de to topscorere for klubbens to hold i Holdturneringen.

Mesterrækkeholdets topscorer var Henrik S. Jensen og A-rækkeholdets var Gert Hansen.

Der var også vandrepokaler til vinderne af klubturneringerne og sommerturneringen.

Klubmester gruppe 1: Henrik S. Jensen.
Klubmester gruppe 2: Finn Fjeldhøj.
Klubmester gruppe 3: Franz Mortensen.

Sommerturnering: Henning Nielsen.

Derudover kom formanden i beretningen med ros til ledere og medhjælpere, der havde gjort et stort arbejde i løbet af sæsonen med juniortræning.

Hjemmesiden blev også nævnt i beretningen, hvor det med ihærdigt arbejde fra Henning Jakobsen og en ekstern IT-hjælp var lykkedes at få liv i hjemmesiden igen, så den fremstår som en flot hjemmeside.

Beretningen blev godkendt efter et enkelt spørgsmål fra Finn Kristiansen til Henning Jakobsens mail, om at han ville stoppe med sine opgaver for klubben bl.a. hjemmesiden.

Formanden og dirigenten kommenterede på spørgsmålet.


3. Fremlæggelse af regnskab


Kasserer Peter Kristiansen gennemgik regnskabet for perioden 01.08 2022- 31.07.2023.

Regnskabet, der er vedhæftet dette referat, viste et overskud på lidt over 15.000 kr.
Der var enkelte kommentarer til punktet, der dog mere henvendte sig sager, der mere hører til DSU’s regi. Såsom emt-afgift, betaling af skakblad.
Herefter blev regnskabet godkendt uden afstemning.


4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent.


Der var ingen indkomne forslag.
Kassereren fremlagde derefter bestyrelsens forslag til kontingent for sæsonen 2023-2024.
Der blev fremført, at Dansk Skak Union har sat kontingentet 60 kr. op om året i alle 3 medlemskategorier. Klubbens forslag var, at man i Maribo Skakklub hævede kontingentet med 50 kr. om året i alle kategorier. De ser efterfølgende således ud.
Juniorer (alder 0-20 år): 600 kr.
Seniorer: 850 kr.
Folkepensionister: 650 kr.
Det ændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning.


5. Valg.


a) Peter Kristiansen blev genvalgt som kasserer for en 2-årig periode uden afstemning.
b) Henrik S. Jensen og John Kristensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode uden afstemning.
c) Efter at Matthias Rasmussen havde trukket sig fra bestyrelsen, blev Kristian Bruun Bjørn nyvalgt til bestyrelsen for en 1-årig periode uden afstemning.
d) Svend Erik Frederiksen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode uden afstemning.
e) Finn Fjeldhøj blev genvalgt som revisor for en 2-årig periode uden afstemning.
f) Henning Nielsen blev nyvalgt som revisorsuppleant for en 2-årig periode uden afstemning.


6. Eventuelt.


Henning Nielsen opfordrede bestyrelsen til at høre klubbens medlemmer, når der var nye tiltag på Dansk Skak Unions delegeretmøder.

Bøje Pedersen havde spørgsmål til relevansen af at modtage ”Skakbladet”, han blev gjort opmærksom på at det var muligt at fravælge bladet.

Finn Kristiansen opfordrede bestyrelsen til at justere klubbens kørselstilskud. Det er p.t. 1 kr. pr. kørt km.
Henning Jakobsen orienterede sluttelig med sin beslutning om at stoppe med at udføre opgaver for Maribo Skakklub.


Mødet blev hævet kl. 20.00.


Dirigent Asger Poulsen


Referat af ekstraordinær generalforsamling 26.10.2022


Mødestart kl. 18.00.

Der deltog 13 medlemmer.


Valg af dirigent.


Finn Kristiansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Generalforsamlingen var indkaldt af bestyrelsen på foranledning af, at den ved den ordinære generalforsamling den 7. september 2022 valgte formand, Per Rasmussen, af familiære grunde har valgt at trække sig fra bestyrelsen.


Valg af ny formand.


Claus Schmidt valgtes uden afstemning for en 2-årig periode.


Mødet hævet kl. 18.05.


Finn Kristiansen

dirigentReferat af ordinær generalforsamling 07.09.2022


Der deltog 23 medlemmer.


1. Valg af dirigent.


Asger Poulsen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.


2. Formandens beretning.


Dirigenten henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat.

Formanden, Finn Kristiansen, oplyste supplerende, at det af beretningen fremgik, at der i september 2022 var planlagt besøg fra vores tyske venskabsklub, men at den tyske venskabsklub nu havde meddelt, at der fra deres side ikke var stor interesse for et besøg i 2022. Den tyske venskabsklub havde foreslået, at der i stedet forsøges med et besøg i 2023.

Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger og uden afstemning.

Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier, herunder en af Erik Jonstorp doneret bog præmie til Matthias Rasmussen som en særlig talentfuld ungdomsspiller.


3. Fremlæggelse af regnskab.


Kassereren, Peter Kristiansen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2021-31.07.2022. Regnskabet, der er vedhæftet dette referat, viste et overskud på kr. 2.780,45 og en balance på kr. 46.214,87

Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning.

Supplerende oplyste Henning Jakobsen, at der ikke i 2022/2023 skulle indbetales indskud til holdturneringen.


4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent.


Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2022/2023, hvilket vil sige:

Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20år).

Seniorer kr. 800,00.

Folkepensionister kr. 600,00.

B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub).

Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning.


5. Valg.


Per Rasmussen blev uden afstemning valgt som formand for en 2-årig periode.

Claus Hansen blev uden afstemning genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Matthias Rasmussen blev uden afstemning genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Svend Erik Frederiksen blev uden afstemning valgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.

Claus Schmidt havde ønsket at blive fritaget for hvervet som revisor. Finn Fjeldhøj valgtes uden afstemning som revisor for en 1-årig periode.

Kristian Bruun Bjørn blev uden afstemning valgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.


6.Eventuelt.


Henning Jakobsen overrakte Matthias Rasmussen 2.præmie for placeringen i hovedkredsen EMT-turnering 2021/2022.


Mødet hævet kl. 19.45.


Asger Poulsen

dirigent


BERETNING FOR 2021/2022


Indhold:


 1. Bestyrelsen
 2. Bestyrelsesmøder
 3. Juniorafdeling
 4. Samarbejde med tysk venskabsklub
 5. Klublokalerne
 6. Aflyste arrangementer
 7. Holdturnering 2021/2022
 8. Klubturnering 2021/2022
 9. Klosterturnering 2022
 10. L-F-Mesterskabet 2022
 11. Maribo Byturnering 2021
 12. Dagturnering 2022
 13. Weekend-turnering 2022
 14. Hurtigskak
 15. Andre tiltag
 16. Afslutning


Bestyrelsen


Skakklubbens bestyrelse består af 6 medlemmer:

 • Finn Kristiansen, valgt som formand i 2019
 • Peter Kristiansen valgt som kasserer i 2021
 • John Kristensen, indvalgt første gang i bestyrelsen i 1989
 • Claus Hansen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2008
 • Henrik Sandberg Jensen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2017
 • Matthias Rasmussen, indvalgt i bestyrelsen 2021

Endvidere deltager Per Rasmussen (bestyrelsessuppleant) og Henning Jakobsen (WEB-master) i bestyrelsesmøder.


Bestyrelsesmøder


Vi har i perioden haft en del initiativer og aktiviteter, hvilket har medført, at nogle af bestyrelsesmø-derne har været langvarige. Grundet Corona-pandemien har antallet kun været 4 møder, men en del beslutninger er blevet taget via mail-korrespondance.


Juniorafdeling


I skolernes sommerferie har vi tilbudt aktiviteter 6 onsdage. Her deltog i alt 16 juniorer. Efterføl-gende er disse – der ikke allerede er klubmedlemmer - tilbudt medlemskab for kr. 100 indtil 1. september 2023, idet differencebeløbet betales via tilskud fra Lolland Kommune.

4 juniorer har gjort brug af tilbuddet.

I øvrigt vil junior- og seniortræning forsøgt videreført onsdage kl.17.00-18.00.

Indtil nu har vi for perioden indtil 1. juni 2022 modtaget kr. 1.600 i støtte fra 2. hovedkreds.

Der er i 2021/2022 afholdt 2 UGP-stævner i Maribo.

I den kommende sæson forventes afviklet 1-2 tilsvarende stævner, hvor skole- og gymnasieelever fra Lolland Kommune indbydes til at deltage gratis.


Samarbejde med tysk venskabsklub


På grund af Corona-pandemien har besøg fra og hos vores tyske venskabsklub i Bad Schwartau været stillet i bero.

Vi har nu planlagt et arrangement i Maribo i september 2022.


Klublokalerne


Claus Hansen foranlediger fortsat – via sponsorat fra sit firma Sigmo Engineering ApS - månedlig professionel rengøring. Herudover foretager bestyrelsen m.fl. årlig hovedrengøring.

Nordea Fonden har finansieret udskiftning af 6 slidte borde.

En del medlemmer har medvirket ved vedligeholdelse af udendørs arealer.


Aflyste arrangementer


Bl.a. Corona-pandemien (men også få tilmeldte) har indvirket på planlagte arrangementer. Aflysningerne omfatter:

 • Skak på Landet 2022
 • Fredagslyn 2021 og 2022
 • Søndagshurtigskak
 • Julelyn 2021
 • Julefrokost 2021


  Holdturnering


  I den forløbne sæson voldte Corona-pandemien kun mindre problemer for afvikling af hold-turneringens 2021/2022.

  I Mesterrækken sluttede vi som nummer 3. I såvel A-rækken som B-rækken sluttede vi som nummer 5.

  I Mesterrækken scorede Jens Mott flest point ved 4 gange remis og 3 gevinstpartier og 0 tabspartier.

  I B-rækken var Matthias Rasmussen bedst med 4 sejre af 5 mulige.

  I C-rækken var Kristian Bruun Bjørn suveræn med 5 sejre af 6 mulige.


  Klubturnering 2021/2022


  I klubmesterskabsturneringen (EMT) 2021/2022 var der 22 deltagere, hvilket medførte, at gruppe 2 og 3 blev slået sammen og afviklet i én stor gruppe med 12 deltagere.

  I gruppe 1 (med 10 deltager) blev der naturligvis spillet alle mod alle.

  Sidste runde blev afviklet på en lørdag med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.

  Klubmester i gruppe 3 blev Carl F. Wood-Pedersen, og dermed deltagelse i gruppe 2 i næste sæson.

  Klubmester i gruppe 2 blev Daniel Sandberg Jensen, og dermed deltagelse i gruppe 1 i næste sæson.

  Klubmester i gruppe 1 blev Henrik Sandberg Jensen.

  I forlængelse af sidste års generalforsamling blev der – traditionen tro – afholdt klubmesterskab i lynskak.

  Her blev vinderen Henrik Sandberg Jensen.

  For første gang blev der i december 2019 afholdt klubmesterskab i hurtigskak.

  Grundet Corona-pandemien blev tilsvarende klubmesterskab ikke afholdt i 2020.

  John Kristensen blev klubmester i hurtigskak i 2021.


  Klosterturnering 2022


  22 spillere deltog fordelt i 3 grupper.

  Henrik Sandberg Jensen og Henning Nielsen havde lige mange point i gruppe 1, men efter ”omkamp” blev det sidstnævnte der fik titlen som vinder og dermed ret til gratis deltagelse i næste års Klosterturnering.

  Gruppe 2 blev vundet af Kristian Bruun Bjørn, mens Carl F. Wood-Pedersen vandt gruppe 3.


  L-F-Mesterskabet 2022


  Maribo Sommer EMT var igen i år lanceret som Lolland-Falster Mesterskabet. Grundet Corona-pandemien måtte turneringsperioden tilrettes. Der deltog 22 spillere fordelt på 3 grupper.

  Lalandia havde sponsoreret 5 hold billetter til badeland.

  Nicklas A. Winther-Jørgensen blev vinder af gruppe 1.

  Gruppe 2 blev vundet af Carl F. Wood-Pedersen.

  Per Rasmussen vandt gruppe 3.


  Maribo Byturnering 2021


  Der har været tradition for, at Maribo Byturnering blev afviklet som en 6-runders flex-turnering, hvor det var muligt at melde afbud, hvorefter pågældende spiller blev tildelt ½ point.

  Denne tradition blev droppet i 2021, hvor 20 spillere deltog.

  Henrik Sandberg Jensen tog sig af førstepladsen i gruppen med rating over 1200.

  I gruppen med rating under 1200 blev Per Rasmussen vinder.


  Dagturnering 2022


  Turneringen blev afviklet i marts/april med Jens Mott som suveræn vinder.


  Weekend-turnering 2022


  Turneringen blev afviklet med 11 deltagere. Henning Nielsen blev vinder af gruppe 1 og Matthias Rasmussen var suveræn vinder af gruppe 2.


  Hurtigskak


  I Snefornemmelser 2022 deltog 15 spillere med deling af førstepladsen mellem Henning Nielsen og Nicklas A. Winther-Jørgensen.

  I Forårsfornemmelser 2022 deltog 12 spillere med John Kristensen som vinder.

  I Maribo Cup 2022 deltog 17 spillere med Carsten F. Nielsen som vinder.

  I Maribo Sommerturnering deltog 19 spillere med John Kristensen som vinder.


  Andre tiltag


  Ved udgangen af juli 2022 udgjorde medlemstallet 40, hvilket er 13 flere end sidste år.

  9 af medlemmerne er juniorer, og 16 medlemmer er registreret som pensionister.

  Efter en god indsats fra mange medlemmer lykkedes det at afsætte 100 stk. lodder vedrørende børnehjælpsdagens Julelotteri 2021. Salget indbragte klubben kr. 1.500.

  Bestyrelsen har besluttet, at der i 2022 forsøges med tilsvarende lotteri.

  Som led i kommunens strategi Hold Lolland Ren er vi også i 2022 blevet tildelt renholdelse af stien fra Blæsenborgskolen til Østre Landevej, hvilket honoreres med kr. 5.000.

  12 medlemmer har deltaget, fordelt med 3 hold á 4 medlemmer, således at hvert hold har hver 3 renholdelsesdage over de 27 uger.

  Nordea-fonden har finansieret udskiftning af slidte borde (kr. 13.750).

  Lolland Kommune havde bevilget kr. 10.000 til kickstart af klubaktiviteter. Hovedparten af beløbet blev anvendt i forbindelse med åbent-hus-arrangement.

  Ved velvillig indsats fra flere af klubbens medlemmer er bord- og bænkesættene sat i stand, og lamperne langs flisestien er repareret. Tilsvarende gælder et utæt afløbsrør i køkkenområdet.

  Klubbens hjemmeside, der ajourføres løbende, er igen udvidet med nye faciliteter.

  Henning Jakobsen (med deltagelse i 16 turneringer) og Matthias Rasmussen (med deltagelse i 11 turneringer) besatte henholdsvis 1. og 2. pladsen ved EMT-turneringen i 2. hovedkreds.


  Afslutning


  Der er i denne beretning kun medtaget en del af de turneringer, som klubbens medlemmer har delta-get i, med mange med flotte resultater.

  Som det fremgår af foranstående har der i den forløbne periode været mange aktiviteter og mange succeser. Desværre har Corona-pandemien medført begrænsninger af aktiviteterne.

  Det er bestyrelsens hensigt, at også perioden 2022/2023 bliver med mange aktiviteter, og det er bestyrelsens håb, at mange af klubbens medlemmer fortsat vil bakke om disse aktiviteter, såvel som deltager som (med)arrangør.
  Referat af ordinær generalforsamling 01.09.2021


  Der deltog 20 medlemmer.


  1. Valg af dirigent.


  Asger Poulsen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.


  2. Formandens beretning.


  Dirigenten henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat.

  Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og uden afstemning.

  Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier.


  3. Fremlæggelse af regnskab.


  Kasseren, John Kristensen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2020-31.07.2021.

  Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning.


  4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent.


  Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020/2021, hvilket vil sige:

  Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20år).

  Seniorer kr. 800,00.

  Folkepensionister kr. 600,00.

  B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub).

  Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning.


  5. Valg.


  Peter Kristiansen blev valgt som kasserer for en 2-årig periode.

  Henrik Sandberg Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

  John Kristensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

  Steen Dahlgaard Jensen havde meddelt, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen. Matthias Rasmussen blev valgt for en 1-årig periode.

  Per Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode.

  Claus Schmidt blev valgt som revisor for en 2-årig periode.

  Finn Fjeldhøj blev valgt som revisorsuppleant for en 2-årig periode.

  Alle valg skete uden afstemning.  6. Eventuelt.


  Matthias Rasmussen orienterede om mulighederne for T-shirts og sweatshirtsmed klubbens logo påtrykt. Prisen ville udgøre henholdsvis kr. 68 / kr. 47 for T-shirts og kr. 118 / kr. 97 for sweatshirts,

  Priserne var med henholdsvis stort og lille logo.

  7 af de tilstedeværende var interesseret i T-shirts og 2 medlemmer var interesseret i sweatshirts.

  1 enkelt medlem var interesseret i begge dele.

  Det eventuelle videre arbejde overlades til bestyrelsen.


  Formanden redegjorde for problemerne med vedligeholdelse af bord- og bænkesæt.

  Bestyrelsen vil til foråret anmode medlemmerne om at bistå med vedligeholdelsen  Mødet hævet kl. 19.35.


  Asger Poulsen

  dirigent


  BERETNING FOR 2020/2021


  Indhold:


  1. Bestyrelsen
  2. Bestyrelsesmøder
  3. Juniorafdeling
  4. Samarbejde med tysk venskabsklub
  5. Klublokalerne
  6. Aflyste arrangementer
  7. Lørdagsturnering
  8. Klubturnering 2020/2021
  9. L-F-Mesterskabet 2021
  10. Maribo Byturnering 2020
  11. Sommerturnering i hurtigskak 2021
  12. Hurtigskak på Landet og på Godset
  13. Fredagslyn 2020
  14. Andre tiltag
  15. I øvrigt
  16. Afslutning


  Bestyrelsen


  Skakklubbens bestyrelse består af 5 medlemmer:

  • Finn Kristiansen, valgt som formand i 2019
  • John Kristensen, indvalgt første gang i bestyrelsen i 1989, kasserer fra 1996
  • Claus Hansen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2008
  • Henrik Sandberg Jensen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2017
  • Steen Dahlgård Jensen, indvalgt i bestyrelsen 2018

  Endvidere deltager Per Rasmussen (bestyrelsessuppleant) og Henning Jakobsen (WEB-master) i bestyrelsesmøder.


  John Kristensen har varslet fratrædelse af kassererhvervet ved den ordinære generalforsamling i september 2021, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen.


  Bestyrelsesmøder


  Vi har i perioden haft en del initiativer og aktiviteter, hvilket har medført, at nogle af bestyrelsesmø-derne har været langvarige. Grundet Corona-pandemien har antallet kun været 4 møder, men en del beslutninger er blevet taget via mail-korrespondance.


  Juniorafdeling


  Grundet Corona-pandemien har samarbejdet med Maribo Gymnasium været stillet i bero.

  Der er håb om genoptagelse af samarbejdet i den kommende periode.


  I skolernes sommerferie har vi tilbudt aktiviteter 6 onsdage. Her deltog i alt 15 juniorer. Efterføl-gende er disse og andre juniorer tilbudt gratis deltagelse i juniortræning de sidste 3 onsdage (i tidsrummet kl. 17.00-18.00) i august 2020. Denne aktivitet vil blive forsøgt videreført, dog forudsat medlemsskab i skakklubben.


  Samarbejde med tysk venskabsklub


  På grund af Corona-pandemien har besøg fra og hos vores tyske venskabsklub i Bad Schwartau været stillet i bero.

  Vi har nu planlagt et arrangement i Maribo i maj 2022.


  Klublokalerne


  Claus Hansen foranlediger fortsat – via sponsorat fra sit firma Sigmo Engineering ApS - månedlig professionel rengøring. Herudover foretager bestyrelsen m.fl. årlig hovedrengøring.


  Lige siden vores overtagelse af Spejdervænget 4 har vi i bestyrelsen (og nok også blandt stort set alle andre klubmedlemmer) haft et ønske om at få etableret flisesti fra parkeringsarealet til ”vores” klubhus. Vi fik et godt tilbud fra Kompetencecenter Krogsbølle, men desværre blev tilbuddet annulleret, idet Kompetencecenter Krogsbølle grundet personaleudskiftninger ikke havde ressourcer til at udføre projektet.

  Heldigvis fik vi finansieringen på plads, via sponsorater fra el-firmaet TEH-El service v/ Thomas Hovmand og Bruun Bjørns træ- og havepleje v/ Kristian Bruun Bjørn. Lolland Kommune gav tilsagn om at betale restbeløbet, hvorefter arbejdet blev færdiggjort i november 2020.

  Herudover bevilgede Lolland Kommune finansiering af belysning langs flisestien, og 9 af klubbens medlemmer forestod i april 2021 opgravning for el-kabel, således at vi nu har en fin flisesti, som oven i købet er oplyst – via sensorer - i de sene aftentimer.


  Aflyste arrangementer


  Corona-pandemien har i høj grad indvirket på planlagte arrangementer. Det gælder således:

  • Weekendturnering 2020
  • Dagturnering 2021
  • Maribo Cup 2021
  • Julelyn 2020
  • Julefrokost 2020
  • Klosterturnering 2021
  • Skansestævne 2020/2021
  • Pokalturnering 2020

  Også holdturneringen måtte overgive sig for Corona-pandemien.

  Vi nåede at gennemføre 2 kampe i Mesterrækken, 1 kamp i A-rækken og 1 kamp i B-rækken, inden turneringen blev aflyst.


  1. Lørdagsturnering

  I 2020 forsøgte vi os med en hurtigturnering for spillere med rating under 1600, men kun 5 spillere

  deltog. Matthias Rasmussen og Keld Christensen delte førstepladsen.  Klubturnering 2020/2021


  I klubmesterskabsturneringen (EMT) 2020/2021 var der kun 20 deltagere, hvilket medførte, at gruppe 2 og 3 blev slået sammen og afviklet i én stor gruppe (alle mod alle) med 10 deltagere.

  I gruppe 1 (med 10 deltager) blev der naturligvis også spillet alle mod alle.


  Klubmester i gruppe 3 blev Henning Jakobsen med 4½ point af 9 mulige, og dermed deltagelse i gruppe 2 i næste sæson.

  Klubmester i gruppe 2 blev Keld Christensen med 7½ point af 9 mulige, og dermed deltagelse i gruppe 1 i næste sæson.

  Klubmester i gruppe 1 blev Henning Nielsen med 7 point af 9 mulige.


  I forlængelse af sidste års generalforsamling blev der – traditionen tro – afholdt klubmesterskab i lynskak.

  For 4. år i træk (og 8. gang i alt) blev Ulrik D. Rath vinder.


  For første gang blev der i december 2019 afholdt klubmesterskab i hurtigskak. Grundet Corona-pandemien blev tilsvarende klubmesterskab ikke afholdt i 2020.


  L-F-Mesterskabet 2021


  Maribo Sommer EMT var igen i år lanceret som Lolland-Falster Mesterskabet. Grundet Corona-pandemien måtte turneringsperioden tilrettes. Der deltog 22 spillere fordelt på 3 grupper.

  Grundet Corona-pandemien har turneringen måtte udskydes, hvorfor sidste runde først blev spilles den 18. august.

  Henning Nielsen blev vinder af gruppe 1.

  Gruppe 2 blev vundet af Jakob Bjerregaard fra Nykøbing Falster Skakklub.

  Matthias Rasmussen vandt gruppe 3.


  Maribo Byturnering 2020


  Der har været tradition for, at Maribo Byturnering blev afviklet som en 6-runders flex-turnering, hvor det var muligt at melde afbud, hvorefter pågældende spiller blev tildelt ½ point.

  Denne tradition blev bibeholdt i 2020, hvor 18 deltagere deltog.

  Jens Mott og Henning Nielsen delte førstepladsen i gruppen med rating over 1400.

  I gruppen med rating under 1400 blev Peter Kristiansen vinder.


  Bestyrelsen har besluttet, at der fremover ikke tildeles ½ point ved afbud.


  Sommerturnering i hurtigskak 2021


  I år måtte antallet af spilledage begrænses grundet Corona-pandemien.

  I år blev John Kristensen vinderen.


  Hurtigskak på Landet og på Godset


  Maria & Kristian Bruun Bjørn havde åbnet deres hjem ved Øster Ulslev for alle skakspillere, der gerne ville have en hyggelig dag på landet med hurtigskak.

  Turneringen 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien, men i juni 2021 blev der afviklet et vellykket arrangement med 14 deltagere.

  IM Andreas Skytte Hagen fra Skak for Sjov blev vinder af turneringen. Laurits Nielsen fra Nykøbing Falster Skakklub blev bedste spiller med rating under 1400. Kristian Bruun Bjørn havde opnået samme pointtal, men havde højere rating.


  I samarbejde med Nykøbing Falster Skakklub og Sydøstlollands Skakklub er planlagt Sommerskak (hurtigskak) i Skovbrugsmagasinet på Corselitze Gods den 21. august 2021, hvor der er tilmeldt 14 deltagere.


  Fredagslyn 2020.


  I september måned arrangerede vi for anden gang Fredagslyn, hvor 10 deltagere mødte op. Turneringen blev vundet af Nicklas A. Winther-Jørgensen, der nu spiller for Næstved Skakklub.


  Tilsvarende arrangement er planlagt til afholdelse 20. august 2021.


  Andre tiltag


  Ved udgangen af juli 2021 udgjorde medlemstallet 27, hvilket er 3 færre end sidste år.

  2 af medlemmerne er juniorer, og 14 medlemmer er registreret som pensionister.

  Herudover har vi 1 såkaldt B-medlem.


  I perioden september til november 2020 afviklede vi kursus for nybegyndere.

  Der var tilmeldt 6, men 3 meldte fra inden kursusstart og en enkelt måtte i perioden melde fra grundet sygdom.

  Af de 2, som gennemførte kurset, har kun en enkelt meldt sig ind i klubben.


  Lolland Kommune har som et led i kickstart af klubaktiviteter bevilget Maribo Skakklub 10.000 til afholdelse af et åbent-hus-arrangement, der blev den 14. august 2020.

  Med mere end 30 deltagere - og med medlemstilgang - må arrangementet betegnes som en succes.


  Efter en god indsats fra mange medlemmer lykkedes det at afsætte 100 stk. lodder vedrørende børnehjælpsdagens Julelotteri 2020. Salget indbragte klubben kr. 1.200.

  Bestyrelsen har besluttet, at der i 2021 forsøges med tilsvarende lotteri, hvor klubbens andel bliver kr. 14 pr. solgt lod. Til gengæld stiger lodprisen med kr. 5 til kr. 30.


  Som led i kommunens strategi Hold Lolland Ren er vi i 2021 blevet tildelt renholdelse af stien fra Blæsenborgskolen til Østre Landevej, hvilket honoreres med kr. 5.000.12 medlemmer har deltaget, fordelt med 3 hold á 4 medlemmer, således at hvert hold har hver 3

  renholdelsesdage over de 27 uger.


  Nordea-fonden har finansieret udskiftning af såvel skaksæt (kr. 16.772) som elektroniske ure(kr. 6.064).

  Tilovers blevne papbrætter (inkl. brikker) og manuelle ure er overladt til gymnasium og skoler.


  I september 2020 deltog vi i Tusinde Talenters Festival, hvilket dog ikke førte til tilgang af nyemedlemmer.


  I øvrigt


  Grundet Corona-pandemien har vi i en længere periode måttet holde alle aktiviteter lukket ogefter følgende foretage diverse tiltag, bl.a. afspritning. Endvidere begrænsning af antal personer ide enkelte rum.


  Grundet manglende balance mellem aktiver og passiver i årsregnskabet for 2019/2020 blev der i november 2020 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det korrigerede årsregnskab blevgodkendt.


  Klubbens hjemmeside, der ajourføres løbende, er i perioden udvidet med nye faciliteter.


  Afslutning


  Der er i denne beretning kun medtaget en del af de turneringer, som klubbens medlemmer har deltaget i, med mange med flotte resultater.


  Som det fremgår af foranstående har der i den forløbne periode været mange aktiviteter og mange succeser. Desværre har Corona-pandemien medført begrænsninger af aktiviteterne.


  Det er bestyrelsens hensigt, at også perioden 2021/2022 bliver med mange aktiviteter, og det er bestyrelsens håb, at mange af klubbens medlemmer fortsat vil bakke om disse aktiviteter, såvel som deltager som (med)arrangør.

  Referat af ekstraordinær generalforsamling 04.11.2020


  Der deltog 3 medlemmer.


  1. Valg af dirigent.


  Peter Kristiansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.


  2. Fremlæggelse af korrigeret regnskab 2019/2020.


  Formanden, Finn Kristiansen, oplyste, at revisoren, Peter Kristiansen, efterfølgende har påpeget, at den ordinære generalforsamling ikke burde have godkendt det fremlagte årsregnskab, idet der ikke er balance mellem aktiver og passiver.
  Efter gennemgang af bogføringen er det konstateret, at kassereren, John Kristensen, har udlagt kr. 2.400,00 af egne midler, hvorfor den kontante kassebeholdning reduceres med dette beløb.
  Herudover var der angivet fejlagtige beløb i andre statusposter.
  Det understreges, at der ikke er ændringer i de tidligere angivne beløb for indtægter og udgifter.
  Det korrigerede regnskab blev godkendt uden debat og uden afstemning.


  Mødet hævet kl. 18.30.


  Peter Kristiansen
  dirigent


  Referat af ordinær generalforsamling 02.09.2020

  Der deltog 23 medlemmer.

  1. Valg af dirigent.


  Gert Hansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

  2. Formandens beretning.

  Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier og henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat.
  Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og uden afstemning.

  3. Fremlæggelse af regnskab.

  Kasseren, John Kristensen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2019-31.07.2020.
  På spørgsmål fra Ulrik Rath orienterede kassereren om årsagen til reduktion i kontingentindtægter i forhold til forudgående regnskabsår samt om gebyrer og negative renter.

  Henning Nielsen oplyste, at Arbejdernes Landsbank havde en bedre gebyrpolitik over for foreninger.
  Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning.

  4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent.

  Formanden, Finn Kristiansen, gennemgik de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer gældende fra 01.09.2021.

  Efter en del debat blev alle de af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringsforslag vedtaget således:
  a. I § 2 tilføjes: ”, dog kan bestyrelsen beslutte, at medlemskab skal ophøre. Den ekskluderede skal have mulighed for at indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling.”. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer. Ingen stemte imod.

  b. I § 5, 2. punktum ændres ”Generalforsamlingen” til ”Ordinær generalforsamling”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

  c. I § 5, punkt 2 ændres ”Formandens” til ”Bestyrelsens”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

  d. I § 5 ændres ”et menigt medlem, suppleant” til ”2 menige medlemmer, bestyrelsessuppleant”. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer. 3 stemte imod.

  e. I § 5 ændres ”Generalforsamlingen indkaldes” til ”Generalforsamlinger indkaldes”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

  f. I § 5 tilføjes efter ordet varsel: ”Indkaldelse sker via e-mails til de klubmedlemmer, der har oplyst e-mail-adresse. Endvidere opslås indkaldelsen på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler.” Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

  g. Teksten i § 7 udgår i sin helhed og erstattes af følgende: ”Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen ske med mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer.

  Deltager mindre end halvdelen af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen og besluttes vedtægtsændringerne af mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter første generalforsamling til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og vedtægtsændringer besluttet ved første generalforsamling kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.”

  Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer. 1 stemte imod.

  h. I § 8 indføjes som nyt punktum efter ordet ”beslutninger”: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.” Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

  i. Efter § 10 angives, hvornår vedtægtsændringerne er besluttet. Endvidere angives, at ændringerne er gældende fra 1. september 2021. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

  De fra 1. september 2021 gældende vedtægter er vedhæftet dette referat.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020/2021, hvilket vil sige:

  Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20 år).

  Seniorer kr. 800,00.

  Folkepensionister kr. 600,00.

  B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub).
  Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning.

  5. Valg.

  Finn Kristiansen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode.

  Claus Hansen og Steen D. Jensen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

  Per Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.


  Referat af generalforsamling 09/2019


  1.Valg af dirigent


  Ad 1) Gert Hansen blev uden afstemning valgt til dirigent. Han konstaterede forsam­lingens lovlighed. I generalforsamlingen deltog 26 af klubbens 35 medlemmer.


  2.Formandens beretning


  Ad 2) Beretningen blev enstemmigt godkendt.


  3.Fremlæggelse af regnskab


  Ad 3) Kasserer John Kristensen var fraværende pga. arbejde. Derfor fremlagde revisor Peter Kristiansen det reviderede regnskab, som udviste et underskud på ca. 5000 DKK. Bestyrelsen gjorde rede for det utilfredsstillende resultat af salg af øl og vand m.m. samt hvilke tiltag, der sættes i værk for at øge omsætningen og mindske svind. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


  4.Indkomne forslagog fastsættelse af kontingent


  Ad 4) Der var ikke indkommet forslag. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget uden afstemning.


  5.Valg


  Ad 5)

  a. Formand for 1 år. Finn Kristiansen nyvalgt.

  b. Kasserer for 2 år. John Kristensen genvalgt.

  c. Et bestyrelsesmedlem for 2 år. Henrik Sandberg Jensen

  genvalgt.

  d. Suppleant for 1 år. Per Rasmussen nyvalgt.

  e. Revisor for 2 år. Peter Kristiansen genvalgt.

  f. Revisorsuppleant for 2 år. Claus Schmidt genvalgt.


  6. Eventuelt


  Referent: Søren Pedersen Dirigent: Gert Hansen


  Formandens beretning 2019


  Indledning


  Jeg vil i år starte min beretning med den sportslige del. Derefter kommer den organi­satoriske del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år og dels for­søge at se lidt frem på for­ventningerne til den kommende sæson.


  Sportslig del


  Holdturnering:


  Førsteholdet: Målsætningen var på forhånd en placering i den bedste halvdel af Mesterrækken. Det blev til en fjerdeplads med et ½ brætpoint mere end Faxe, som til gengæld havde samlet 3 matchpoint flere op. De to midterhold havde sæsonen igennem god afstand til både top og bund i rækken.

  Der var sæsonen igennem en del flere afbud end normalt. Flere gange så holdleder Steen sig nødsaget til at hente reserver fra Maribo 3 og 4. På trods af en god indsats af reserverne, er det ikke optimalt, hvis man ville være med i toppen af Mester­rækken. Til gengæld er nogle af disse reserver forhåbentlig blandt fremtidens folk i klubben. 3 spillere, Henning N, Jens Mott og John Kristensen var med hver gang. Det er en rosværdig stabilitet.

  Holdets topscorer blev Jens Mott med 5½ point i 7 kampe. Dermed er han vinder af klubbens glas for førsteholdet! Stort tillykke!

  I den kommende sæson må det være målet at holde god afstand til nedryknings­pladserne. Om det er muligt, afhænger i høj grad af hvor mange, der finder det attraktivt at være med på holdet.

  Maribo 2, 3 og 4 spillede alle i B-rækken. I de indledende runder slog de hinanden på kryds og tværs, så der var ingen andre hold, der mumlede om aftalt spil. Finn Kristiansen og Asger Poulsen havde som holdledere evnerne til hver gang at fylde holdene op, hvilket er fornemt, når man ser på hvor ofte flere hold i Mesterrækken ”sejlede for kort” – dvs. stillede op med for få spillere.

  Maribo 2, 3 og 4 sluttede hhv. som nr. 4, 6 og 7 af de 8 hold i B-række 1. Topscorere blev henholdsvis Claus Schmidt 3 af 4,[kræver fintælling]

  Maribo stiller i den kommende sæson med mindst 2 B-rækkehold.

  I C-rækken spillede Maribo 5 under ledelse af Per Rasmussen med et blandet hold. Efter aftale med de øvrige hold fra Møn, Præstø og Faxe fortsatte vi konceptet med afvikling af 6 runder ved 3 stævner på lørdage. Det fik ros fra deltagerne. I en meget jævnbyrdig turnering blev holdet nr. 3. Der var dog problemer med at stille hold flere gange, men de øvrige klubber var meget large, så vi blev ikke smidt ud af turneringen.


  EMT'er

  Byturneringen i 2018 havde i alt 25 deltagere fordelt i 2 grupper. I gruppe 1 nåede Henning N maksimum 6 point i de 6 runder. De nærmeste forfølgere Claus Schmidt og Jens Mott var hele 2 point efter. Gruppe 2 fik en næsten lige så sikker vinder, idet Aryan fra Nykøbing havde 5½ point foran Thomas Winther og Daniel Sandberg med hver 4 point.

  I klubmesterskabet 2018-19 var der kun 24 deltagere, hvilket betød, at gruppe 2 og 3 blev afviklet i en fælles monradgruppe med 14 deltagere. Klubmester i gruppe 3 med 6 deltagere blev Thomas Winther med 5 af 9 mulige point. Tillykke med titlen og vandrepokalen til Thomas. Klap!

  Gruppe 2 viste sig at blive både spændende og jævnbyrdig - der var kun 2 points forskel på nr. 1 og nr. 7, dvs.alle de fuldførende spillere. Da kamprøgen lettede havde Matthias Rasmussen 7 point, hvilket var et ½ mere end Finn Fjeldhøj på andenpladsen! Tillykke med et flot mesterskab! Det bliver spændende at følge dig i gruppe 1 i den kommende sæson. Det vil nok blive en ubehagelig oplevelse for nogle af dine mere rutinerede modstandere.

  Endelig var der i gruppe 1 et tæt parløb hele vejen mellem Henning Nielsen og Jens Mott. De sluttede begge med 7½ af 9 mulige point. Da Jens havde vundet det indbyrdes parti i 3. runde, endte han med den bedste korrektion. Tillykke til Jens med din første titel som klubmester i Maribo Skakklub. Stort bifald!

  Klosterturneringen 2019 tangerede deltagerrekorden fra 2015; 28 deltagere i 4 grupper. I øverste gruppe scorede Henning Nielsen 5 af 5 foran John Kristensen med 3 point. I næstøverste gruppe gjorde også Svend Erik Hansen rent bord med 5 point foran Gert Hansen med 4. I 3. gruppe var der efter en indbyrdes remis mellem Nicklas Winther-Jørgensen og Henning Jakobsen parløb mellem de 2. Først i 5 og sidste runde trak vores nye juniortalent det længste strå og sejrede med 4½ point mod Hennings 3½. Endelig så vi i nederste gruppe med hele 10 deltagere Ib Lund Hansen køre en sikker sejr hjem fra spids med 4½ point. Det var næsten 3 point mere end Ibs forventede score og gav en ratinggevinst på utrolige 230 point! Det er vist nok også første gang, at Maribospillere har sat sig på sejren i alle grupper i Klosterturneringen.


  Der har desuden under Henning Jakobsens ledelse været afholdt både en dagturnering i det sene efterår og årets nyskabelse – en weekendturnering i september. De har haft deltagelse af hhv. 6 og 10 deltagere. Desuden har der i løbet af sæsonen været diverse hurtigskak- og lynskakturneringer. Jeg vil ikke trætte jer med detaljer fra dem, men dog traditionen tro overrække pokalen til vinderen af årets sommerturnering i hurtigskak­, som endnu en gang blev Ulrik Rath – i år foran Gert Hansen. Klap!

  LFM 2019 fik en uventet spændende afslutning. I modsætning til i Klosterturneringen gjorde de udenbys gæster sig stærkt gældende her. Tillykke (igen!) til Henning N med titlen. Jens Mott og Willy Saugmann, Nykøbing F delte andenpræmien. I gruppe 2 gjorde Jens P fra Sydøstlolland rent bord med 5 af 5 og en god bunke ratingpoint. Sølvet gik til Bent P fra Faxe. I gruppe 3 sluttede Mr. EMT (Henning J) af med 3 af 3, hvilket udløste gruppens største ratinggevinst på 18 point. Præmierne tog imidlertid Maribos unge løver, Nicklas og Matthias, sig dog af. I gruppe 4 kæmpede unge Rebekka i sidste runde heroisk i ca. 3 timer (hendes hidtil længste parti) mod rutinerede Claus P, Nykøbing, som til sidst sikrede sig sejren og 2. præmie. Førstepræmien tog Laurits Nielsen fra Nykøbing med 5 af 5.


  Organisatorisk del


  Møder


  Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Det er lidt færre end normalt, hvilket nok hænger sammen med, at vi som meddelt på sidste års generalforsamling har kørt uden de store nye initiativer. Medlemstallet er p.t. 35, et mindre siden sidste generalforsamling. Det er som bekendt på tide med en ny formand.

  På 2. HK’s delegeretmøde deltog John Kristensen og Henning Jakobsen. Der var vist heller ikke så meget nyt under solen der.


  Juniorafdeling


  Vi mistede hen over sidste sommer et par af vores talentfulde juniorer, som fik andre interesser. Desuden var det ikke muligt at finde et tidspunkt på ugen, hvor både juniorerne og de potentielle trænere kunne finde fælles tid. En træningsweekend blev heller ikke i år til noget, og ligger vist død nu. Derfor har det meste af den faglige sparring for juniorerne været varetaget af Henrik Sandberg Jensen og andre med­lemmer på klubaftnerne. Det er jo om ikke optimalt, så dog langt bedre end ingenting.


  Klublokalerne


  Ved de sidste ca. 10 generalforsamlinger har I hørt mig opfordre jer, der ikke er i bestyrelsen, til at melde jer til nogle rengøringer af klublokalerne. Den opfordring slipper I for i år. Det er ikke fordi, den har hjulpet, men fordi vi har fået en supergod sponsor. Da Claus Hansen i vinter fremsatte forslaget om, at hans nye firma, Sigmo Engineering ville sponsorere et professionelt rengøringsfirma til klublokalerne, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det skulle vi tage imod. Jeg er sikker på, at alle er enige med mig i, at det er det bedste, som er sket klubben i den forløbne sæson. Jeg håber også, at Claus er tilfreds med aftalen.


  Bad Schwartau


  Vi fik aftalt med vores tyske venskabsklub at flytte vores genbesøg fra juni til september i håb om at friste flere af vores medlemmer til deltagelse. Lørdag den 21. september tager vi af sted med 15 deltagere, hvilket er nogenlunde det sædvanlige antal deltag­ere, når vi tager i betragtning, at vi ikke har inviteret udenbys deltagere med denne gang.


  Øvrigt


  Det er bestyrelsens prioritering at stille de hold, der giver flest mulige muligheden for at spille holdskak og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

  Claus er i lighed med de senere år i gang et stort arbejde med at undersøge je­res interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 8 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.


  Afsluttende del


  For tre år siden lovede jeg mig selv og klubbens medlemmer, at det var sidste gang, at jeg stillede op som formand. 10 år måtte være nok! Som I ved gik noget galt, og jeg indvilgede nødtvunget i at tage et år ekstra. I det forløbne år har Finn Kristiansen som en meget aktivt deltagende suppleant ”været i lære”, og jeg vil gerne give ham min anbefaling med ved formandsvalget om lidt.

  Hermed stiller jeg beretningen til debat.


  P. b. v.

  Søren Pedersen  Referat af generalforsamling 09/2018


  PDF


  Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub afholdt onsdag d. 5. september 2018 kl. 19.00 i klubhuset med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent:


  Finn Kristiansen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 26 medlemmer deltog.


  2. Formandens beretning


  Blev godkendt uden afstemning.


  3. Fremlæggelse af regnskab.


  Regnskabet, som udviste et underskud på godt 4.300 kr. blev godkendt.


  4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent


  Der var ikke indkommet forslag.

  Kontingentet blev hævet for almindelige medlemmer med 100 DKK til 800 DKK årligt og for pensionister (p.t. 65+) med 50 DKK til 600 DKK årligt. Hidtidig praksis med at førtidspensionister betaler samme kontingent som DSU-seniorer fastholdes indtil videre. Kontingent for juniorer (U20) og B-medlemmer (fra andre klubber) forbliver uændret på henholdsvis 550 DKK og 200 DKK årligt.


  5. Valg


  A. formand: Søren Pedersen modtog genvalg.

  B. 2 bestyrelsesmedlemmer:

  Claus Hansen blev genvalgt og Steen D. Jensen nyvalgt.

  Som ny suppleant i stedet for Steen D. Jensen blev Finn Kristiansen valgt for 1 år.


  6. Eventuelt


  Formanden takkede alle de medlemmer, som på den ene eller anden måde havde gjort en indsats for klubben i årets løb.


  Referent: Dirigent:

  Søren Pedersen Finn Kristiansen


  Formandens beretning 2018

  PDF


  Indledning


  Jeg vil i år starte min beretning med den sportslige del. Derefter kommer den organi­satoriske del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år og dels for­søge at se lidt frem på for­ventningerne til den kommende sæson.


  Sportslig del


  Holdturnering:


  Førsteholdet: Køge 2 var på forhånd storfavorit til førstepladsen i Mesterrækken. For Maribo var sæsonens målsætning en placering i den bedste halvdel af rækken. Steen D. Jensen havde ladet sig overtale til at påtage sig det ansvarsfulde hverv som holdleder. Det klarede han fint. Også holdets resultat med en andenplads efter storfavoritten fra Køge 2 er absolut godkendt.

  Holdet havde med 9 afbud i løbet af sæsonen flere afbud end årene før, men 3 spillere, Henning N, Steen og John var med hver gang. Det er en rosværdig stabilitet.

  Holdets topscorer blev Søren Pedersen med 5 point i 6 kampe. Dermed er formanden for første gang vinder af klubbens glas for førsteholdet! Stort tillykke!

  Også i den kommende sæson må det være målet at etablere os i den gode ende af Mesterrækken.

  Maribo 2 havde det som oprykker i A-rækken svært. Generelt underpræsterede holdet i de fleste kampe, og da der desuden var mange afbud, blev det til en sidsteplads i rækken. Tak til Finn for et stort arbejde som holdleder under vanskelige vilkår. Topscorer med 3½ point i 7 kampe blev Gert Hansen. Tillykke med klubbens glas!

  Maribo 3 skulle egentlig have spillet i C-rækken. Men holdet valgte at sige ”ja tak” til en ledig plads i B-rækken. Holdet var forhåndsfavorit til sidstepladsen. Klubfor­manden måtte dog æde sine negative forventninger, da holdet klarede sig fint og endte på syvendepladsen efter sejre over både Sydøstlolland 2 og Haslev 2. Flot præstation! Holdleder Asger Poulsen var ubeskeden nok til at blive topscorer med 2½ point i 6 kampe. Klubbens glas og klap!

  Maribo stiller i den kommende sæson med mindst 2 B-rækkehold. Med lidt medgang kan Maribo 2 måske vende tilbage til A-rækken.

  I C-rækken spillede Maribo 4 under ledelse af Per Rasmussen med et juniorhold. Efter aftale med de øvrige hold fra Sydøstlolland, Præstø og Faxe prøvede vi et nyt koncept med afvikling af 4 runder ved 2 stævner på lørdage. Det fik meget ros fra deltagerne. I en meget jævnbyrdig turnering blev holdet nr. 3. Med uafgjort i sidste kamp (1-3 til Faxe 4) ville holdet endda være blevet nr. 1. Topscorer og klubbens glas til Matthias Rasmussen med 5 af 6 mulige! Med et par veludførte reservetjanser i B-rækken har Matthias scoret en gevinst på 104 ratingpoint i holdturneringen. Klap!


  Klubturnering:


  Traditionelt har der været spillet om mesterskabet i 2 grupper, men for 2 år siden valgte bestyrelsen, at der skulle afvikles 3 grupper på grund af de senere års store tilgang af nye medlemmer og den deraf følgende større styrkeforskel mellem spil­lerne. I denne sæson var der dog kun tilmeldinger nok til at gruppe 2 og 3 spillede sammen i en monradgruppe.

  Gruppe 1:Her deltog 10 spillere, og Ulrik Rath vandt overbevisende sin 3. titel med maksimum og 3 point forspring til Sonny Holtzmann og Henning Nielsen på de følgende pladser. Vandrepokalen til Ulrik!

  Gruppe 2:I gruppe 2 med 6 deltagere var titlen også allerede afgjort inden sidste runde, idet Carsten Nielsen havde gjort rent bord og vundet alle 7 partier. Dejligt at se, at du ved en stor personlig indsats har genvundet tidligere tiders form. Tillykke med titel og pokal! Peter Kristiansen med 5 point tog andenpladsen for 2. år i træk.

  Gruppe 3:I gruppe 3 vandt sidste års toer Daniel Sandberg Jensen titlen ved med 3½ point at overhale Per Rasmussen og Bent Lorentzen i sidste runde. Er det ved at blive en tradition med en junior som vinder i denne gruppe? Pokal og klap til Daniel!


  Øvrige EMT-turneringer:


  Der har desuden været afholdt Maribo Byturnering og Klosterturneringen, begge med lidt flere deltagere end sidste år. Desuden LFM med hele 30 deltagere. Nyskabelsen med en dagturnering med 8 deltagere blev godt modtaget. Bliver der deltagere nok til 2 grupper i den kommende sæson? Jeg vil ikke gå i detaljer med resultaterne, da de har være omtalt andetsteds. Men jeg vil gerne her gøre lidt reklame for den kommende sæsons nyskabelse med en weekendturnering i slutningen af denne måned. Tilmeld jer snart, hvis I har tid og lyst til at deltage.

  Sommerturnering:

  Sommerturneringen havde i alt 24 deltagere med 11-18 pr. gang. Efter sidste omgang stod det fast, at nr. 3 blev John Kristensen med 80 cuppoint, nr. 2 Henning Nielsen 93 cuppoint, og Ulrik Rath blev vinder med hele 11 cuppoint. Hermed den sidste pokal og tillykke!


  Organisatorisk del


  Vi har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der har i år ikke været holdt et fællesmøde med de øvriges skakklubber på Lolland-Falster i modsætning til de senere år. Det skal nok ses på baggrund af, at der de senere år ikke har været så meget nyt på fællesmøderne. På 2. HK’s delegeretmøde deltog John Kristensen og Henning Jakobsen. Der var vist heller ikke så meget nyt under solen der.

  Medlemstallet er siden sidste generalforsamling gået frem med et netto på 2 til reelt 36.


  Juniorafdeling


  Vi overvejer stadig, hvordan denne sæsons juniortræning skal gribes an. Det bliver en stor udfordring, da det nu gælder om at videreudvikle de kundskaber, som de der har været med i et eller flere år allerede har opnået og evt. samtidig at fange flere nybegyndere. Heldigvis har Henrik Sandberg og Claus Schmidt indvilget i at supplere Jens Mott og Gert i det store arbejde, der ligger i juniortræningen. I bestyrelsen er vi også indstillet på fortsat at bakke om juniorafdelingens aktiviteter. Vi vil fortsat arrangere et Juniorgrandprix i samarbejde med 2. HK. Desuden vil der formentlig yderligere blive et par arrangementer i weekender i løbet af sæsonen, men her er detaljerne endnu ikke på plads. Desuden vil vi forsøge at fortsætte juniorholdet i C-rækken, da det sidste år viste sig som en både organisatorisk og sportslig succes. Stor tak til Per Rasmussen for at holde styr på tropperne som spillende holdleder.


  Klublokaler


  Vi har nu boet i vores nye klubhus i snart halvandet år. I løbet af året har der været udfordringer i forhold til belysningen udendørs og et par svage steder i stråtaget. Begge dele er løst ved kommunens hjælp. I vinter opstod der igen udfordringer med gulvet: nu bulede det ikke, men der kommer store sprækker i samlingerne visse steder. Igen ydede gulvmand Martin Krogh god service, og fik det løst inden det blev til alvorlige skader.

  Vi mangler stadig en sti fra parkeringspladsen og herned, og det kan godt blive vanskeligt at nå i mål med det på den korte bane. Der er hen over sommeren sket udskiftninger i personalet i hhv. Kultur og Fritid og i Service og Bygninger, hvor vores nærmeste kontakter igennem flere år er hhv. gået på efterløn og over til en anden stilling.

  Rent driftsmæssigt har vi i kraft af de større og bedre lokaliteter også nogle udfor­dringer. Rengøringen er nødvendig, men den gør ikke sig selv. Derfor vil vi fra bestyrelsen endnu en gang opfordre til, at flere melder sig til at tage en tørn et par gange om året, så belastningen på den enkelte bliver mindre. Samtidig en ros til alle for at formindske behovet for rengøring ved at være flittige til at bruge skiftesko, så vi undgår at få meget snavs med ind. Samtidig ville det være dejligt, hvis alle husk­ede at lægge kaffekrus og andet affald i skraldespanden, inden man går hjem.


  Bad Schwartau


  I juni var vi vært for en genvisit af vores nye skakvenner i Bad Schwartau. Arrangementet var vellykket på trods af, at en af sommerens få regnbyger kom forbi om eftermiddagen. Også sportsligt var det vellykket, idet, jeg kun har hørt positive tilbagemeldinger på, at holdkampen var udskiftet med en hurtigturnering. Økonomisk var vi dårligere stillet, end ved de to første møder, da KULT-KIT-programmet med dets tilskudsmuligheder er ophørt. Det vil sandsynligvis også fremover påvirke vores regnskab.


  Øvrigt


  Det er bestyrelsens prioritering at stille de hold, der giver flest mulige muligheden for at spille holdskak og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

  Claus er i lighed med de senere år i gang et stort arbejde med at undersøge je­res interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 8 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.

  Behov for flere turneringsledere.

  For to år siden lovede jeg mig selv og klubbens medlemmer, at det var sidste gang, at jeg stillede op som formand. 10 år må være nok! Det mener jeg for så vidt stadig. Ingen fra den siddende bestyrelse er p.t. klar til at tage over, så vi har arbejdet proaktivt på at finde en anden kandidat. Det var også lykkedes, men desværre kom noget personligt i vejen for den håbede løsning. Nye sonderinger var i første omgang uden resultat, men pludselig kom en åbning fra et af klub­bens flittige og trofaste medlemmer.


  Afsluttende del


  Som det forhåbentlig er fremgået af de foregående afsnit, er en begivenhedsrig sæson afsluttet, og meget tyder på at den kommende sæson bliver lige så spændende og udfordrende.

  Hermed stiller jeg beretningen til debat.


  P. b. v.

  Søren Pedersen
  Referat af generalforsamling 09/2017

  Som PDF


  Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 6. september 2017 kl. 19.00 i klubhuset med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent:


  Finn Kristiansen valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Der deltog 26 af foreningens 35 medlemmer.


  2. Formandens beretning:


  Vedhæftet. Beretningen blev enstemmigt godkendt.


  3. Fremlæggelse af regnskab:


  Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som i år bestod dels af et anlægsregnskab forrenoveringen af det nye klubhus og et samlet regnskab. Årets regnskab viste samlet et underskud på ca. 2800 DKK. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


  4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent:


  Der var ikke indkommet forslag.

  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget, da der ikke kom ændringsforslag.

  Bestyrelsen foreslog, at DSU-medlemmer af andre skakklubber kan blive B-medlem af MariboSkakklub for 200 DKK om året. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


  5. Valg:


  A. Kasserer: John Kristensen blev genvalgt uden modkandidat.

  B. Menigt medlem: Asger Poulsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Henrik Sandberg Jensen uden modkandidat.

  C. Suppleant: Steen D. Jensen blev genvalgt uden modkandidat.

  D. Revisor: Peter Kristiansen blev genvalgt uden modkandidat.

  E. Revisorsuppleant: Claus Schmidt blev genvalgt uden modkandidat.


  6. Eventuelt:


  Formanden takkede Asger Poulsen for 21 års virke som bestyrelsesmedlem. Desuden meddelte han, at han ikke selv genopstiller ved næste års generalforsamling. Et forslag om temaaften om digitaletræningsmidler. Det arbejder bestyrelsen i forvejen på, men tidspunkt er ikke afklaret. Afsluttendetakkede dirigenten for god ro og orden.


  Referent: Søren Pedersen, Dirigent: Finn Kristiansen


  Formandens beretning 2017

  Som PDF


  Indledning


  Jeg vil i år starte min beretning med den organisatoriske del, da den del af bestyrelsens og medlemmernes indsats har været den vigtigste. Derefter kommeren sportslig og resultatmæssig del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år og dels forsøge at se lidt frem på forventningerne til den kommende sæson.


  Organisatorisk del


  Vi har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt deltaget i et fællesmøde med de øvrige skakklubber på Lolland-Falster i lighed med de senere år. Reelt er det kun 3 klubber, idet Nakskov ikkedeltog. Ellers var der ikke så meget nyt på fællesmødet. Sydøstlolland arrangerer LFM i hurtigskak søndag d. 7. januar. Desuden fik Maribo lov til at arrangere LF-mesterskabet i igen i sommeren 2018.

  På 2. HK’s delegeretmøde deltog John Kristensen og Henning Jakobsen. De blev begge valgt til hovedkredsstyrelsen som hhv. juniorleder og leder af Holdturneringen. Desuden blev John hædret for sit mangeårige virke for skakken med DSU’s hæderstegn. Lad os også her give ham en hånd for den store indsats og hæder.

  Medlemstallet er siden sidste generalforsamling gået tilbage med 2 til i alt 34. Det er på juniorsiden, der har været tilbagegang, hvilket vi satser på at vende i den kommende sæson.


  Juniorafdeling


  I næste uge starter vi en ny omgang juniortræning. Det bliver en stor udfordring, da det nu gælder om at videreudvikle de kundskaber, som de der har været med i et eller flere år allerede har opnået og samtidig at fange flere nybegyndere.Heldigvis har Henrik Sandberg og Claus Schmidt indvilget i at supplere Jens Mott og Gert i det store arbejde, der ligger i juniortræningen.I bestyrelsen er vi også indstillet på fortsat at bakke om juniorafdelingens aktiviteter. Vi vil arrangere et Juniorgrandprix i samarbejde med 2. HK. Desuden vil der formentlig yderligere blive et par arrangementer i weekender i løbet af sæsonen, men her er detaljerne endnu ikke på plads.Desuden vil vi forsøge at oprette et juniorhold i C-rækken, da det i to sæsoner ikke er lykkedes for 2. HK at etablere en juniorholdturnering.


  Klublokaler


  På sidste generalforsamling for et år siden var vores situation i forhold til klublokaler uafklaret. Som de fleste af jer nok ved, indgik vi i slutningen af efteråret en aftale med Lolland Kommune om at overtage huset her. Det ville kræve en total indvendig renovering. Mange af jer lovede bestyrelsen at hjælpe til med den proces. Og I har stået ved det! Nogle endda i et omfang helt ud i det ekstraordinære! (I ved allerede hvem) så jeg vil ikke her nævne enkeltpersoner. Men jeg vil gerne endnu en gang sige tak til alle jer og jeres pårørende, som har bidraget til at vi i dag står i disse dejligelokaler.

  Som det senere vil fremgå af regnskabet rakte det kommunale tilskud på 65.000 kr. ikke helt til opgaven, men det var ikke langt fra. Og kommunale repræsentanter gav ved indvielsen udtryk for, at kommunen havde fået meget ud både pengene og samarbejdet med Maribo Skakklub. Jeg kan også den anden vej rundt sige, at jeg er positivt overrasket over samarbejdet med kommunen i denne sag. Vi mangler nu blot en sti fra parkeringspladsen og herned, men det er mit indtryk, at den er på vej.

  Gulvet, som var det eneste punkt i renoveringen, hvor vi købte professionel assistance, har givet nogle store udfordringer hen over sommeren. Men også dette ser nu ud til at være løst på god vis.

  Rent driftsmæssigt har vi i kraft af de større og bedre lokaliteter også nogle udfordringer. Rengøringen er nødvendig, men den gør ikke sig selv. Derfor vil vi fra bestyrelsen opfordre til,at flere melder sig til at tage en tørn et par gange om året, så belastningen på den enkelte bliver mindre. Per Rasmussen er for længst gået foran med et godt eksempel, idet han uopfordret har påtaget sig at pudse vinduerne, når de trænger. Tak for det! Samtidig vil vi opfordre alle til at formindske behovet for rengøringved at bruge skiftesko, så vi undgår at få meget snavs med ind. Samtidig ville det være dejligt, hvis alle huskede at lægge kaffekrus og andet affald i skraldespanden, inden man går hjem.


  Bad Schwartau


  I juni var vi i KULT-Kits regi på genvisit hos vores nye skakvenner i Bad Schwartau. Desværre var mange af vore medlemmer forhindret på den valgte dato, men ved god hjælp fra vores venner i Præstø og Faxe og en modig juniorforælder lykkedes det at blive 19 mand høj. Arrangementet var vellykket og lignede i store træk det vi udsatte tyskerne for i 2016. Også sportsligt var det vellykket, idet vores kæmpenederlag fra sidste år blev afløst af en kneben sejr i holdkampen i år.


  Øvrigt


  Det er bestyrelsens prioritering, at stille de hold, der giver flest mulige muligheden for at spille holdskak, og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

  Claus er i lighedmed de senere år i ganget stort arbejde med at undersøge jeres interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 8 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.Vi håber (og har lovet Faxe), at vi stiller op med et juniorhold (helst med chauffør) i C-rækken.


  Sportslig del


  Holdturnering:


  Førsteholdet: Holdleder Claus Hansen og flere andre selvskrevne førsteholdsspillere havde på forhånd meldt fra tilsøndags kampeneaf personlige grunde. Derfor overtog John Kristensen holdlederhvervet og potentielle reserver rykkede op på de faste pladser. Derfor var sæsonens målsætning reduceret til at forblive i Mesterrækken. Det lykkedes fint med en tredjeplads. Vi lå endda på førstepladsen i lang tid, men til sidst trak Slagelse og sæsonens store overraskelse fra og blev hhv. nr. 2 og 1.

  Holdets topscorere var Henning Nielsen og Søren Pedersen, begge med 5 af 7 mulige points. Da Henning som førstebræt, er højest placeret, vinder han klubbens glas! Stort tillykke!

  Holdet havde med 6 afbud i løbet af sæsonen flere afbud end årene før, men 5 spillere var med hver gang. Det er stabilitet. Samtidig gjorde reserverne det godt. Fx scorede Svend Erik Hansen 3 ud af 3.

  I den kommende sæson må det være målet at etablere os i den gode ende af Mesterrækken.

  Maribo 2 var som forventet suveræne i B-rækken. Kun et enkelt nederlag til Nykøbing F og 24 ud af 28 mulige point skaffede den forventede oprykning i hus. Maribo 3 blev nr. 4 af de 8 hold. Finn har lovet at tage endnu en tørn som holdleder, nu igen for et 8-mandshold i A-rækken. Tak for det! Hvis vi kan undgå for mange afbud, skal holdet nok klare et godt resultat her, da rækken på forhånd ser jævnbyrdig ud.

  Topscorer for Maribo 2 blev Leif Roerholt med 6½ af 7 mulige point. Klubbens glas! For Maribo 3 blev topscoreren Henning Jakobsen med 5 af 7 mulige point og ikke mindre end 122 dejlige ratingpoint i gevinst. Stort klap og klubbens glas!

  I C-rækken spillede Maribo 4 under ledelse af Asger Poulsen med stor rotation og hyppig afgivelse af spillere til tredjeholdet. Det blev til en placering som nr. 3 af 4. Det er vist nok den hidtil bedste placering for holdet historisk set. Topscorer forholdet blev Per Rasmussenmed 3 point. Klubbens glas!Vi tilmelder også i år et, måske 2 hold i C-rækken.


  Klubturnering:


  Traditionelt har der været spillet om mesterskabet i 2 grupper, men i år havde bestyrelsen valgt, at der skulle afvikles 3 grupper på grund af de senere års store tilgang af nye medlemmer og den deraf følgende større styrkeforskel mellem spillerne.

  Gruppe 1:

  Her deltog 9 spillere, og sidste runde bød en ægte finale mellem HenningNielsen og Jens Mott. Partiet var længe lige, og det varsvært at se, hvem der stod bedst. Men hen mod tidskontrollen lykkedes det Henning at få etableret et angreb med især hans to springere som hovedaktører. Jens var desuden i tidsnød og måtte trække hurtigt for at undgå at tabe på tid. Det lykkedes Henning med et springeroffer at vinde tre bønder samt at åbne Jens's kongestilling, så Jens måtte kapitulere. Dermed kunne tilskuerne ønske Henning Nielsen tillykke med hans 4. klubmestertitel siden 2010. Slutstillingen i toppen efter 8 kampe blev 1.Henning Nielsen 7 point, 2. Jens Mott 5½ point og nummer 3. Leif Roerholt 5 point.Vandrepokalen til Henning N.!

  Gruppe 2:

  I gruppe 2 med 8 deltagere var titlen allerede afgjort inden sidste runde, idet Finn Kristiansen havde gjort rent bord og vundet alle partier. Gruppens eneste junior Magnus gjorde efter en svær start det godt med med en slutspurt på 2½ af 3 point, hvilket var nok til en lille ratinggevinst. Slutstillingen i toppen efter 7 runder: 1. Finn Kristiansen 7 point, 2. Peter Kristiansen og 3. Carsten Nielsen begge 4½ point.

  Det er 6. gang på 10 år, at Finn bliver klubmester i gruppe 2. Men i den kommende sæson skal vi have en ny mester her, da Finn med titlen rykker op i gruppe 1.

  Gruppe 3:

  Mens det i de to første grupper var de rutinerede kræfter, der tog topplaceringerne, var det i gruppe 3 ungdommens triumf, idet de 5 juniorer i gruppen tog de 5 første pladser. Her blev der i sidste runde kun spillet tre partier, da far og søn (Per og Matthias Rasmussen) havde spillet forud med junior som vinder. Spændingen var i højsædet i denne gruppe med hele tre mulige klubmestre inden sidste runde. Ovennævnte Matthias havde med sin sejr 5 point. Mens både Daniel med 4½ point og Carl med 4 point kunne både indhente og overhale ham. Det lykkedes for Carl med tålmodigt spil at vinde sit parti og dermed blev stillingen i toppen efter 7 runder. 1. Carl Wood-Pedersen 5 p. (korrektion 17), 2. Matthias Rasmussen 5 p. (korrektion 13,5) og 3. Daniel Sandberg Jensen 4½ point.

  Alt i alt var det en vellykket klubturnering, hvor det under turneringsleder John Kristensens dygtige ledelse lykkedes at få afviklet alle partier til tiden.


  Øvrige EMT-turneringer:


  Der har desuden været afholdt Maribo Byturnering og Klosterturneringen, begge med lidt færre deltagere end sidste år. Desuden LFM med hele 24 deltagere, heraf 6 mesterspillere. Jeg vil ikke gå i detaljer med resultaterne, da de har være omtalt andetsteds.

  Sommerturnering:

  Sommerturneringen havde i alt 30 deltagere, og efter 9 runder stod det fast at nr. 3 blev Steen D.Jensen, nr. 2 John Kristensen, og Jens Mott blev vinder. Hermed den sidste pokal og tillykke!


  Afsluttende del


  Som det forhåbentlig er fremgået af de foregående afsnit er en begivenhedsrigsæson afsluttet, og meget tyder på at den kommende sæson bliver lige så spændende, men forhåbentlig ikke lige så arbejdskrævende.

  Hermed stiller jeg beretningen til debat.


  P. b. v.

  Søren Pedersen
  Referat af generalforsamling 09/2016

  Som PDF


  Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub afholdtonsdag d. 7. september 2016 kl. 19.00 i klublokalerne med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent:


  Finn Kristiansen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der deltog 24 af klubbens 36 medlemmer.


  2. Formandens beretning:


  Beretningen blev godkendt uden afstemning.


  3. Fremlæggelse af regnskab:


  Regnskabet udviste et overskud på godt 1000 kr. og blev godkendt uden afstemning.


  4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent:


  Der var ikke indkommet forslag.

  Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget, da der ikke var andre forslag.


  5. Valg:


  a) Formand. Søren Pedersen var på valg, og blev genvalgt uden modkandidater.

  b) 2 bestyrelsesmedlemmer. Claus Hansen og Peter Poulsgaard var på valg. De blev begge genvalgt uden modkandidater.


  6. Eventuelt:


  Intet til referat.


  Referent:Søren Pedersen, Dirigent:Finn Kristiansen


  Formandens beretning 2016

  Som PDF


  Indledning

  Traditionen tro har jeg igen i år valgt at dele beretningen op i en sportslig del og en organisatorisk del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels for­søge at se lidt frem påforventningernetil den kommende sæson.


  Sportslig del


  Holdturnering:


  Førsteholdet: Holdleder Claus Hansens store forarbejde med at få tilkendegivelser fra spillerne om deltagelse eller ej gav igen resultater! Kun 4 afbud til de 7 kampe er en tangering af klubre­korden fra forrige sæson!


  Det blev lige så svært at etablere os i 2. division, som vi på forhånd havde forventet! Det startede fint med uafgjort hjemme mod Tårnet Svendborg og en overraskende 5-3 sejr i Odense over Læseforeningen. Vi var således nummer 2 efter 2. runde. Men det blev hverdag igen med 4 nederlag på stribe, inden vi i sidste runde igen overraskede positivt med 4-4 mod rækkens vinder fra Nr. Åby. Generelt klarede vi os fint mod topholdene, men scorede for lidt mod midterholdene. Samlet set levede holdet op til den forventede score, og vi var ikke chanceløse som for 5 år siden, da vi sidst spillede divisionsskak. Det blev til en syvendeplads – 1½ point foran Tårnet Svendborg og med 4 point for lidt i forhold til BMS 2 på sjettepladsen.


  Som holdets topscorer med 4 point af 7 modtager Steen D Jensen klubbens glas. Tillykke med det!


  I den kommende sæson må det være målet at etablere os i den gode ende af Mesterrækken. Oprykning er nok ikke et tema, da vi ikke helt kender vores egen opstilling, og især da Køge har oprustet med semiprofessionelle og stærke ungdomsspillere.


  Det tidligere andethold var efter nedrykningen blevet til 2 hold i B-rækken. Finn Kristiansen gjorde igen en stor indsats som holdleder for begge hold. Maribo 2 startede overbevisende ud med 4 sejre, men kunne ikke holde kadencen mod Nordfalster og Præstø 2 og måtte tage til takke med tredjepladsen. Maribo 3 blev nr. 6 af de 8 hold. Finn har lovet at tage endnu en tørn som holdleder.


  Topscorer for Maribo 2 blev Abidin Mustafi med 5 af 7 mulige point. Klubbens glas!

  Faktisk kunne holdleder Finn have snuppet værdigheden, hvis han ikke uselvisk havde sat sig selv af holdet mod Maribo 3 i første runde. 5 af 6 mulige uden nederlag fortjener en stor hånd!

  Topscorer for Maribo 3 blev Peter Kristiansen med 2 point i 4 kampe. Klubbens glas!

  I C-rækken spillede Maribo 4 under ledelse af Asger Poulsen med stor rotation og hyppig afgivelse af spillere til tredjeholdet. Det blev til en placering som nr. 4 af 4. Kampene var dog alle jævnbyrdige Det er mit indtryk, at spillerne var glade for for en gangs skyld kun at møde jævnbyrdige modstandere. Vi tilmelder også i år et, måske 2 hold i C-rækken.


  Topscorerværdigheden og klubbens glas går til Keld Christensen med 2½ point i 4 partier. Tillykke!


  Klubturnering:


  Klubturneringen blev i år afviklet i en 14 mand stor monradgruppe samt en 10 mands alle mod alle-gruppe med fælles afslutning med spisning på en lørdag. For tredje gang som en åben EMT med rating og deltagere udefra.Det blev et tæt løb i begge grupper! Klubmester for 3. gang blev Henning Nielsen på bedre korrektion end sidste års mester Claus Hansen. De endte på 8 af 9 mulige point. Pokal og klap!

  Vinder i B-gruppen: Finn Kristiansen vandt sit 5. mesterskab i gruppen, men først efter omkampe med Keld Christensen og Peter Kristiansen. De 3 slog hinanden indbyrdes og gjorde rent bord i mod resten af gruppen. Pokal og klap!

  Der blev af mange deltagere rejst kritik af for store styrkeforskelle i for mange partier i klubturneringen. Det har vi i bestyrelsen taget til efterretning. Derfor tilstræber vi i den kommende sæson at afvikle den i 3 grupper så vidt som muligt som alle mod alle og med oprykning til næste års turnering.

  Øvrige EMT-turneringer:

  Vores flexturnering i sæsonstarten, Maribo Byturnering, havde 28 deltagere – ny rekord. Henning Nielsen vandt gruppe 1 med maksimum efter 6 gevinster. Dermed Hennings anden titel som Bymester i Maribo. Der var ratingpræmie til Sonny Holtzmann. I gruppe 2 blev det til sejr til Matthias Rasmussen med de maksimale 6 point – 1½ mere end Magnus K Andersen.

  Med 26 deltagere (heraf 12 fra vores naboklubber) i hovedturneringen og 11 i den sideløbende juniorturnering satte den 9.Klosterturnering endnu en gang deltagerrekord.

  Gruppevindere: Gruppe 1 Henning Nielsen. I den traditionelt jævnbyrdige gruppe 2 vandt Svend Erik Hansen med maksimum. I gruppe 3 vandt Oscar Koch-Müller fra Præstø. Endelig vandt vores junior Magnus K. Andersen gruppe 4 med maksimum og en stor ratinggevinst.

  I hurtigturneringen Minikloster fik vore nye juniorer lejlighed til at prøve kræfter mod hinanden og 2 stærke juniorer fra Nykøbing Skakklub. Det gav så meget blod på tanden, at Sif, Rune og Carl fik lyst til at deltage i deres første rigtige turnering bagefter, nemlig Sommer-EMT’en.

  Sommerturnering og Sommer EMT:

  Vi har i årtier haft tradition for at holde brikkerne i gang sommeren over med en uformel hurtigskakturnering, Sommerturneringen. I år skulle den have selskab af en rigtig EMT. Den udfyldte åbenbart et behov, for de lovede 16 pladser blev udsolgt flere uger før tilmeldingsfristen udløb. Vi udvidede til 18 mand i håb om at kunne skabe 3 jævnbyrdige grupper. Det lykkedes også til en vis grad. Gruppevindere blev Claus Schmidt efter en flot præstation i gruppe 1. I gruppe 2 delte Gert Hansen og Leif Roerholt laurbærrene, medens det Bent Lorenzen (78 år) vandt gruppe 3 på bedre korrektion end 8-årige Johannes fra Præstø.

  Sommerturneringen havde i alt 30 deltagere, og efter 14 runder stod det fast at Jens Mott blev nr. 3, Steen D. nr. 2 og John Kristensen vinder. Hermed den sidste pokal og tillykke!

  Organisatorisk del

  Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, samt deltaget i et fællesmøde med de øvriges skakklubber på Lolland-Falster i lighed med de senere år. Reelt er det kun 3 klubber, idet Nakskov ikke deltog og Nordfalster desværre så sig nødsaget til at lukke pr. 1. juli pga. for få aktive medlemmer. Ellers var der ikke så meget nyt på fællesmødet. Sydøstlol­land arrangerer LFM i hurtigskak søndag d. 8. januar. Desuden får Maribo lov til arrangere en sommer-emt om LF-mesterskabet i sommeren 2017.


  Juniorafdeling


  Vi har de seneste år taget flere til dels forgæves forsøg på at få i gang i noget juniorskak i Maribo. I den netop afsluttede sæson lykkedes det endelig at få succes på den front. Vi skylder i den sammenhæng en stor tak til Gert Hansen og Jens Mott, som fra starten af oktober til slutningen af april hver onsdag har stået for 1½ times træning af de nye (og en enkelt rutineret, Matthias) forud for den egentlige klubaften. I løbet af sæsonen har Bent og Sandberg også været behjælpelige med at integrere de unge mennesker i klublivet. Og det har virkelig bragt nyt liv i klubben med mellem 5 og 12 juniorer i alderen 8 til 14 som deltagere hver onsdag.

  På onsdag starter vi en ny omgang juniortræning. Det bliver en stor udfordring, da det nu gælder om at videreudvikle de kundskaber, som blev erhvervet af de nye i sidste sæson og måske samtidig at fange flere nybegyndere. I bestyrelsen er vi også indstillet på fortsat at bakke om juniorafdelingens aktiviteter. Vi vil lørdag den 5. december arrangere et Juniorgrandprix i samarbejde med 2. HK. Desuden vil der formentlig yderligere blive et par arrangementer i weekender i løbet af sæsonen, men her er detaljerne endnu ikke på plads.


  Medlemsudvikling


  Medlemstallet har siden sidste generalforsamling i kraft af 6 nye juniormedlemmer vist en nettofremgang på 5 til i alt 36. Dermed er vi blevet den tredjestørste klub i 2.HK efter Holbæk og Køge, men foran Næstved og Præstø.


  Klublokaler


  Vi står som klub også over for en anden måske endnu større udfordring. Da den Polske Forening i Maribo i foråret besluttede at opløse sig selv, gik der ikke mange dage, før end Lolland Kommune indkaldte brugerne af Det polske Hus til et møde om husets fremtid. Vi havde i bestyrelsen forventet, at det ville være kommunens plan at lukke huset – og vi var derfor konstruktive i forhold til det – og i forhold til at skaffe os et nyt hjem for klubbens liv og fortsatte udvikling. Vi fik med Claus H som tovholder opstillet en beskrivelse af vores nuværende brug af klublokalerne og huset i øvrigt, samt en ønskeliste til kommende klublokaler. På mødet viste det sig at vore forventninger holdt stik. Det er kommunens ønske at lukke huset ned i løbet af 2016. Den største hurdle var dog at skaffe skakklubben andre egnede lokaler. I skrivende stund er situationen uafklaret, men vi arbejder stadigt konstruktivt på i samarbejde med kommunen at finde en fornuftig løsning. Det er således sandsynligt, at det er sidste gang vi holder generalforsamling her i lokalerne. Denne usikkerhed giver os også andre udfordringer i forhold til den kommende sæson. Vi var i foråret tæt på at have en renovering af vores stole på plads, men valgte at udsætte den til der forhåbentlig snart kommer en afklaring på fremtidige klublokaler. Det giver selvfølgelig også en usikkerhed i forhold til vores økonomi – mere herom under regnskab og kontingentfastsættelse.


  Bad Schwartau


  Som omtalt i tidligere beretninger har det været bestyrelsens ønske igen efter 14 års pause at skabe en venskabsforbindelse til en tysk skakklub. I den anledning deltog jeg i december i et såkaldt kickoff-arrangement i regi af det såkaldte KultKIT-samarbejde. Det er et interregionalt samarbejde på tværs af Østersøen. Umiddelbart gav det indledende møde i Næstved ikke noget resultat, men i februar havde en tysk embedsmand alligevel formidlet vore ønsker til skakklubben i Bad Schwartau, som viste sig at være interesseret i et samarbejde med os. Efter en indledende mailkorrespondance holdt jeg et planlægningsmøde med deres formand, Thomas Schmid. Vi kunne hurtigt blive enige om et program, som kunne tilfredsstille begge klubbers og KultKITs forventninger. Efter en for vores vedkommende omfattende planlægning og korrespondance løb tyskernes besøg i Maribo af stablen lørdag den 18. juni. Tilbagemeldingerne har fra både dansk og tysk side været alt overvejende positive. Tak til alle som bidrog til et fint møde på tværs af Østersøen – ikke mindst til Gert, som endnu en gang trådte til, da det kneb. Det er hensigten, at vi 2017 skal på genvisit hos Bad Schwartau. Forhåbentlig vil det udvikle sig til en fast tradition med et samarbejde mellem vore klubber på trods af stor forskellighed i vores vilkår og størrelse.


  Øvrigt


  Arbejdet i bestyrelsen har desuden for en stor del drejet sig om den daglige drift og planlægning af sæsonens aktiviteter. Claus vil om lidt gøre nærmere rede for planerne for den kommende sæson.

  Det er bestyrelsens prioritering, at stille de hold, der giver flest muligt muligheden for at spille holdskak, og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

  Claus har i lighed med sidste år gjort et stort arbejde med at undersøge je­res interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 14 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.

  Som et interessant kuriosum vil jeg her i den organisatoriske del nævne, atAsger Poulsen ved et rent detektivarbejde har fremskaffet klubbens 2 første forhandlingsprotokoller fra perioden 1911-59. De var opbevaret hos tidligere formand Jørn P. Rasmussen, som nu bor i Ringsted. Spændende læsning. Flot arbejde, Asger!


  Afsluttende del


  Som det forhåbentlig er fremgået af de foregående afsnit er en begivenhedsrig sæson afsluttet, og meget tyder på at den kommende sæson bliver lige så spændende.


  Hermed stiller jeg beretningen til debat.


  P. b. v.

  Søren Pedersen
  Referat af generalforsamling 09/2015


  Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub onsdag d. 2. september 2015 kl. 19.00 i klublokalerne med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent:


  Camilla Bak blev valgt. 26 af klubbens 31 medlemmer deltog i generalforsamlingen.


  2. Formandens beretning:


  Beretning - se særskilt fil. Under debatten om beretningen blev der af en underviser ved teoriaften rejst kritik af demobrættets brikker mangelfulde stand. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.


  3. Fremlæggelse af regnskab:


  Generalforsamlingen godkendte, at regnskabet kun omfattede 11 måneder. Herefter blev regnskabet, som viste et underskud på godt 7000 kr. godkendt uden stemmer imod.


  4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent:


  a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:

  ”§ 9. Regnskabet afsluttes den 31. august.” ændres til ”§ 9. Regnskabet afsluttes den 31. juli.” Forslaget blev vedtaget uden stemmer imod.

  b. Bestyrelsens forslag til kontingent:

  Et ændringsforslag til bestyrelsens forslag om at friholde juniorer for kontingentstigning bortfaldt ved stemmelighed. Herefter blev bestyrelsens forslag vedtaget uden stemmer imod:

  Kontingentet hæves med 100 kr. hhv. 50 kr. årligt til hhv. 700 kr. for almindelige medlemmer og 550 kr. for juniorer og pensionister.


  5. Valg:


  Kasserer John Kristensen blev genvalgt uden modkandidat og med akklamation. Det samme gjaldt for valgene til de øvrige poster:

  Menigt medlem: Asger Poulsen

  Suppleant: Steen D. Jensen

  Revisor: Peter Kristiansen

  Revisorsuppleant Claus Schmidt


  6. Eventuelt:


  Claus Hansen gjorde rede for hovedpunkterne i den kommende sæsons program. Formanden takkede for det store fremmøde. Herefter sluttede generalforsamlingen med Leve for Maribo Skakklub.


  Referent:Dirigent:

  Søren PedersenCamilla Bak


  Formandens beretning 2015


  Indledning


  Traditionen tro har jeg igen i år valgt at dele min beretning op i en sportslig del og enorganisatorisk del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels forsøgeat se lidt frem på forventningerne til den kommende sæson. Til en forandringtager vi i år det organisatoriske først.


  Organisatorisk del


  Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt deltaget i et fællesmøde med deøvriges skakklubber på Lolland-Falster i lighed med de senere år. Det ser ud til at derigen er ved at komme lidt liv i Nykøbing Skakklub, efter at de har skaffet sig af medSkakcenteret. De har blandt andet startet en lille juniorafdeling, som vi glæder os tilet fremtidigt samarbejde med i forhold til vores egne juniorer. Dette samarbejde startermed et stævne i Rødby nu på lørdag. Muligvis vil Nykøbing også arrangere en turneringi løbet af sæsonen. Ellers var der ikke så meget nyt på fællesmødet. Sydøstlollandarrangerer LFM i hurtigskak (nu med rating) den første søndag i januar.

  Vores vedtægtsændringer på sidste generalforsamling resulterede i, at Kultur og Fritid meddelte os, at vores vedtægter igen var i overensstemmelse med Lolland Kommunesfortolkning af Folkeoplysningsloven. Dermed var vi igen godkendt som en foreningpå almindelige vilkår.

  Mindre samarbejdsvillig er kommunen i forhold til atetablere en bedre ventilation ivores spillelokale og i forhold til at melde ud om evt. renoveringsplaner for Det polskeHus i det hele taget. Sidste: Vi er lige nu ved at undersøge mulighederne for evt.at få lokaler i et kommende kommunalt kulturhus i Stationsbygningen. Dette er dogstadig meget uafklaret.

  Sidste forår blev vi af kommunen opfordret til at tilbyde skakaktiviteter i folkeskolereformens regi. Det sagde Finn og Gert ja til om onsdagen og Claus blev udpeget som kontaktperson til kommunen. Et år efter er der ikke kommet noget ud af initiativet.

  Derfor nedsatte vi en arbejdsgruppe, som i løbet af efteråret skulle undersøgemulighederne for at skabe noget i klubregi og tage initiativ til at få unge spillere ind iklubben. Af forskellige grunde blev det ikke til noget, men vi har da lavet undervisningnogle gange (ca. 10.) i løbet af sæsonen i de perioder, hvor der ikke er seriøse turneringer. Men juniorskak og evt. en juniorafdeling er da noget vi fortsat skal havefokus på.

  Vi har i løbet af sæsonen mistet 2 medlemmer: Peter Thomsen er flyttet til udlandetog før første runde i Klosterturneringen måtte vi desværre mindes Hans Pedersen. Tilgengæld er der kommet 3 nye til i løbet af sæsonen: Jesper Møller, Per Jørgensen og senest Henning Jakobsen. Det ser således ud til, at vi som klub har stabiliseret os medca. 30 medlemmer.

  Arbejdet i bestyrelsen har desuden for en stor del drejet sig om den daglige drift ogplanlægning af sæsonens aktiviteter. Claus vil om lidt gøre nærmere rede for planernefor den kommende sæson.

  Det er bestyrelsens prioritering, at stille de hold, der giver flest muligt muligheden forat spille holdskak, og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

  Claus har i lighed med sidste år gjort et stort arbejde med at undersøge jeres interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 14 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.


  Sportslig del


  Holdturnering:


  Førsteholdet: Holdleder Claus Hansens store forarbejde med at få tilkendegivelser fraspillerne om deltagelse eller ej gav resultater! Kun 4 afbud til de 7 kampe er klubrekord– i hvert fald så længe tilbage nogen af os kan huske! Også ved brætterne gavdet stabile fremmøde gode resultater. Igennem hele sæsonen kæmpede vi primærtmed Præstø om førstepladsen. Efter skiftende føringer var vi et mulehår foran dem, inden vi mødtes i Maribo i 6. runde. Da vi havde den på papiret letteste modstander isidste runde, talte vi på forhånd om, at 4-4 ville være et godt resultat for os. Men

  desværre var det ikke Maribos dag, og Præstø tog en fortjent sejr på 5-3 med hjem.

  Men i sidste runde var marginalerne skiftet, og Præstø nåede ikke mere end 4-4 modsolide Faxe, så vi kunne sikre os oprykningen med 2 venlige remistilbud til slutresultatet

  6½-1½ mod Kalundborg.

  Som holdets topscorer med hele 6½ point af 7 modtager Henrik Sandberg Jensenklubbens glas. Tillykke med det!

  Hvordan vi i den kommende sæson vil klare os i 2. division bliver spændende. Ensjetteplads må være målet, men det kommer ikke nemt.

  Andetholdets sæson i den nye ensporede A-række var på forhånd spået til at blivevanskeligere end de foregående 2 års flotte tredjepladser. Takket været en stor indsatsfra holdleder Finn Kristiansen lykkedes det at stille fuldt hold hver gang. Og det startedeflot med en kneben sejr over nedrykkeren fra Mesterrækken, Vordingborg. Faktisket helt point bedre end førsteholdets resultat mod samme modstander et halvt årtidligere. Desværre gik det fra 2. runde i modsat retning for de 2 hold. Vordingborgsatte kursen mod en sikker førsteplads, hvorimod Maribo 2 med 6 nederlag på stribeblev nr. 8 med 2½ manglende point op til en forbliven i A-rækken. Det bliver altså til2 4 mands hold i B-rækken i den kommende sæson.

  Topscorer for Maribo 2 blev Carsten Nielsen med 4 af 7 mulige point. Klubbens glas!

  I den nye C-række gjorde Maribo 3 undervejs en god figur bl.a. med en storsejr imodSydøstlolland 2. Det endte dog med en tredjeplads efter de 2 Sydøstlolland hold, menforan Nakskov 1. Det er mit indtryk, at spillerne var glade for en gangs skyld kunat møde jævnbyrdige modstandere. Vi tilmelder også i år et hold i C-rækken.

  Topscorerværdigheden og klubbens glas gik til Camilla Bak med 4 af 6 mulige point.

  Tillykke!


  Klubturnering:


  Klubturneringen blev igen i år afviklet i en 25 mand stor monradgruppe med fællesafslutning med spisning på en lørdag. For anden gang som en åben EMT med ratingog deltagere udefra. Henrik Sandberg Jensen blev toer med 6½ point, medens Claus Hansen vandt sit i alt niende klubmesterskab i Maribo med 7½ ud 8 mulige point. Pokal

  og klapsalver!

  Vinder i B-gruppen: Camilla Bak blev ny klubmester i gruppe 2 efter en flot turnering.

  4 point efter i samtlige 8 runder at have mødt højere ratede modstandere. Og historisker det også – for første gang i klubbens historie har vi en kvindelig klubmester!

  Pokal og stort tillykke!


  Øvrige EMT-turneringer:


  Vores flexturnering i sæsonstarten, Maribo Byturnering, havde 22 deltagere – ny rekord. Henning Nielsen vandt gruppe 1 maksimum efter 6 gevinster. DermedHennings første titel som Bymester i Maribo. Der var ratingpræmie til Finn Kristiansen.

  I gruppe 2 blev det til sejr til Bøje Pedersen med 5 point – et halvt mere end Camilla Bak.

  Med 28 deltagere (heraf 9 fra vores naboklubber) satte den 8. Klosterturnering endnuen gang deltagerrekord. I gruppe 1 sikrede Jens Mott sig sin første titel som Klostermesterforan Henning Nielsen. I den traditionelt jævnbyrdige gruppe 2 vandt ClausSchmidt, Maribo, med en fin slutspurt. I den ligeledes jævnbyrdige gruppe 3 vandtJørgen Olsen, Nordfalster, foran en række ratingfavoritter. I årets U1200- gruppe blevsejren delt mellem vores nye medlem Jesper Møller og vores ene junior Magnus K.Vores anden junior Matthias Rasmussen tog tredjepladsen.

  Sommerturnering:

  Endelig vandt Ulrik Rath med et minimalt forspring til Henning Nielsen i årets sommerturnering, som havde deltagelse af 10 til 15 spillere pr. runde og 24 i alt,

  hvilket er igen meget tilfredsstillende. Hermed den sidste pokaloverrækkelse.


  Afsluttende del


  Alt i alt må vi sige, at Maribo Skakklubs resultater i den afsluttede sæson er godkendte med førsteholdets oprykning og den store deltagelse i turneringerne som de mest positive.

  Jeg afslutter denne beretning med en tak. Tak til alle medlemmer, som på den eneeller anden måde har deltaget i klubbens liv og aktiviteter. En særlig tak til Svend Erik og bestyrelsen for godt samarbejde. Peter Poulsgaard og Camilla Bak har nuefter lange tilløb også færdiggjort deres turneringslederuddannelser. Det betyder, at vi nu har en god forsyning af turneringsledere i klubben at trække på til vores forhåbentligmange fremtidige aktiviteter.

  Hermed stiller jeg beretningen til debat.


  P. b. v.

  Søren Pedersen  Referat af generalforsamling 09/2014


  Referat af ordinær generalforsamlingi Maribo Skakklub onsdag d. 3. september 2014 kl. 19.00 i klublokalerne medfølgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent


  2. Formandens beretning


  3. Fremlæggelse af regnskab


  4. Indkomne forslag


  a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer i §§ 5, 8 og 10 (tidligere rundsendt på mail)

  b. Forslag fra Finn Kristiansen om vedtægtsændring i § 5, 4. punkt, hvor der ønskes tilføjet ”og fastsættelse af kontingent”


  5. Valg


  a. Formand: Søren Pedersen – er villig til genvalg

  b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Claus Hansen og Peter Poulsgaard – er begge villige til genvalg

  c. Revisor: Vakant – Peter Kristiansen, som bestyrelsen har konstitueret er villig til at modtage valg


  6. Eventuelt


  Ad 1)

  Finn Kristiansen blev valgt. Der deltog 16 af klubbens 30medlemmer i general­forsamlingen.Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Generalforsamlingenbesluttede i enighed at behandle kontingentfastsættelse under dagsordenens punkt 4.


  Ad 2)

  Beretningen blev godkendt med akklamation.


  Ad 3)

  Regnskabet, som udviste et underskud på godt 2.000 kr., blev godkendt med akklamation.


  Ad 4)

  Forslag a blev vedtaget med en tilføjelse om, at der skalvælges en revisor suppleant. Forslag b blev vedtaget. (Sede nu gældende vedtægter.)

  Kontingentet forblev som foreslået af bestyrelsen uændretpå 600 kr. pr. år for almindelige medlemmer og 500 kr. pr. årfor pensionister og juniorer.


  Ad 5)

  Søren Pedersen blev genvalgt uden modkandidat.BestyrelsesmedlemmerneClaus Hansen og PeterPoulsgaard blev genvalgt uden modkandidater. Peter Kristiansen blevvalgt til revisor for en etårig periode. Claus Schmidt blevvalgt til revisor suppleant for en etårig periode.


  Ad 6)

  Intet til referat.


  Ref. Søren Pedersen, Dirigent Finn Kristiansen


  Formandens beretning 2014


  Vi vil indlede generalforsamlingen med et minuts stilhed til minde om vores mangeårige medlem og revisor Flemming Møgelmose, som på tragisk vis blev dræbt på sit arbejde i foråret.

  Æret være Flemmings minde!


  Indledning


  Traditionen tro har jeg igen i år valgt at dele min beretning op i en sportslig del og en organisatorisk del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels forsøge at se lidt frem på for­ventningerne til den kommende sæson.


  Sportslig del


  Holdturnering:


  Førsteholdet: Vi forventede, at holdet kunne i top 3 af Mesterrækken. Det lykkedes ikke helt, da vi sluttede på fjerdepladsen i en meget jævnbyrdig række. Det startedeellers fint med 7 matchpoint efter de første 4 runder. I hjemmekampen i 5. runde mod bundholdet Vordingborg stillede vi op uden afbud. Desværre kæmpede Vordingborg sig til en kneben, men fortjent sejr. I de sidste 2 run­der lignede sæsonen de foregående, hvor et afbudssvækket Maribo 1 tabte til Holbæk 2 og Kalund­borg.

  Som holdets topscorer med 5 point af 7 uden tab modtager John Kristensen klubbens glas. Tillykke med det!

  Hvordan vi i den kommende sæson vil klare os i Mesterrækken er det svært at spå om. Men vi kan da gløde os over, at de 3 hold vi tabte til i år ikke er med, da det ene rykkede op og de 2 andre ryk­kede ned!

  Andetholdets sæsoni A-rækken lignede førsteholdets. Holdet viste stor stabilitet i både fremmøde og resultater i de første 4 runder, men så væltede afbuddene ind pga. ferie og arbejde i de 3 sidste runder, hvor det ikke var nogen fornøjelse at være holdleder. Dog skal der lyde en stor tak til de reserver, især Peter T., Hans og Camilla som stillede op når det kneb.Resultatet blev 2 nederlag, men det lykkedes med nød og næppe at gentage sidste års flotte tredjeplads. Topscorer og klubbens glas var holdlederen (Søren Pedersen) ubeskeden nok til selv at tage med 5 af 7 mulige point.

  Om vi kan stille et forsvarligtA-rækkehold i den kommende sæson er i øjeblikket uvist pga. af den ændrede struktur i 2. HK´s holdturnering. Mere om dette tema i den organisatoriske del af beretnin­gen.

  Desuden tilmeldte vi i år et tredjehold i B-rækken, så der blev mulighed for at flest muligt kom til at spille holdkampe.Forventningerne til resultaterne var ikke store på forhånd, men det lykkedes at spille uafgjort i hjemmekampen mod Sydøstlolland 2. Da 2 af samme holds (SØL) spillere i sidste runde kørte til Stege i stedet for Maribo, blev hele rækken vendt på hovedet. Da Nykøbing F og Møn på forhånd var udelukket fra at vinde præmie igen, endte det med at Maribo 3 med et et halvt point i den korrigerede slutstilling vandt vandt præmien. Lettere grotesk, men korrekt ifølge regler­ne.

  Klubbens glas til holdleder Asger Poulsen.

  Mht. den kommende sæson ser det ud til, at den nye holdturneringsstruktur med en C-række kan gøre det mere attraktivt for vores mindre stærke spillere at spille holdkampe. Vi er i bestyrelsen i gang ed at undersøge, hvem der kan og vil spille holdturnering i den nye sæson, hvorefter vi indretter vores tilmelding efter det.


  Klubturnering:


  Klubturneringen blev igen i år afviklet i en stor monradgruppe med fælles afslutning med spisning på en lørdag. Som noget nyt som en åben EMT med rating og 2 deltagere udefra.Claus Hansen blev toer med 6 point, medens John Kristensen og Steen D. Jensen delte tredjepladsen med 5½ og fine ratinggevinster. Helt urørlig var dogUlrik Rath, som vandt sit andet klubmester­skab i Maribo med 8 ud 8 mulige point. Pokal!

  Vinder i B-gruppen: Keld Kristensen blev ny klubmester i gruppe 2 efter en fin sæson og med et helt points forspring til en gruppe af forfølgere. Pokal!


  EMT-turneringer:


  Vores flexturnering i sæsonstarten, Maribo Byturnering, havde 19 deltagere. Claus Hansen vandt med 5½ af 6 foran Henning Nielsen. Der var ratingruppepræmie til Carsten Nielsen. I gruppe 2 blev det til en favoritsejr til Hans Pedersen.

  Med 27 deltagere (heraf 8 fra vores naboklubber) satte den 6. Klosterturnering deltagerrekord. Lokal gruppevinder blev der kun i gruppe 1, hvor Ulrik sikrede sig sin første titel som Kloster­mester foran Rekordmeister Henning Nielsen. I gruppe 2 vandt Jens P. Petersen fra Sydøstlolland. I den jævnbyrdige gruppe 3 delte Nakskovs Svend Aage Christensen førstepladsen med Mr. EMT, Henning Jakobsen fra Nordfalster. I årets nyskabelse, en U1200- gruppe blev vinderen ikke overra­skende Lars Møller fra Sydøstlolland foran vores egen Bøje Pedersen.

  LF-mesterskabet, som Maribo Skakklub skulle have været vært for, blev desværre aflyst, da der var for få tilmeldinger til en sportslig relevant turnering. Dermed ser det ud til, at denne turnering igen må lægges i mølpose i nogle år.

  Pokalturneringen:

  Det lykkedesMaribo at kvalificere sig i Bredderækken til landsfinalen i Odense, men slutresultatet var beskedent med en placering under midten.

  Sommerturnering:

  Endelig vandt Henning Nielsen årets sommerturnering, som havde deltagelse af 11 til 19 spillere pr. runde og 26 i alt, hvilket er meget tilfredsstillende. Hermed den sidste pokaloverrækkelse.

  Der har også været afholdt andre mindre turneringer, som jeg ikke vil gå i detaljer med. Dog skal Jens Motts fine præstation i Politiken Cup nævnes, idet han scorede 2 point over forventet og der­med vandt 60 ratingpoint.

  Alt i alt må vi sige, at Maribo Skakklubs resultater i den afsluttede sæson ikke står helt mål med de fine resultater i sæsonen 12-13, men dog er respektable.


  Organisatorisk del


  Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder , hvilket er lidt mindre end de senere år. Det er dog ikke et udtryk for, at der ikke har været noget at lave. Tværtimod har det nok været den travleste sæson siden jubilæumsåret. Det startede lige efter generalforsamlingen, da Kultur og Fritid meddelte os, at vores vedtægter ikke var i overensstemmelse med Lolland Kommunes fortolkning af Folkeop­lysningsloven. Mod at afgive en hensigtserklæring om at ville ændre på næste generalforsamling fik vi lov at køre på en midlertidig godkendelse som forening.

  Et endnu større projekt i efteråret var at få skaklubben gjort klar til digitaliseringen af post og anden kontakt til de offentlige myndigheder og banken. Det kostede John og mig om ikke blod og tårer så megen sved, inden det lykkedes at komme igennem de mange og omstændelige procedurer i den anledning. Men til sidst lykkedes det at få det hele til at fungere.

  I forrige sæson startede Claus og jeg på det, vi har kaldt fredagsskak. Ideen bag det var at give nye og mindre rutinerede af vores medlemmer et forum for at træne og udvikle sig skakmæssigt samt få lidt basal undervisning i skakkens mysterier. Desværre måtte Claus melde fra pga. nyt arbejde, men jeg har haft fornøjelsen at have med aldersmæssigt spredte skare gøre i 2 timer næsten hver fredag eftermiddag fra oktober til april. Det har været sjovt som underviser, og det er mit indtryk at I begyndere også har haft glæde af arrangementet. Jeg tror, at det har været med til at fastholde mange af de nye medlemmer, vi har fået det seneste halvandet år. En glædelig sidegevinst ved det har været, at Maribo Skaklub har været den klub i hele 2. HK, som i 2013 havde den største nettofremgang, nemlig 5 medlemmer, så vi lige har rundet de 30. Det udløste et skakur i præmie, ligesom hovedkredsen efter ansøgning har bevilliget os 1000 kr. til materialer m.m. til fredagsskakken.

  Desværre kan fredagsskak ikke fortsætte i den kommende sæson, i hvert fald ikke med mig som leder. Det skyldes, at jeg som andre lærere i folkeskolen er kommet under Lov nr. 409. Det betyder i Lolland Kommune bl. a. en 40½ times arbejdsuge fra mandag til fredag på fast mødeplan og ingen mulighed for som tidligere at lægge noget af arbejdet om aftenen eller i weekender eller på elevfridage i løbet af skoleåret. Derfor er jeg ikke i stand til at lave skak fredag eftermiddag. Hvis andre i klubben vil byde ind er de velkomne. Hvis ikke må vi i bestyrelsen se på, om vi kan lægge et lignende tilbud ind i nogle weekender i løbet af sæsonen.

  I samme genre blev vi af kommunen opfordret til at tilbyde skakaktiviteter i folkeskolereformens regi. Det har Finn og Gert sagt ja til om onsdagen og Claus er udpeget som kontaktperson til kommunen. Foreløbig er der og ikke kommet noget konkret ud af initiativet. Hvis vi fortsat skal trække nye unge medlemmer til er det bestyrelsens overbevisning, at vi selv i klubregi må gøre noget ved det. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, som i løbet af efteråret skal undersøge mulighederne og tage initiativ til at få unge spillere ind i klubben.

  Vi har for 5. år i træk holdt et fælles møde for skakklubberne på Lolland-Falster om planlægningen af den kommende sæson. I den forbindelse deltog desværre kun Sydøstlolland og Nordfalster. Vi besluttede at give LFM en pause, dog sådan, at hvis en af klubberne vil arrangere det på et tidspunkt er der mulighed for det. Desuden flyttes LFM i hurtigskak fra august til en lørdag i januar med Sydøstlolland som arrangør.

  Arbejdet i bestyrelsen har desuden for en stor del drejet sig om den daglige drift og planlægning af sæsonens aktiviteter. Claus vil om lidt gøre nærmere rede for planerne for den kommende sæson.

  Jeg meddelte på generalforsamlingen for 2 år siden, at det var min sidste periode som formand, vi gik ind i, og det har været min hensigt at følge det. Imidlertid har den øvrige bestyrelse bedt mig om at overveje at tage en periode mere. Dette var under forudsætning af, at vi fik lavet en mere ligelig arbejdsfordeling. Derfor har vi lavet en organisationsplan, som fordeler arbejdsopgaverne i klubben og bestyrelsen på både poster og personer. Derfor har jeg valgt at genopstille, men jeg vil tilføje, at jeg ikke har nogen som helst problemer med at afgive posten, hvis generalforsamlingen vælger en anden.

  Vi var desværre forhindret i at deltage i forårets delegeretmøde i 2. HK. Desværre, fordi mødet vedtog en gennemgribende forandring af holdturneringen, som jeg ikke tror entydigt er til fordel for Maribo og andre klubber i den geografiske udkant af holdturneringens område. Baggrunden for revisionen var god nok, nemlig at undgå mange sportsligt uinteressante kampe i B-rækken, hvor hold fra små klubber som fx Møn og Nykøbing F! år efter år tværede hold af begyndere og mindre stærke spillere ud. Jeg vil nu kort gennemgå, hvad ændringerne betyder for Maribos hold.

  I Mesterrækken vil der ikke være nogen ændringer, idet der stadig vil være 8 hold á 8 spillere. For A-rækken vil der til kommende sæson kun være 8 hold á 8 spillere i en kreds mod hidtil 16 hold i 2 kredse. For at overholde ”70 km-reglen” vil det betyde enten flere kampe om søndagen eller flere som fællesstævner eller måske begge dele. Det vil formentlig for os betyde færre rigtige hjemmekampe og mere kørsel. Dette sammenholdt med hvor svært det har været at stille hold i A-rækken til de sidste runder de 2 seneste år gør, at jeg er mindre optimistisk mht. om vi kan bevare et A-hold til den kommende sæson. Et alternativ kunne være (hvis 2. HK accepterer det) at bytte det ud med et eller måske 2 hold i B-rækken (4 mands). Mht. til den nye C-række vil det være en oplagt mulighed for at stille et eller helst 2 hold med spillere under 12-1300 i rating + evt. en holdleder/chauffør op til 1500 i rating.

  Det er bestyrelsens prioritering, at stille de hold, der giver flest muligt muligheden for at spille holdskak, og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau. Men helt afgørende for at vi om 14 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især er så præcise som muligt i udfyldelsen af den forhåndsundersøgelse som er på vej rundt nu. Og at I kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.

  Det er ikke kun kommunen og 2. HK, som har givet os udfordringer i løbet af det forgangne år. Senest er det FIDE (Verdensskakforbundet) som med sine nye regler for skakspillet udfordrer os.

  Det gælder især reglen om forbud mod at medbringe mobiltelefoner, tablets og andre elektroniske værktøjer på spillestedet. Der er tale om en kraftig skærpelse af den hidtidige regel, hvor de ikke måtte give lyd og selvfølgelig heller ikke benyttes under partiet. Nu må de som sagt slet ikke medbringes. Det giver os nogle udfordringer i at finde en fornuftig måde at håndtere forbuddet på. Heldigvis har DSU's hovedstyrelse i søndags vedtaget nogle fornuftige tolkninger af reglerne, som vi naturligvis også følger i Maribo.Det, vi skal have for øje, er, at reglerne har to fornuftige formål; nemlig at undgå lydmæssige forstyrrelser under spillet og at undgå at en spiller modtager udlovlig hjælp til sine træk (også kaldet elektronisk doping.)

  En anden vigtig regelændring som I skal være opmærksomme på er, at et parti nu tabes allerede 2. gang, den samme spiller foretager et ulovligt træk, mod tidligere 3. gang.

  Jeg afslutter denne beretning med en tak og en opfordring. Tak til alle medlemmer, som på den ene eller anden måde har deltaget i klubbens liv og aktiviteter. En særlig tak til Svend Erik og bestyrelsen for godt samarbejde. Og tak til Finn for på mange måder at have bidraget, når vi har haft brug for det. Du har også opnået dommerlicens, ligesom Peter P. er godt på vej til. Det betyder at vi nu har en god forsyning af turneringsledere i klubben at trække på til vores forhåbentlig mange fremtidige aktiviteter. Og til sidst vil jeg gentage en opfordring til alle øvrige medlemmer om at sige til, hvis I kan og vil aflaste bestyrelsen lidt i det daglige arbejde. Det kunne fx være ved at melde jer til at deltage i en rengøring en gang eller to om året eller ved at hjælpe med indkøb af øl og vand.


  Hermed stiller jeg beretningen til debat.


  Søren Pedersen  Referat af generalforsamling 09/2013


  Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub afholdt onsdag d. 4. september 2013 kl. 19.00 i klublokalerne med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning


  3. Fremlæggelse af regnskab

  4. Indkomne forslag


  Vedtægtsændringer


  5. Valg


  Kasserer

  Bestyrelsesmedlem

  Suppleant

  Revisor


  6.Eventuelt


  Ad 1: Camilla Bak blev valgt. Der var mødt 16 af klubbens 30 medlemmer.


  Ad 2: Beretningen blev enstemmigt godkendt.


  Ad 3: Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. Det udviste et underskud på ca. 1200 kr. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, dvs. 600 kr. årligt for seniorer og 500 kr. årligt for pensionister og juniorer, blev enstemmigt vedtaget.


  Ad 4: Bestyrelsens 3 forslag til vedtægtsændringer blev alle vedtaget uden stemmer imod. Se nye vedtægter vedhæftet.


  Ad 5: Kasserer John Kristensen blev genvalgt uden modkandidat.

  Bestyrelsesmedlem Asger Poulsen blev genvalgt uden modkandidat.

  Suppleant Steen D. Jensen blev genvalgt uden modkandidat.

  Revisor Flemming Møgelmose blev genvalgt uden modkandidat.


  Ad 6: Der blev ønsket etablering af et kraftigere, men lydløst udsugningsanlæg til forbedring af luftkvaliteten i det store spillelokale. Desuden blev der fremsat forskellige synspunkter om den ideelle turneringsform.


  Ref. SP


  Formandens beretning 2013


  Indledning


  Traditionen tro har jeg igen i år valgt at dele min beretning op i en sportslig del og en organisatorisk del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels forsøge at se lidt frem på forventningerne til den kommende sæson.


  Sportslig del


  Holdturnering:


  Førsteholdet: Vi forventede, at holdet kunne spille med i den sjove ende af Mesterrækken. Det lykkedes også, da vi sluttede på andenpladsen – men klart efter de fortjente vindere, Sorø. Chancen for oprykning forsvandt reelt efter et klart nederlag til netop Sorø allerede i 3. spillerunde. Claus havde som ny holdleder været i kontakt med alle spillere, for at høre om deres indstilling til at deltage i holdskak i den kommende sæson. Herefter var det vores plan at stille faste hold hver gang. Det lykkedes kun i nogen grad, da der stadig var en del afbud til holdet, men heldigvis kom de som regel i god tid. Selvfølgelig kan det i enkelte tilfælde være nødvendigt at sende afbud, men i så fald er det rimeligt at gøre det i så god tid som muligt. Mon ikke, at holdet også i den kommende sæson kan spille med i top 3?

  Som holdets topscorer med 5½ point modtager Svend Erik klubbens glas. Tillykke med det!

  Andetholdet var jo oprykker til A-rækken. Holdet viste stor stabilitet i både fremmøde og resultater. Faktisk var interessen for at spille for holdet, så stor, at holdleder Asger havde det problem, at der ikke var plads til alle så tit, som vi havde regnet med. Efter en uventet storsejr på 8-0 over Sydøstlolland i topopgøret i 5. runde var Maribo 4 point foran forfølgerne med 2 runder igen. Vi vidste dog at det ville blive svært, at holde placeringen, da der ville være afbud fra både Claus Schmidt og Gert Hamsen på første- og andetbrættet i de 2 sidste runder. Men det var da underholdende i nogle uger at fabulere om at møde førsteholdet i Mesterrækken næste sæson. Det viste sig da også, at Vordingborg var stærkest i sidste ende. Men kun et afslået remistilbud i sidste parti i den afsluttende kamp mod Køge 2 vekslede en sensationel andenplads med en ærefuld tredjeplads i A-rækken. Topscorer og klubbens glas til Abidin Mustafi med 6 point. Flot klaret og tillykke.Også vores nye medlem Henrik Simonsen gjorde det flot med 5 ud af 6 point mod stærk modstand. Hvis interessen er der kan vi igen i år stille et stærkt A-rækkehold, som måske kan forbedre placeringen et lille nøk.

  Desuden tilmelder vi i år et tredjehold, så der bliver mulighed for at flest muligt kommer til at spille holdkampe.


  Klubturnering:


  Klubturneringen blev i år afviklet i en stor monradgruppe med fælles afslutning med spisning på en lørdag. Ulrik Rath vandt sit første klubmester­skab i Maribo. Pokal!

  Pokalen i B-gruppen: Peter Poulsgaard blev ny klubmester i gruppe 2 efter en fin sæson. Pokal!


  EMT-turneringer:


  Vores nye initiativ med en flexturnering, Maribo Byturnering, i sæsonstarten blev godt modtaget af de 15 deltagere. Det er svært at skabe jævnbyrdige partier, især for spillerne i toppen, så meget blev afgjort tidligt i turneringen. Claus Hansen vandt med 5½ af 6 foran Ulrik Rath og Henning Nielsen. Der var ratingruppepræmier til Svend Erik Hansen og Peter Poulsgaard.

  Weekendturneringen i oktober havde kun 6 deltagere, hvorfor det blev den foreløbig sidste. Meget passende blev dens primus motor gennem årene Svend Erik Hansen vinder med 4 ud af 5 vinder.

  Med 24 deltagere blev den fjerde Klosterturnering en succes.. Lokale gruppevindere blev i gruppe 1 Henning Nielsen, i gruppe 2 Gert Hansen med 5 af 5! I gruppe 3 deltes sejren mellem rutinen og ungdommen i skikkelse af Per Larsen og Peter Poulsgaard. I den jævnbyrdige gruppe 4 delte Hans Pedersen førstepladsen med Mr. EMT, Henning Jakobsen fra Nordfalster. Giv dem alle en hånd!

  I LF-mesterskabet tog Maribo Skakklub godt fra med 4 præmietagere på trods af kun 5 deltagere. Ulrik Rath tilføjede endnu en titel til sit CV ved at vinde foran Henning Nielsen. I gruppe 2 vandt Leif Roerholt med maksimum foran Finn Kristiansen med 4.

  Sommerturnering:

  Endelig blev Ulrik Rath også en sikker vinder af sommerturneringen. Hermed den sidste pokaloverrækkelse.

  Der har også været afholdt andre mindre turneringer, som jeg ikke vil gå i detaljer med. Dog skal Henning Nielsens flotte delte tredjeplads i det netop afholdte DM i hurtigskak for seniorer fremhæves.

  Alt i alt må vi sige, at Maribo Skakklubs resultater viser, at vi står stærkere end i mange år.


  Organisatorisk del


  Vi har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder. Desuden deltog John og jeg i 2. HK’s delegeretmøde i Tølløse i foråret. Vi har for 3. år i træk holdt et fælles møde for skakklubberne på Lolland-Falster om planlægningen af den kommende sæson. I den forbindelse deltog desværre kun Sydøstlolland og Nordfalster. Endelig har vi deltaget i forskellige mødeaktiviteter omkring Lolland Kommunes Masterplan for kultur- og fritidsområdet.

  For at tage det sidste først, så er Masterplanen efter 2 års forberedelse endelig politisk vedtaget. Det er glædeligt, at det ser ud som om, at det betyder, at Det polske Hus og dermed vores klublokaler bevares de næste 5 år. Derimod er det vist nok uafklaret, om der sker den istandsættelse af huset, som der har været afsat midler til i hvert fald første del af i tidligere kommunale budgetter.

  Arbejdet i bestyrelsen har for en stor del drejet sig om den daglige drift og planlægning af sæsonens aktiviteter. Claus vil om lidt gøre nærmere rede for planerne for den kommende sæson.

  Claus og jeg kom efter et langt tilløb i gang med et tilbud til om skak for begyndere. I foråret var vi en dag på folkebiblioteket i Maribo, og efterfølgende holdt vi åbent i klublokalerne 5 fredage eftermiddage. Det gav i sig selv kun et nyt medlem. Men alt i alt har vi siden sidste generalforsamling fået i alt 8 nye medlemmer – heraf 3 rutinerede skakspillere og 5 begyndere. Det har været Claus’ og min plan at genoptage fredagsskakken, som primært er for begyndere, her i efteråret. Desværre har Claus måttet melde delvis fra pga. nyt arbejde. Derfor er situationen i øjeblikket lidt uafklaret, men forhåbentlig melder et klubmedlem sig inden længe til at supplere mig.

  Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de/I nye medlemmer for deres/jeres bidrag til klublivet i Maribo Skakklub. I har især været med til at skabe en god sommerturnering ved at møde flittigt op. I år har det laveste antal fremmødte i sommerens løb været 12 på en aften, og de fleste gange har vi været en del flere. Det gør det også sjovere for os ”gamle”, end hvis vi kun er 4-8. Hvis I har forslag til noget, vi kan gøre for at gøre det mere attraktivt at forblive medlem i klubben, må I gerne nævne det for os, enten i debatten om denne beretning eller senere.

  Det er på trods af de nye medlemmer ikke kun fremgang – vi har måttet slette et medlem pga. restance – og hvad værre er, er at vi i aften må tage med en institution i klubben – Dr. Larsen. Per, du har af familiære grunde valgt at skifte Lolland ud med Nordsjælland lige om lidt. Du er et ud af kun to medlemmer, som har været klubmester både i gruppe 2 (92,94 og 02) og i gruppe 1(01). Det vi vil komme til at savne dig for er dog først og fremmest dit rolige og venlige væsen og din hjælpsomhed, når klubben har haft brug for det i mange sammenhænge. Vi vil ønske dig og Astrid al mulig held og lykke i Espergærde!

  I forlængelse heraf kan jeg fortælle, at Per i forbindelse med sin flytning har skænket klubben en del af sine skakbøger. Det samme har Erik Jonstorp gjort, da han også er flyttet til noget mindre. Tak til begge for gaverne! Dermed har vores bogsamling fået et tiltrængt tilskud af nyere bøger. For at vi kan blive bedre til at have overblik over samlingen, har Henning Nielsen lovet at udarbejde et arkiverings- og udlånssystem. Når det bliver færdigt, vil vi orientere om, hvordan man fremover registrerer sine lån og afleveringer.

  Jeg afslutter denne beretning med en tak og en opfordring. Tak til alle medlemmer, som på den ene eller anden måde har deltaget i klubbens liv og aktiviteter. En særlig tak til Svend Erik for hans store arbejde med løbende at opdatere vores hjemmeside. Tak til John og Claus for deres store arbejde med forberedelse og afvikling af vores turneringer. Og til sidst vil jeg gentage en opfordring til alle øvrige medlemmer om at sige til, hvis I kan og vil aflaste bestyrelsen lidt i det daglige arbejde. Det kunne fx være ved at melde jer til at deltage i en rengøring en gang eller to om året eller ved at hjælpe med indkøb af øl og vand. Hvis en eller anden skulle have lyst til at tage uddannelsen som turnerings­leder, ser vi også gerne det.

  Hermed stiller jeg beretningen til debat.


  Søren Pedersen
  Referat af generalforsamling 09/2012


  Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub afholdt onsdag d. 5. september 2012 kl. 19.00 i klublokalerne med følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent


  2. Formandens beretning


  3. Fremlæggelse af regnskab


  4. Indkomne forslag


  5. Valg


  6. Eventuelt


  Ad1: Peter Poulsgaard blev valgt og kunne konstatere generalforsamlingens lovlighed. Der deltog 14 af klubbens 25 medlemmer.


  Ad 2: Beretningen ses andetsteds. Efter en del afklarende spørgsmål til den nye turneringsform i klubbens Flexturnering (Maribo Bymesterskab) blev beretningen enstemmigt godkendt.


  Ad 3: Regnskabet udviste et mindre underskud. Mange kontingentrestancer har givet anledning til at bestyrelsen fremover ønsker sæsonen kontingent indbetalt inden nytår. Kontingentet forbliver uændret på 600 kr. årligt for almindelige medlemmer og 500 kr. for juniorer og pensionister.


  Ad 4: Der var ikke indkommet forslag.


  Ad 5: Formand Søren Pedersen var på valg. Han accepterede genvalg (for en sidste 2 års periode.) Bestyrelsesmedlemmerne Claus Hansen og Steen D. Jensen var på valg. Claus Hansen accepterede genvalg for 2 år. Steen D. Jensen ønskede at trække sig fra bestyrelsen, men accepterede valg som suppleant. I stedet blev Peter Poulsgaard nyvalgt bestyrelsesmedlem for 2 år.


  Ad 6: Intet til referat.


  Ref. SP


  Formandens beretning 2012


  EMT-turneringer:

  Weekendturneringen i oktober trak kun 8 deltagere, hvoraf en udeblev. Det gav en lidt ujævn afvikling. Her vandt Henning Nielsen med maksimalt udbytte.

  Med 23 deltagere blev den fjerde Klosterturnering en succes. Desværre måtte 2 deltagere gå ud undervejs pga. sygdom. Lokale gruppevindere blev i gruppe 1 Henning Nielsen og i gruppe 3 Carsten Nielsen på deling med Henning Mogensen. I gruppe 4 gav Hans Pedersen favoritter og outsidere bøllebank med 5/5 og et ratingplus på 197! Giv også dem en hånd!

  Sommerturnering:

  Endelig blev Steen D. Jensen i år vinder af sommerturneringen efter et tæt opløb. Hermed den sidste pokaloverrækkelse.

  DSU’s Pokalturnering:

  I år var det kun Eliteholdet, der kvalificerede sig til DSU’s Pokalfinale i Odense i pinsen. Efter et klart nederlag på livebræt i første runde mod de senere pokalvindere fra Philidor med bl.a. 2 stor-mestre endte turneringen for Maribo med en sikker sidsteplads blandt de 16 deltagere. Måske skulle vi næste år overveje at tilmelde hold i Seniorrækken og Bredderækken?


  Organisatorisk del

  Vi har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder. Desuden deltog John i 2. HK’s delegeretmøde i Tøllø-se i foråret. Og endelig har vi for 3. år i træk holdt et fælles møde for skakklubberne på Lolland-Falster om planlægningen af den kommende sæson. I den forbindelse er det glædeligt, at også Nak-skov var repræsenteret i år. Endelig har vi deltaget i forskellige mødeaktiviteter omkring Lolland Kommunes Masterplan for kultur og fritidsområdet.

  Arbejdet i bestyrelsen har mest drejet sig om den daglige drift og planlægning af sæsonens aktivite-ter. Det sidste kom vi noget skævt ind på i sidste sæson, da den livlige debat på sidste års general-forsamling om formen på klubturneringen strittede noget i mange retninger. Det betød, at vi i besty-relsen valgte at udsætte starten på klubturneringen nogle uger, for at gennemføre et rundspørge til medlemmerne og til at finde en ny form. Det betød desværre også, at der gik for mange uger uden anden aktivitet end forskellige former for hyggeskak, hvilket ikke var en optimal start på sæsonen.

  Derfor har vi i år valgt at fastlægge et mere komprimeret program for sæsonen på forhånd. Det star-ter med en for os ny turneringsform; nemlig en flexturnering med mulighed for afbud til 2 af de i alt 6 runder. Vi har valgt at kalde turneringen for Maribo Byturnering, og den starter allerede om 14 dage. Det der gratis at deltage, og derfor er der også kun små præmier. Meld jer gerne til allerede i aften.

  En anden grund til ændringer i den kommende sæsons program er, at der var for ringe tilslutning til LFM. Mange har ment, at det skyldtes, at turneringen lå på søndage. Derfor har klubberne valgt, at det i 2013 skal afvikles på klubaftner på skift hos klubberne. Det betyder også, at vores Klostertur-nering i 2013 starter nogle uger senere end ellers.

  Som nævnt i sidste års generalforsamling, har Lolland Kommune arbejdet må en masterplan for kultur- og fritidsområdet. Vi er i løbet af året blevet klogere på, hvad formålet med denne plan er. Det er at tilpasse antallet af kultur- og fritidsfaciliteter i kommunen til hastigt faldende indbyggertal. Det udgør en trussel for mange foreningers klubhuse og baner m.m. Det gør det også i forhold til

  Det polske Hus. I godt samarbejde med den polske forening har vi opnået at få rettet nogle fejl i administrationens oplæg til politikerne. I det særlige ratingsystem for fritidsanlæggene, fik vi huset opgraderet fra 1 til 3 ud af 5 mulige point. Det er stort set kun idrætshallerne, som opnår de 5 point, der gør, at man er fredet et år til. Planen er under politisk behandling her i efteråret. Hvad den fører til, tør ingen gætte på, så vi må nok afvente et udspil fra kommunens side. Planen har i hvert fald betydet, at den renovering af huset, der blev lavet forundersøgelser til sidste sommer er sat i bero indtil videre.

  Jeg afslutter denne beretning med en tak og en opfordring. Tak til alle medlemmer, som på den ene eller anden måde har deltaget i klubbens liv og aktiviteter. En særlig tak til Svend Erik for hans store arbejde med løbende at opdatere vores hjemmeside. Tak til John og Claus for deres store arbejde med forberedelse og afvikling af vores turneringer. Og til sidst en opfordring til alle øvrige med-lemmer om at sige til, hvis I kan og vil aflaste bestyrelsen lidt i det daglige arbejde. Det kunne fx være ved at melde jer til at deltage i en rengøring en gang eller to om året eller ved at hjælpe med indkøb af øl og vand. Hvis en eller anden skulle have lyst til at tage uddannelsen som turnerings-leder, ser vi også gerne det.

  Hermed stiller jeg beretningen til debat.


  Søren Pedersen  Referat af generalforsamling 09/2011


  Referat af ordinær generalforsamling onsdag d. 7. september 2011 kl. 19.00 i klublokalernemed følgende dagsorden:


  1. Valg af dirigent:


  Finn Kristiansenblev valgt. Der deltog16 medlemmerigeneralforsamlingen.


  2. Formandens beretning:


  Se andetsteds. Beretningen enstemmigt godkendt.


  3. Fremlæggelse af regnskab:


  John Kristensen fremlagde regnskabet, som trods omkostningerne ved jubilæet kun udviste et lille underskud. Kontingentet forbliveruændret (600 kr. hhv. 500 kr. årligt.) Regnskabet enstemmigt godkendt.


  4. Indkomne forslag:


  A.Rating af klubturneringen:

  Efter en lang debat med mange synspunkter blev forslaget forkastet med 3 stemmer for og 10 imod.

  B.Tilpasning af formen på klubturneringen:

  Efter en lang debat med mange synspunkter blev det med 13 stemmer mod 2 pålagt bestyrelsen at finde frem til turneringsformen. Det kan overvejes at indkalde til et medlemsmøde sidst på sæsonen (maj) om emnet. På længere sigt bør det overvejes, om det er mere hensigtsmæssigt at holde generalforsamlingen i maj måned af hensyn til den kommende sæsons planlægning. Det vili så fald kræve en vedtægtsændring.


  5. Valg:


  John Kristensen blev genvalgt som kasserer.

  Asger Poulsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

  Gert Hansen blev genvalgt som suppleant.

  Flemming Møgelmose blev genvalgt revisor.


  6.Eventuelt:


  Intet tilreferatet.

  Ref.: SP


  Formandens beretning 2011


  Indledning


  Jeg har igen i år valgt at dele min beretning op i en organisatorisk del og en sportslig (= resultatmæssig del). I forbindelse med 100-årsjubilæet er der dog et vist overlap.I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels forsøge at se lidt frem på forventningerne til den kommende sæson.


  Organisatorisk del


  Vi har i årets løb afholdt 8 bestyrelsesmøder, hvoraf de fleste har været fælles med jubilæumsudvalget. Desuden deltog John og jeg i 2. HK’s delegeretmøde i Sorø i foråret. Og endelig har vi ligesom sidste år holdt et fælles møde for skakklubberne på Lolland-Falster om planlægningen af den kommende sæson.

  Arbejdet i bestyrelsen har mestendels drejet sig om planlægningen af klubbens 100 års jubilæum og dels den daglige drift og planlægning af sæsonens aktiviteter.

  • ·Reception: lørdag d. 28. maj 2011 – selve 100 årsdagen. Efterfølgende middag på Ebsens Hotel for medlemmer med damer – Fin tilslutning med 30 deltagere – og et vellykket arrangement.
  • ·Jubilæumsturnering: Kr. Himmelfarts-ferien 201118 skakspillere spillede i Kristi Himmelfartsferien 2.- 5. junii nogle af de i denne sommer alt for få smukke sommerdage 7 runders skak.Vi havde håbet på flere deltagere, men bortset fra det var det en vellykket turnering i en hyggelig atmosfære. Der var også ros til Maribo Skakklub for turneringen fra de udenbys deltagere, hvoraf mange gerne ville komme næste gang, vi arrangerer en turnering. Da resultatet blev gjort op søndag aften, var det forhåndsfavoritterne, som løb med præmierne. Turneringsvinder blev Mikkel Strange fra Furesø Skakklub med 6 point. Han havde lidt overraskende tabt i 2. runde til Finn Andersen fra Præstø. Men i finalerunden klarede han selv ærterne ved at besejre Henning Nielsen. Henning Nielsen og Ulrik Rath kunne således dele andenpræmien med 5½ point. Finn Andersen, Præstø, tog den 4. og sidste hovedpræmie med 5 point. I præmiegruppe 2 var der flere overraskelser. Gruppen blev vundet af Sonny Holtzmann, som er enkeltmedlem af 2. hovedkreds, med 3½ point. Andenpræmien deltes mellem Willy Saugmann, Nykøbing F. og Steen D. Jensen og Asger Poulsen alle med 3 point. Især Asger Poulsens præstation var en flot overraskelse, som gav ham en ratingfremgang for turneringen påover 100 point.
  • ·Jubilæumsbogen. Claus og jeg endte med at bruge rigtig mange timer på projektet. I slutfasen blev vi presset på tiden, og det har været medvirkende til nogle fejl i bogen. Alt i alt mener vi dog, at vi har dokumenteret klubbens første 100 år på en måde, som vi godt kan være bekendt.

  At vi i januar fik tilsagn om 12.500 kr. til bogen fra Nordeafonden var en glædelig begivenhed, som sammen med gaven på 10.000 kr. fra Lolland Kommune, gør at vi er kommet igennem jubilæumsåret med et betydeligt mindre underskud end på forhånd forventet.

  • ·Lørdag d. 25. juni dannede Torvet i Maribo en smuk ramme om den hurtigskakturnering, som markerede afslutningen på jubilæumsaktiviteterne. Turneringen var arrangeret i samarbejde med Maribo Handelsstandsforening, som stillede sit telt og andre faciliteter til rådighed. Desuden havde byens handlende stillet en stor portion sponsorgaver til rådighed for turneringen. Disse blev uddelt med rund hånd for hurtigste gevinster i hver runde og andre prisværdige tiltag blandt de 48 deltagere i turneringen, som blev afsluttet med præmieoverrækkelse kl. 17. En stor del af deltagerne kom langvejs fra: En helt fra Bosnien, 6 fra Jylland, 3 fra Fyn, 8 fra København, 14 fra det øvrige Sjælland samt de resterende fra Lolland-Falster. På trods af den for mange lange vej til Maribo var alle klar i teltet lidt i 9 om morgenen. Og de fik en god turnering i de for skakspillere lidt uvante rammer, som bl.a. bød på torvehandel, børneloppemarked og countrymusik. Mange forbipasserende fik også et kik ind til spillerne i teltet eller et spil skak med klubbens store brikker, som også var sat op uden for teltet.

  Foreløbig så meget om jubilæet. Jeg vil nu vende mig til det mere hverdagsagtige.

  Vi holdt åbent hus den 15. og 22. september med målrettet reklame for arrangementet til både unge og gamle potentielle medlemmer, men det mislykkedes – ikke én interesseret mødte op!

  I det hele taget synes jeg vi har haft et godt og fyldigt program for jubilæumssæsonen. Det har også kostet mange kræfter, og jeg tror, at den kommende sæson bliver i et lidt lavere tempo, men forhåbentlig uden for megen tomgang.

  På delegeretmødet i 2. HK fik vi vedtaget et forslag, som gerne skulle gøre vilkårligheden omkriung oprykning i holdturneringen lidt mindre. Forslaget kom sig af, at vi følte, at Maribo blev snydt for en ekstraordinær oprykning til A-rækken inden turneringen startede.

  Desuden vedtog delegeretmødet en ny betænkningstid i A- og B-rækkerne: 32 træk på 90 minutter og derefter 30 min. + opsparet tid til resten.

  Status på evt. renovering af Det Polske Hus (kun med i den mundtlige version)


  Sportslig del


  Holdturnering:


  Maribos comeback til divisionsturneringen i jubilæumssæsonen blev forberedt grundigt med bl.a. forberedelser mod de forventede modstandere. Alligevel vidste vi, at det efter to oprykninger på stribe ville blive svært at sikre en forbliven i 2. division. Det skulle vise sig at holde stik! Med 14½ point i 7 kampe var der i slutstillingen 10 point op til den reddende sjetteplads.

  Det begyndte ellers OK med et knebent hjemmenederlag til et af de forventede tophold, Sydøstfyn 2. I de næste 2 runder trak de mørke skyer op efter to 3-5 nederlag til Ringsted og Dianalund. Men den helt store deklassering fandt sted i runderne 4-6, hvor opgørene mod K 41 3 (Valby), Evans 1 (Vejle) og Roskilde kun gav et point i alt! Et resultat på 4-4 mod Holbæk i sidste runde reddede lidt af æren og betød, at Ringsted og Dianalund forblev i divisionen, mens Holbæk og Maribo fugtes ned i Mesterrækken. Topscorere på holdet blev John Kristensen og Svend Erik Hansen med hver 2½ af 7 mulige. Pokalen går til John.

  Bedre gik det de to hold i B-rækken. Tredjeholdet, som stadig spiller med et rotationsprincip, blev efter gode resultater nr. 4 af de 7 hold. Topscorer blev Finn Kristiansen med 4½ af 5 mulige. Andetholdet sikrede sig trods et par halvdårlige resultater førstepladsen i gruppen med den mindst mulige afstand til Næstved 3. Holdets topscorer blev Gert Hansen med 5 af 6. Desværre manglede vi den afgørende dygtighed og medgang i oprykningskampen mod Dianalund 2, så det ser ud til en sæson mere i B-rækken.

  Jeg vil hermed opfordre alle, som har lyst til at spille holdskak, til at tilmelde sig til holdturneringen og deltage flittigt.


  Klubturnering:


  Klubturneringen blev igen i år præget af mange aflysninger. Til sidst blev den dog afgjort og vundet af Henning Nielsen med 8½/9 foran Ulrik Rath med samme pointtal. Med 4½ point blev Keld Christensen for første gang vinder af gruppe 2.

  Pokaler: Henning for anden gang klubmester i Maribo.

  Keld for første gang!


  EMT-turneringer:


  Weekendturneringen i oktober trak 12 deltagere. Her vandt Henning Nielsen gruppe 1 med 5 point mens Svend Aage Christensen fra Nakskov overraskende vandt gruppe 2 med 4½.

  Med 24 deltagere blev den tredje Klosterturnering en succes. Lokale gruppevindere blev i gruppe 1 Ulrik Rath og Henning Nielsen på deling, i gruppe 3 Finn Kristiansen, og i gruppe 4 var der et bemærkelsesværdigt come back til Peter Kristiansenmed 5/5! Giv også dem en hånd!

  Sommerturnering:

  Endelig blev Ulrik Rath igen i år en rimelig sikker vinder af sommerturneringen med en procentscore på langt over 100! Hermed den sidste pokaloverrækkelse.

  DSU’s Pokalturnering:

  Endelig havde vi igen i år to hold, der kvalificerede sig til DSU’s Pokalfinale i Odense i pinsen, hvor de deltog med de bedste resultater i mange år – Eliteholdet sluttede som nummer 12 af 16 hold og Breddeholdet endte helt uventet i den bedste halvdel som nummer 8 af 18 hold. Samtidig havde dagen budt på lejligheder til at hilse på gamle og nye skakvenner fra det ganske land, så det var glade Maribospillere, som tog med færgen hjem.


  Afslutning

  Jeg vil afslutte denne beretning med at takke den øvrige bestyrelse for jeres store og vedvarende arbejde for at holde Maribo Skakklub i gang. Og ikke bare at holde den i gang, men at sørge for at den er et sted, hvor der hele tiden sker noget spændende og også gerne noget nyt. Denne tak gælder også Svend Erik som en dygtig og energisk webmaster, og Gert, som løbende yder en stor hjælp med indkøb af drikkevarer og hjælp ved diverse turneringer. At Gert igennem mere end 3 årtier har lagt et stort stykke arbejde i klubben var også grunden til, at bestyrelsen vedtog at udnævne ham til æresmedlem af klubben i forbindelse med jubilæet. Det vil jeg gerne sige jer tak for – uden jeres store hjælp og deltagelse ville klubben ikke kunne fungere.


  Der har også været holdt andre mindre turneringer, som jeg ikke vil gå i detaljer med. Derimod vil jeg bede jer alle i at deltage i debatten om beretningen, for at komme med jeres bud på hvordan vi bedst sikrer skakken i Maribo og omegn fortsat fremgang. Hermed stiller jeg beretningen til debat.  Søren Pedersen