Referat af ekstraordinær generalforsamling 26.10.2022


Mødestart kl. 18.00.

Der deltog 13 medlemmer.

 1. Valg af dirigent.


Finn Kristiansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Generalforsamlingen var indkaldt af bestyrelsen på foranledning af, at den ved den ordinære generalforsamling den 7. september 2022 valgte formand, Per Rasmussen, af familiære grunde har valgt at trække sig fra bestyrelsen.


 1. Valg af ny formand.


Claus Schmidt valgtes uden afstemning for en 2-årig periode.


Mødet hævet kl. 18.05.


Finn Kristiansen

dirigentReferat af ordinær generalforsamling 07.09.2022


Der deltog 23 medlemmer.

1. Valg af dirigent.

Asger Poulsen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.


2. Formandens beretning.

Dirigenten henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat.

Formanden, Finn Kristiansen, oplyste supplerende, at det af beretningen fremgik, at der i september 2022 var planlagt besøg fra vores tyske venskabsklub, men at den tyske venskabsklub nu havde meddelt, at der fra deres side ikke var stor interesse for et besøg i 2022. Den tyske venskabsklub havde foreslået, at der i stedet forsøges med et besøg i 2023.

Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger og uden afstemning.

Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier, herunder en af Erik Jonstorp doneret bog præmie til Matthias Rasmussen som en særlig talentfuld ungdomsspiller.


3. Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren, Peter Kristiansen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2021-31.07.2022. Regnskabet, der er vedhæftet dette referat, viste et overskud på kr. 2.780,45 og en balance på kr. 46.214,87

Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning.

Supplerende oplyste Henning Jakobsen, at der ikke i 2022/2023 skulle indbetales indskud til hold- turneringen.


4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2022/2023, hvilket vil sige:

Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20år).

Seniorer kr. 800,00.

Folkepensionister kr. 600,00.

B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub).

Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning.


5. Valg.

Per Rasmussen blev uden afstemning valgt som formand for en 2-årig periode.

Claus Hansen blev uden afstemning genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Matthias Rasmussen blev uden afstemning genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Svend Erik Frederiksen blev uden afstemning valgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.

Claus Schmidt havde ønsket at blive fritaget for hvervet som revisor. Finn Fjeldhøj valgtes uden afstemning som revisor for en 1-årig periode.

Kristian Bruun Bjørn blev uden afstemning valgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode.


6.Eventuelt.

Henning Jakobsen overrakte Matthias Rasmussen 2.præmie for placeringen i hovedkredsen EMT-turnering 2021/2022.


Mødet hævet kl. 19.45.


Asger Poulsen

dirigent

BERETNING FOR 2021/2022


Indhold:


 1. Bestyrelsen
 2. Bestyrelsesmøder
 3. Juniorafdeling
 4. Samarbejde med tysk venskabsklub
 5. Klublokalerne
 6. Aflyste arrangementer
 7. Holdturnering 2021/2022
 8. Klubturnering 2021/2022
 9. Klosterturnering 2022
 10. L-F-Mesterskabet 2022
 11. Maribo Byturnering 2021
 12. Dagturnering 2022
 13. Weekend-turnering 2022
 14. Hurtigskak
 15. Andre tiltag
 16. Afslutning


 1. Bestyrelsen

Skakklubbens bestyrelse består af 6 medlemmer:

 • Finn Kristiansen, valgt som formand i 2019
 • Peter Kristiansen valgt som kasserer i 2021
 • John Kristensen, indvalgt første gang i bestyrelsen i 1989
 • Claus Hansen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2008
 • Henrik Sandberg Jensen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2017
 • Matthias Rasmussen, indvalgt i bestyrelsen 2021

Endvidere deltager Per Rasmussen (bestyrelsessuppleant) og Henning Jakobsen (WEB-master) i bestyrelsesmøder.

 1. Bestyrelsesmøder

Vi har i perioden haft en del initiativer og aktiviteter, hvilket har medført, at nogle af bestyrelsesmø-derne har været langvarige. Grundet Corona-pandemien har antallet kun været 4 møder, men en del beslutninger er blevet taget via mail-korrespondance.

 1. Juniorafdeling

I skolernes sommerferie har vi tilbudt aktiviteter 6 onsdage. Her deltog i alt 16 juniorer. Efterføl-gende er disse – der ikke allerede er klubmedlemmer - tilbudt medlemskab for kr. 100 indtil 1. september 2023, idet differencebeløbet betales via tilskud fra Lolland Kommune.

4 juniorer har gjort brug af tilbuddet.

I øvrigt vil junior- og seniortræning forsøgt videreført onsdage kl.17.00-18.00.

Indtil nu har vi for perioden indtil 1. juni 2022 modtaget kr. 1.600 i støtte fra 2. hovedkreds.

Der er i 2021/2022 afholdt 2 UGP-stævner i Maribo.

I den kommende sæson forventes afviklet 1-2 tilsvarende stævner, hvor skole- og gymnasieelever fra Lolland Kommune indbydes til at deltage gratis.

 1. Samarbejde med tysk venskabsklub

På grund af Corona-pandemien har besøg fra og hos vores tyske venskabsklub i Bad Schwartau været stillet i bero.

Vi har nu planlagt et arrangement i Maribo i september 2022.

 1. Klublokalerne

Claus Hansen foranlediger fortsat – via sponsorat fra sit firma Sigmo Engineering ApS - månedlig professionel rengøring. Herudover foretager bestyrelsen m.fl. årlig hovedrengøring.

Nordea Fonden har finansieret udskiftning af 6 slidte borde.

En del medlemmer har medvirket ved vedligeholdelse af udendørs arealer.

 1. Aflyste arrangementer

Bl.a. Corona-pandemien (men også få tilmeldte) har indvirket på planlagte arrangementer. Aflysningerne omfatter:

 • Skak på Landet 2022
 • Fredagslyn 2021 og 2022
 • Søndagshurtigskak
 • Julelyn 2021
 • Julefrokost 2021
 1. Holdturnering

I den forløbne sæson voldte Corona-pandemien kun mindre problemer for afvikling af hold-turneringens 2021/2022.

I Mesterrækken sluttede vi som nummer 3. I såvel A-rækken som B-rækken sluttede vi som nummer 5.

I Mesterrækken scorede Jens Mott flest point ved 4 gange remis og 3 gevinstpartier og 0 tabspartier.

I B-rækken var Matthias Rasmussen bedst med 4 sejre af 5 mulige.

I C-rækken var Kristian Bruun Bjørn suveræn med 5 sejre af 6 mulige.

 1. Klubturnering 2021/2022

I klubmesterskabsturneringen (EMT) 2021/2022 var der 22 deltagere, hvilket medførte, at gruppe 2 og 3 blev slået sammen og afviklet i én stor gruppe med 12 deltagere.

I gruppe 1 (med 10 deltager) blev der naturligvis spillet alle mod alle.

Sidste runde blev afviklet på en lørdag med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær.

Klubmester i gruppe 3 blev Carl F. Wood-Pedersen, og dermed deltagelse i gruppe 2 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 2 blev Daniel Sandberg Jensen, og dermed deltagelse i gruppe 1 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 1 blev Henrik Sandberg Jensen.

I forlængelse af sidste års generalforsamling blev der – traditionen tro – afholdt klubmesterskab i lynskak.

Her blev vinderen Henrik Sandberg Jensen.

For første gang blev der i december 2019 afholdt klubmesterskab i hurtigskak.

Grundet Corona-pandemien blev tilsvarende klubmesterskab ikke afholdt i 2020.

John Kristensen blev klubmester i hurtigskak i 2021.

 1. Klosterturnering 2022

22 spillere deltog fordelt i 3 grupper.

Henrik Sandberg Jensen og Henning Nielsen havde lige mange point i gruppe 1, men efter ”omkamp” blev det sidstnævnte der fik titlen som vinder og dermed ret til gratis deltagelse i næste års Klosterturnering.

Gruppe 2 blev vundet af Kristian Bruun Bjørn, mens Carl F. Wood-Pedersen vandt gruppe 3.

 1. L-F-Mesterskabet 2022

Maribo Sommer EMT var igen i år lanceret som Lolland-Falster Mesterskabet. Grundet Corona-pandemien måtte turneringsperioden tilrettes. Der deltog 22 spillere fordelt på 3 grupper.

Lalandia havde sponsoreret 5 hold billetter til badeland.

Nicklas A. Winther-Jørgensen blev vinder af gruppe 1.

Gruppe 2 blev vundet af Carl F. Wood-Pedersen.

Per Rasmussen vandt gruppe 3.

 1. Maribo Byturnering 2021

Der har været tradition for, at Maribo Byturnering blev afviklet som en 6-runders flex-turnering, hvor det var muligt at melde afbud, hvorefter pågældende spiller blev tildelt ½ point.

Denne tradition blev droppet i 2021, hvor 20 spillere deltog.

Henrik Sandberg Jensen tog sig af førstepladsen i gruppen med rating over 1200.

I gruppen med rating under 1200 blev Per Rasmussen vinder.

 1. Dagturnering 2022

Turneringen blev afviklet i marts/april med Jens Mott som suveræn vinder.

 1. Weekend-turnering 2022


Turneringen blev afviklet med 11 deltagere. Henning Nielsen blev vinder af gruppe 1 og Matthias Rasmussen var suveræn vinder af gruppe 2.

 1. Hurtigskak
 1. I Snefornemmelser 2022 deltog 15 spillere med deling af førstepladsen mellem Henning Nielsen

og Nicklas A. Winther-Jørgensen.

 1. I Forårsfornemmelser 2022 deltog 12 spillere med John Kristensen som vinder.
 2. I Maribo Cup 2022 deltog 17 spillere med Carsten F. Nielsen som vinder.
 3. I Maribo Sommerturnering deltog 19 spillere med John Kristensen som vinder.
 1. Andre tiltag
 1. Ved udgangen af juli 2022 udgjorde medlemstallet 40, hvilket er 13 flere end sidste år.

9 af medlemmerne er juniorer, og 16 medlemmer er registreret som pensionister.

 1. Efter en god indsats fra mange medlemmer lykkedes det at afsætte 100 stk. lodder vedrørende

Børnehjælpsdagens Julelotteri 2021. Salget indbragte klubben kr. 1.500.

Bestyrelsen har besluttet, at der i 2022 forsøges med tilsvarende lotteri.

 1. Som led i kommunens strategi Hold Lolland Ren er vi også i 2022 blevet tildelt renholdelse af

stien fra Blæsenborgskolen til Østre Landevej, hvilket honoreres med kr. 5.000.

12 medlemmer har deltaget, fordelt med 3 hold á 4 medlemmer, således at hvert hold har hver 3

renholdelsesdage over de 27 uger.

 1. Nordea-fonden har finansieret udskiftning af slidte borde (kr. 13.750).
 1. Lolland Kommune havde bevilget kr. 10.000 til kickstart af klubaktiviteter. Hovedparten af

beløbet blev anvendt i forbindelse med åbent-hus-arrangement.

 1. Ved velvillig indsats fra flere af klubbens medlemmer er bord- og bænkesættene sat i stand, og lamperne langs flisestien er repareret. Tilsvarende gælder et utæt afløbsrør i køkkenområdet.
 1. Klubbens hjemmeside, der ajourføres løbende, er igen udvidet med nye faciliteter.
 1. Henning Jakobsen (med deltagelse i 16 turneringer) og Matthias Rasmussen (med deltagelse i 11

turneringer) besatte henholdsvis 1. og 2. pladsen ved EMT-turneringen i 2. hovedkreds.

 1. Afslutning

Der er i denne beretning kun medtaget en del af de turneringer, som klubbens medlemmer har delta-get i, med mange med flotte resultater.

Som det fremgår af foranstående har der i den forløbne periode været mange aktiviteter og mange succeser. Desværre har Corona-pandemien medført begrænsninger af aktiviteterne.

Det er bestyrelsens hensigt, at også perioden 2022/2023 bliver med mange aktiviteter, og det er be-styrelsens håb, at mange af klubbens medlemmer fortsat vil bakke om disse aktiviteter, såvel som deltager som (med)arrangør.


Referat af ordinær generalforsamling 01.09.2021

Der deltog 20 medlemmer.

1. Valg af dirigent.

Asger Poulsen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Formandens beretning.

Dirigenten henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og uden afstemning.

Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier.


3. Fremlæggelse af regnskab.

Kasseren, John Kristensen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2020-31.07.2021.

Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning.


4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020/2021, hvilket vil sige:

Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20år).

Seniorer kr. 800,00.

Folkepensionister kr. 600,00.

B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub).

Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning.


5. Valg.

Peter Kristiansen blev valgt som kasserer for en 2-årig periode.

Henrik Sandberg Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

John Kristensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Steen Dahlgaard Jensen havde meddelt, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen. Matthias Rasmussen blev valgt for en 1-årig periode.

Per Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode.

Claus Schmidt blev valgt som revisor for en 2-årig periode.

Finn Fjeldhøj blev valgt som revisorsuppleant for en 2-årig periode.

Alle valg skete uden afstemning.6. Eventuelt.


Matthias Rasmussen orienterede om mulighederne for T-shirts og sweatshirtsmed klubbens logo påtrykt. Prisen ville udgøre henholdsvis kr. 68 / kr. 47 for T-shirts og kr. 118 / kr. 97 for sweatshirts,

Priserne var med henholdsvis stort og lille logo.

7 af de tilstedeværende var interesseret i T-shirts og 2 medlemmer var interesseret i sweatshirts.

1 enkelt medlem var interesseret i begge dele.

Det eventuelle videre arbejde overlades til bestyrelsen.


Formanden redegjorde for problemerne med vedligeholdelse af bord- og bænkesæt.

Bestyrelsen vil til foråret anmode medlemmerne om at bistå med vedligeholdelsenMødet hævet kl. 19.35.


Asger Poulsen

dirigent

BERETNING FOR 2020/2021


Indhold:


 1. Bestyrelsen
 2. Bestyrelsesmøder
 3. Juniorafdeling
 4. Samarbejde med tysk venskabsklub
 5. Klublokalerne
 6. Aflyste arrangementer
 7. Lørdagsturnering
 8. Klubturnering 2020/2021
 9. L-F-Mesterskabet 2021
 10. Maribo Byturnering 2020
 11. Sommerturnering i hurtigskak 2021
 12. Hurtigskak på Landet og på Godset
 13. Fredagslyn 2020
 14. Andre tiltag
 15. I øvrigt
 16. Afslutning


 1. Bestyrelsen


Skakklubbens bestyrelse består af 5 medlemmer:

 • Finn Kristiansen, valgt som formand i 2019
 • John Kristensen, indvalgt første gang i bestyrelsen i 1989, kasserer fra 1996
 • Claus Hansen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2008
 • Henrik Sandberg Jensen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2017
 • Steen Dahlgård Jensen, indvalgt i bestyrelsen 2018

Endvidere deltager Per Rasmussen (bestyrelsessuppleant) og Henning Jakobsen (WEB-master) i bestyrelsesmøder.


John Kristensen har varslet fratrædelse af kasserer-hvervet ved den ordinære generalforsamling i september 2021, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen.


 1. Bestyrelsesmøder


Vi har i perioden haft en del initiativer og aktiviteter, hvilket har medført, at nogle af bestyrelsesmø-derne har været langvarige. Grundet Corona-pandemien har antallet kun været 4 møder, men en del beslutninger er blevet taget via mail-korrespondance.


 1. Juniorafdeling


Grundet Corona-pandemien har samarbejdet med Maribo Gymnasium været stillet i bero.

Der er håb om genoptagelse af samarbejdet i den kommende periode.


I skolernes sommerferie har vi tilbudt aktiviteter 6 onsdage. Her deltog i alt 15 juniorer. Efterføl-gende er disse og andre juniorer tilbudt gratis deltagelse i juniortræning de sidste 3 onsdage (i tidsrummet kl. 17.00-18.00) i august 2020. Denne aktivitet vil blive forsøgt videreført, dog forudsat medlemsskab i skakklubben.


 1. Samarbejde med tysk venskabsklub


På grund af Corona-pandemien har besøg fra og hos vores tyske venskabsklub i Bad Schwartau været stillet i bero.

Vi har nu planlagt et arrangement i Maribo i maj 2022.


 1. Klublokalerne


Claus Hansen foranlediger fortsat – via sponsorat fra sit firma Sigmo Engineering ApS - månedlig professionel rengøring. Herudover foretager bestyrelsen m.fl. årlig hovedrengøring.


Lige siden vores overtagelse af Spejdervænget 4 har vi i bestyrelsen (og nok også blandt stort set alle andre klubmedlemmer) haft et ønske om at få etableret flisesti fra parkeringsarealet til ”vores” klubhus. Vi fik et godt tilbud fra Kompetencecenter Krogsbølle, men desværre blev tilbuddet annulleret, idet Kompetencecenter Krogsbølle grundet personaleudskiftninger ikke havde ressourcer til at udføre projektet.

Heldigvis fik vi finansieringen på plads, via sponsorater fra el-firmaet TEH-El service v/ Thomas Hovmand og Bruun Bjørns træ- og havepleje v/ Kristian Bruun Bjørn. Lolland Kommune gav tilsagn om at betale restbeløbet, hvorefter arbejdet blev færdiggjort i november 2020.

Herudover bevilgede Lolland Kommune finansiering af belysning langs flisestien, og 9 af klubbens medlemmer forestod i april 2021 opgravning for el-kabel, således at vi nu har en fin flisesti, som oven i købet er oplyst – via sensorer - i de sene aftentimer.


 1. Aflyste arrangementer


Corona-pandemien har i høj grad indvirket på planlagte arrangementer. Det gælder således:

 • Weekendturnering 2020
 • Dagturnering 2021
 • Maribo Cup 2021
 • Julelyn 2020
 • Julefrokost 2020
 • Klosterturnering 2021
 • Skansestævne 2020/2021
 • Pokalturnering 2020

Også holdturneringen måtte overgive sig for Corona-pandemien.

Vi nåede at gennemføre 2 kampe i Mesterrækken, 1 kamp i A-rækken og 1 kamp i B-rækken, inden turneringen blev aflyst.


 1. Lørdagsturnering

I 2020 forsøgte vi os med en hurtigturnering for spillere med rating under 1600, men kun 5 spillere

deltog. Matthias Rasmussen og Keld Christensen delte førstepladsen.

 1. Klubturnering 2020/2021


I klubmesterskabsturneringen (EMT) 2020/2021 var der kun 20 deltagere, hvilket medførte, at gruppe 2 og 3 blev slået sammen og afviklet i én stor gruppe (alle mod alle) med 10 deltagere.

I gruppe 1 (med 10 deltager) blev der naturligvis også spillet alle mod alle.


Klubmester i gruppe 3 blev Henning Jakobsen med 4½ point af 9 mulige, og dermed deltagelse i gruppe 2 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 2 blev Keld Christensen med 7½ point af 9 mulige, og dermed deltagelse i gruppe 1 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 1 blev Henning Nielsen med 7 point af 9 mulige.


I forlængelse af sidste års generalforsamling blev der – traditionen tro – afholdt klubmesterskab i lynskak.

For 4. år i træk (og 8. gang i alt) blev Ulrik D. Rath vinder.


For første gang blev der i december 2019 afholdt klubmesterskab i hurtigskak. Grundet Corona-pandemien blev tilsvarende klubmesterskab ikke afholdt i 2020.


 1. L-F-Mesterskabet 2021


Maribo Sommer EMT var igen i år lanceret som Lolland-Falster Mesterskabet. Grundet Corona-pandemien måtte turneringsperioden tilrettes. Der deltog 22 spillere fordelt på 3 grupper.

Grundet Corona-pandemien har turneringen måtte udskydes, hvorfor sidste runde først blev spilles den 18. august.

Henning Nielsen blev vinder af gruppe 1.

Gruppe 2 blev vundet af Jakob Bjerregaard fra Nykøbing Falster Skakklub.

Matthias Rasmussen vandt gruppe 3.


 1. Maribo Byturnering 2020


Der har været tradition for, at Maribo Byturnering blev afviklet som en 6-runders flex-turnering, hvor det var muligt at melde afbud, hvorefter pågældende spiller blev tildelt ½ point.

Denne tradition blev bibeholdt i 2020, hvor 18 deltagere deltog.

Jens Mott og Henning Nielsen delte førstepladsen i gruppen med rating over 1400.

I gruppen med rating under 1400 blev Peter Kristiansen vinder.


Bestyrelsen har besluttet, at der fremover ikke tildeles ½ point ved afbud.


 1. Sommerturnering i hurtigskak 2021


I år måtte antallet af spilledage begrænses grundet Corona-pandemien.

I år blev John Kristensen vinderen.


 1. Hurtigskak på Landet og på Godset


Maria & Kristian Bruun Bjørn havde åbnet deres hjem ved Øster Ulslev for alle skakspillere, der gerne ville have en hyggelig dag på landet med hurtigskak.

Turneringen 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien, men i juni 2021 blev der afviklet et vellykket arrangement med 14 deltagere.

IM Andreas Skytte Hagen fra Skak for Sjov blev vinder af turneringen. Laurits Nielsen fra Nykøbing Falster Skakklub blev bedste spiller med rating under 1400. Kristian Bruun Bjørn havde opnået samme pointtal, men havde højere rating.


I samarbejde med Nykøbing Falster Skakklub og Sydøstlollands Skakklub er planlagt Sommerskak (hurtigskak) i Skovbrugsmagasinet på Corselitze Gods den 21. august 2021, hvor der er tilmeldt 14 deltagere.


 1. Fredagslyn 2020.


I september måned arrangerede vi for anden gang Fredagslyn, hvor 10 deltagere mødte op. Turneringen blev vundet af Nicklas A. Winther-Jørgensen, der nu spiller for Næstved Skakklub.


Tilsvarende arrangement er planlagt til afholdelse 20. august 2021.


 1. Andre tiltag


 1. Ved udgangen af juli 2021 udgjorde medlemstallet 27, hvilket er 3 færre end sidste år.

2 af medlemmerne er juniorer, og 14 medlemmer er registreret som pensionister.

Herudover har vi 1 såkaldt B-medlem.


 1. I perioden september til november 2020 afviklede vi kursus for nybegyndere.

Der var tilmeldt 6, men 3 meldte fra inden kursusstart og en enkelt måtte i perioden melde fra

grundet sygdom.

Af de 2, som gennemførte kurset, har kun en enkelt meldt sig ind i klubben.


 1. Lolland Kommune har som et led i kickstart af klubaktiviteter bevilget Maribo Skakklub
 2. 10.000 til afholdelse af et åbent-hus-arrangement, der blev den 14. august 2020.

Med mere end 30 deltagere - og med medlemstilgang - må arrangementet betegnes som en

succes.


 1. Efter en god indsats fra mange medlemmer lykkedes det at afsætte 100 stk. lodder vedrørende

Børnehjælpsdagens Julelotteri 2020. Salget indbragte klubben kr. 1.200.

Bestyrelsen har besluttet, at der i 2021 forsøges med tilsvarende lotteri, hvor klubbens andel

bliver kr. 14 pr. solgt lod. Til gengæld stiger lodprisen med kr. 5 til kr. 30.


 1. Som led i kommunens strategi Hold Lolland Ren er vi i 2021 blevet tildelt renholdelse af stien fra

Blæsenborgskolen til Østre Landevej, hvilket honoreres med kr. 5.000.

12 medlemmer har deltaget, fordelt med 3 hold á 4 medlemmer, således at hvert hold har hver 3

renholdelsesdage over de 27 uger.


 1. Nordea-fonden har finansieret udskiftning af såvel skaksæt (kr. 16.772) som elektroniske ure

(kr. 6.064).

Tiloversblevne papbrætter (inkl. brikker) og manuelle ure er overladt til gymnasium og skoler.


 1. I september 2020 deltog vi i Tusinde Talenters Festival, hvilket dog ikke førte til tilgang af nye

medlemmer.


 1. I øvrigt


 1. Grundet Corona-pandemien har vi i en længere periode måttet holde alle aktiviteter lukket og

efter følgende foretage diverse tiltag, bl.a. afspritning. Endvidere begrænsning af antal personer i

de enkelte rum.


 1. Grundet manglende balance mellem aktiver og passiver i årsregnskabet for 2019/2020 blev der

i november 2020 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det korrigerede årsregnskab blev

godkendt.


 1. Klubbens hjemmeside, der ajourføres løbende, er i perioden udvidet med nye faciliteter.


 1. Afslutning


Der er i denne beretning kun medtaget en del af de turneringer, som klubbens medlemmer har delta-get i, med mange med flotte resultater.


Som det fremgår af foranstående har der i den forløbne periode været mange aktiviteter og mange succeser. Desværre har Corona-pandemien medført begrænsninger af aktiviteterne.


Det er bestyrelsens hensigt, at også perioden 2021/2022 bliver med mange aktiviteter, og det er be-styrelsens håb, at mange af klubbens medlemmer fortsat vil bakke om disse aktiviteter, såvel som deltager som (med)arrangør.

Referat af ekstraordinær generalforsamling 04.11.2020

Der deltog 3 medlemmer.1. Valg af dirigent.
Peter Kristiansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Fremlæggelse af korrigeret regnskab 2019/2020.

Formanden, Finn Kristiansen, oplyste, at revisoren, Peter Kristiansen, efterfølgende har påpeget, at den ordinære generalforsamling ikke burde have godkendt det fremlagte årsregnskab, idet der ikke er balance mellem aktiver og passiver.
Efter gennemgang af bogføringen er det konstateret, at kassereren, John Kristensen, har udlagt kr. 2.400,00 af egne midler, hvorfor den kontante kassebeholdning reduceres med dette beløb.
Herudover var der angivet fejlagtige beløb i andre statusposter.
Det understreges, at der ikke er ændringer i de tidligere angivne beløb for indtægter og udgifter.
Det korrigerede regnskab blev godkendt uden debat og uden afstemning.
Mødet hævet kl. 18.30.
Peter Kristiansen
dirigent

Generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling 02.09.2020

Der deltog 23 medlemmer.

1. Valg af dirigent.
Gert Hansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Formandens beretning.

Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier og henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og uden afstemning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Kasseren, John Kristensen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2019-31.07.2020.
På spørgsmål fra Ulrik Rath orienterede kassereren om årsagen til reduktion i kontingentindtægter i forhold til forudgående regnskabsår samt om gebyrer og negative renter.

Henning Nielsen oplyste, at Arbejdernes Landsbank havde en bedre gebyrpolitik over for foreninger.
Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning.

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent.

Formanden, Finn Kristiansen, gennemgik de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer gældende fra 01.09.2021.

Efter en del debat blev alle de af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringsforslag vedtaget således:
a. I § 2 tilføjes: ”, dog kan bestyrelsen beslutte, at medlemskab skal ophøre. Den ekskluderede skal have mulighed for at indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling.”. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer. Ingen stemte imod.

b. I § 5, 2. punktum ændres ”Generalforsamlingen” til ”Ordinær generalforsamling”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

c. I § 5, punkt 2 ændres ”Formandens” til ”Bestyrelsens”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

d. I § 5 ændres ”et menigt medlem, suppleant” til ”2 menige medlemmer, bestyrelsessuppleant”. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer. 3 stemte imod.

e. I § 5 ændres ”Generalforsamlingen indkaldes” til ”Generalforsamlinger indkaldes”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

f. I § 5 tilføjes efter ordet varsel: ”Indkaldelse sker via e-mails til de klubmedlemmer, der har oplyst e-mail-adresse. Endvidere opslås indkaldelsen på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler.” Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

g. Teksten i § 7 udgår i sin helhed og erstattes af følgende: ”Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen ske med mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer.

Deltager mindre end halvdelen af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen og besluttes vedtægtsændringerne af mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter første generalforsamling til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og vedtægtsændringer besluttet ved første generalforsamling kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.”

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer. 1 stemte imod.

h. I § 8 indføjes som nyt punktum efter ordet ”beslutninger”: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.” Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

i. Efter § 10 angives, hvornår vedtægtsændringerne er besluttet. Endvidere angives, at ændringerne er gældende fra 1. september 2021. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

De fra 1. september 2021 gældende vedtægter er vedhæftet dette referat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020/2021, hvilket vil sige:

Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20år).

Seniorer kr. 800,00.

Folkepensionister kr. 600,00.

B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub).
Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning.

5. Valg.

Finn Kristiansen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode.

Claus Hansen og Steen D. Jensen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Per Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.Ekstraordinær Generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling 26.10.2022

 Mødestart kl. 18.00.
Der deltog 13 medlemmer.
1. Valg af dirigent. 

Finn Kristiansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

Generalforsamlingen var indkaldt af bestyrelsen på foranledning af, at den ved den ordinære generalforsamling den 7. september 2022 valgte formand, Per Rasmussen, af familiære grunde har valgt at trække sig fra bestyrelsen. 

2. Valg af ny formand. 

Claus Schmidt valgtes uden afstemning for en 2-årig periode. 

Mødet hævet kl. 18.05.

Generalforsamling 2022

Referat af ordinær generalforsamling 07.09.2022

 Der deltog 23 medlemmer.

1. Valg af dirigent. 

Asger Poulsen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 

2. Formandens beretning. 

Dirigenten henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat.
Formanden, Finn Kristiansen, oplyste supplerende, at det af beretningen fremgik, at der i september 2022 var planlagt besøg fra vores tyske venskabsklub, men at den tyske venskabsklub nu havde meddelt, at der fra deres side ikke var stor interesse for et besøg i 2022. Den tyske venskabsklub havde foreslået, at der i stedet forsøges med et besøg i 2023. 

Beretningen blev herefter godkendt uden bemærkninger og uden afstemning. 

Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier, herunder en af Erik Jonstorp doneret bog præmie til Matthias Rasmussen som en særlig talentfuld ungdomsspiller. 

3. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren, Peter Kristiansen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2021-31.07.2022. Regnskabet, der er vedhæftet dette referat, viste et overskud på kr. 2.780,45 og en balance på kr. 46.214,87 

Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning. 

Supplerende oplyste Henning Jakobsen, at der ikke i 2022/2023 skulle indbetales indskud til hold- turneringen. 

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2022/2023, hvilket vil sige:

Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20år).

Seniorer kr. 800,00.

Folkepensionister kr. 600,00.

B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub). 

Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning. 

5. Valg. 

Per Rasmussen blev uden afstemning valgt som formand for en 2-årig periode.

Claus Hansen blev uden afstemning genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Matthias Rasmussen blev uden afstemning genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Svend Erik Frederiksen blev uden afstemning valgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.

Claus Schmidt havde ønsket at blive fritaget for hvervet som revisor. Finn Fjeldhøj valgtes uden afstemning som revisor for en 1-årig periode.

Kristian Bruun Bjørn blev uden afstemning valgt som revisorsuppleant for en 1-årig periode. 

6. Eventuelt. 

Henning Jakobsen overrakte Matthias Rasmussen 2.præmie for placeringen i hovedkredsen EMT-turnering 2021/2022. 

Mødet hævet kl. 19.45. 

Asger Poulsen

   dirigent

BERETNING FOR 2021/2022 

Indhold: 

 1. Bestyrelsen
 2. Bestyrelsesmøder
 3. Juniorafdeling
 4. Samarbejde med tysk venskabsklub
 5. Klublokalerne
 6. Aflyste arrangementer
 7. Holdturnering 2021/2022
 8. Klubturnering 2021/2022
 9. Klosterturnering 2022
 10. L-F-Mesterskabet 2022
 11. Maribo Byturnering 2021
 12. Dagturnering 2022
 13. Weekend-turnering 2022
 14. Hurtigskak
 15. Andre tiltag
 16. Afslutning 

1. Bestyrelsen 

Skakklubbens bestyrelse består af 6 medlemmer:

 • Finn Kristiansen, valgt som formand i 2019
 • Peter Kristiansen valgt som kasserer i 2021
 • John Kristensen, indvalgt første gang i bestyrelsen i 1989
 • Claus Hansen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2008
 • Henrik Sandberg Jensen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2017               
 • Matthias Rasmussen, indvalgt i bestyrelsen 2021

Endvidere deltager Per Rasmussen (bestyrelsessuppleant) og Henning Jakobsen (WEB-master) i bestyrelsesmøder. 

2. Bestyrelsesmøder 

Vi har i perioden haft en del initiativer og aktiviteter, hvilket har medført, at nogle af bestyrelsesmø-derne har været langvarige. Grundet Corona-pandemien har antallet kun været 4 møder, men en del beslutninger er blevet taget via mail-korrespondance. 

3. Juniorafdeling
I skolernes sommerferie har vi tilbudt aktiviteter 6 onsdage. Her deltog i alt 16 juniorer. Efterføl-gende er disse – der ikke allerede er klubmedlemmer - tilbudt medlemskab for kr. 100 indtil 1. september 2023, idet differencebeløbet betales via tilskud fra Lolland Kommune.

4 juniorer har gjort brug af tilbuddet. 

I øvrigt vil junior- og seniortræning forsøgt videreført onsdage kl.17.00-18.00.

Indtil nu har vi for perioden indtil 1. juni 2022 modtaget kr. 1.600 i støtte fra 2. hovedkreds. 

Der er i 2021/2022 afholdt 2 UGP-stævner i Maribo.

I den kommende sæson forventes afviklet 1-2 tilsvarende stævner, hvor skole- og gymnasieelever fra Lolland Kommune indbydes til at deltage gratis. 

4. Samarbejde med tysk venskabsklub 

På grund af Corona-pandemien har besøg fra og hos vores tyske venskabsklub i Bad Schwartau været stillet i bero.

Vi har nu planlagt et arrangement i Maribo i september 2022. 

5. Klublokalerne 

Claus Hansen foranlediger fortsat – via sponsorat fra sit firma Sigmo Engineering ApS - månedlig professionel rengøring. Herudover foretager bestyrelsen m.fl. årlig hovedrengøring. 

Nordea Fonden har finansieret udskiftning af 6 slidte borde. 

En del medlemmer har medvirket ved vedligeholdelse af udendørs arealer. 

6. Aflyste arrangementer 

Bl.a. Corona-pandemien (men også få tilmeldte) har indvirket på planlagte arrangementer. Aflysningerne omfatter:

 • Skak på Landet 2022
 • Fredagslyn 2021 og 2022
 • Søndagshurtigskak
 • Julelyn 2021
 • Julefrokost 2021 

7. Holdturnering 

I den forløbne sæson voldte Corona-pandemien kun mindre problemer for afvikling af hold-turneringens 2021/2022.
I Mesterrækken sluttede vi som nummer 3. I såvel A-rækken som B-rækken sluttede vi som nummer 5.
I Mesterrækken scorede Jens Mott flest point ved 4 gange remis og 3 gevinstpartier og 0 tabspartier.

I B-rækken var Matthias Rasmussen bedst med 4 sejre af 5 mulige.

I C-rækken var Kristian Bruun Bjørn suveræn med 5 sejre af 6 mulige. 

8. Klubturnering 2021/2022 

I klubmesterskabsturneringen (EMT) 2021/2022 var der 22 deltagere, hvilket medførte, at gruppe 2 og 3 blev slået sammen og afviklet i én stor gruppe med 12 deltagere.

I gruppe 1 (med 10 deltager) blev der naturligvis spillet alle mod alle.

Sidste runde blev afviklet på en lørdag med efterfølgende spisning og hyggeligt samvær. 

Klubmester i gruppe 3 blev Carl F. Wood-Pedersen, og dermed deltagelse i gruppe 2 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 2 blev Daniel Sandberg Jensen, og dermed deltagelse i gruppe 1 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 1 blev Henrik Sandberg Jensen. 

I forlængelse af sidste års generalforsamling blev der – traditionen tro – afholdt klubmesterskab i lynskak.

Her blev vinderen Henrik Sandberg Jensen. 

For første gang blev der i december 2019 afholdt klubmesterskab i hurtigskak.

Grundet Corona-pandemien blev tilsvarende klubmesterskab ikke afholdt i 2020.

John Kristensen blev klubmester i hurtigskak i 2021. 

9. Klosterturnering 2022 

22 spillere deltog fordelt i 3 grupper.

Henrik Sandberg Jensen og Henning Nielsen havde lige mange point i gruppe 1, men efter ”omkamp” blev det sidstnævnte der fik titlen som vinder og dermed ret til gratis deltagelse i næste års Klosterturnering.

Gruppe 2 blev vundet af Kristian Bruun Bjørn, mens Carl F. Wood-Pedersen vandt gruppe 3. 

10. L-F-Mesterskabet 2022 

Maribo Sommer EMT var igen i år lanceret som Lolland-Falster Mesterskabet. Grundet Corona-pandemien måtte turneringsperioden tilrettes. Der deltog 22 spillere fordelt på 3 grupper.

Lalandia havde sponsoreret 5 hold billetter til badeland.

Nicklas A. Winther-Jørgensen blev vinder af gruppe 1.

Gruppe 2 blev vundet af Carl F. Wood-Pedersen.

Per Rasmussen vandt gruppe 3. 

11. Maribo Byturnering 2021 

Der har været tradition for, at Maribo Byturnering blev afviklet som en 6-runders flex-turnering, hvor det var muligt at melde afbud, hvorefter pågældende spiller blev tildelt ½ point.

Denne tradition blev droppet i 2021, hvor 20 spillere deltog.

Henrik Sandberg Jensen tog sig af førstepladsen i gruppen med rating over 1200.

I gruppen med rating under 1200 blev Per Rasmussen vinder. 

12. Dagturnering 2022 

Turneringen blev afviklet i marts/april med Jens Mott som suveræn vinder. 

13. Weekend-turnering 2022 

Turneringen blev afviklet med 11 deltagere. Henning Nielsen blev vinder af gruppe 1 og Matthias Rasmussen var suveræn vinder af gruppe 2. 

14. Hurtigskak
a. I Snefornemmelser 2022 deltog 15 spillere med deling af førstepladsen mellem Henning Nielsen og Nicklas A. Winther-Jørgensen.

b. I Forårsfornemmelser 2022 deltog 12 spillere med John Kristensen som vinder.

c. I Maribo Cup 2022 deltog 17 spillere med Carsten F. Nielsen som vinder.

d. I Maribo Sommerturnering deltog 19 spillere med John Kristensen som vinder. 

15. Andre tiltag 

a. Ved udgangen af juli 2022 udgjorde medlemstallet 40, hvilket er 13 flere end sidste år.

    9 af medlemmerne er juniorer, og 16 medlemmer er registreret som pensionister. 

b. Efter en god indsats fra mange medlemmer lykkedes det at afsætte 100 stk. lodder vedrørende

    Børnehjælpsdagens Julelotteri 2021. Salget indbragte klubben kr. 1.500.

    Bestyrelsen har besluttet, at der i 2022 forsøges med tilsvarende lotteri. 

c. Som led i kommunens strategi Hold Lolland Ren er vi også i 2022 blevet tildelt renholdelse af

    stien fra Blæsenborgskolen til Østre Landevej, hvilket honoreres med kr. 5.000.

    12 medlemmer har deltaget, fordelt med 3 hold á 4 medlemmer, således at hvert hold har hver 3 renholdelsesdage over de 27 uger. 

d. Nordea-fonden har finansieret udskiftning af slidte borde (kr. 13.750). 

e. Lolland Kommune havde bevilget kr. 10.000 til kickstart af klubaktiviteter. Hovedparten af

    beløbet blev anvendt i forbindelse med åbent-hus-arrangement. 

f. Ved velvillig indsats fra flere af klubbens medlemmer er bord- og bænkesættene sat i stand, og lamperne langs flisestien er repareret. Tilsvarende gælder et utæt afløbsrør i køkkenområdet.   

g. Klubbens hjemmeside, der ajourføres løbende, er igen udvidet med nye faciliteter. 

h. Henning Jakobsen (med deltagelse i 16 turneringer) og Matthias Rasmussen (med deltagelse i 11 turneringer) besatte henholdsvis 1. og 2. pladsen ved EMT-turneringen i 2. hovedkreds. 

16. Afslutning 

Der er i denne beretning kun medtaget en del af de turneringer, som klubbens medlemmer har delta-get i, med mange med flotte resultater. 

Som det fremgår af foranstående har der i den forløbne periode været mange aktiviteter og mange succeser. Desværre har Corona-pandemien medført begrænsninger af aktiviteterne. 

Det er bestyrelsens hensigt, at også perioden 2022/2023 bliver med mange aktiviteter, og det er be-styrelsens håb, at mange af klubbens medlemmer fortsat vil bakke om disse aktiviteter, såvel som deltager som (med)arrangør. 

Finn Kristiansen                               Peter Kristiansen                            John Kristensen

   formand                                                 kasserer                                 bestyrelsesmedlem 

Henrik Sandberg Jensen                 Claus Hansen                               Matthias Rasmussen

   bestyrelsesmedlem                  bestyrelsesmedlem                            bestyrelsesmedlem

 

Generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling 01.09.2021

 Der deltog 20 medlemmer.

1. Valg af dirigent. 

Asger Poulsen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 

2. Formandens beretning. 

Dirigenten henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og uden afstemning. 

Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier. 

3. Fremlæggelse af regnskab. 

Kasseren, John Kristensen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2020-31.07.2021. 

Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning. 

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020/2021, hvilket vil sige:

Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20år).

Seniorer kr. 800,00.

Folkepensionister kr. 600,00.

B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub). 

Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning. 

5. Valg. 

Peter Kristiansen blev valgt som kasserer for en 2-årig periode.

Henrik Sandberg Jensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

John Kristensen blev valgt som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Steen Dahlgaard Jensen havde meddelt, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen. Matthias Rasmussen blev valgt for en 1-årig periode.

Per Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 2-årig periode.

Claus Schmidt blev valgt som revisor for en 2-årig periode.

Finn Fjeldhøj blev valgt som revisorsuppleant for en 2-årig periode. 

Alle valg skete uden afstemning. 

6. Eventuelt. 

a. Matthias Rasmussen orienterede om mulighederne for T-shirts og sweatshirtsmed klubbens logo påtrykt

 Prisen ville udgøre henholdsvis kr. 68 / kr. 47 for T-shirts og kr. 118 / kr. 97for sweatshirts,

    Priserne var med henholdsvis stort og lille logo.

    7 af de tilstedeværende var interesseret i T-shirts og 2 medlemmer var interesseret i sweatshirts.

    1 enkelt medlem var interesseret i begge dele.  

    Det eventuelle videre arbejde overlades til bestyrelsen. 

b. Formanden redegjorde for problemerne med vedligeholdelse af bord- og bænkesæt.

    Bestyrelsen vil til foråret anmode medlemmerne om at bistå med vedligeholdelsen 

Mødet hævet kl. 19.35. 

Asger Poulsen

   dirigent

BERETNING FOR 2020/2021 

Indhold: 

 1. Bestyrelsen
 2. Bestyrelsesmøder
 3. Juniorafdeling
 4. Samarbejde med tysk venskabsklub
 5. Klublokalerne
 6. Aflyste arrangementer
 7. Lørdagsturnering
 8. Klubturnering 2020/2021
 9. L-F-Mesterskabet 2021
 10. Maribo Byturnering 2020
 11. Sommerturnering i hurtigskak 2021
 12. Hurtigskak på Landet og på Godset
 13. Fredagslyn 2020
 14. Andre tiltag
 15. I øvrigt
 16. Afslutning 

1. Bestyrelsen 

Skakklubbens bestyrelse består af 5 medlemmer:

 • Finn Kristiansen, valgt som formand i 2019
 • John Kristensen, indvalgt første gang i bestyrelsen i 1989, kasserer fra 1996
 • Claus Hansen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2008
 • Henrik Sandberg Jensen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2017               
 • Steen Dahlgård Jensen, indvalgt i bestyrelsen 2018

Endvidere deltager Per Rasmussen (bestyrelsessuppleant) og Henning Jakobsen (WEB-master) i bestyrelsesmøder. 

John Kristensen har varslet fratrædelse af kasserer-hvervet ved den ordinære generalforsamling i september 2021, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen. 

2. Bestyrelsesmøder 

Vi har i perioden haft en del initiativer og aktiviteter, hvilket har medført, at nogle af bestyrelsesmø-derne har været langvarige. Grundet Corona-pandemien har antallet kun været 4 møder, men en del beslutninger er blevet taget via mail-korrespondance. 

3. Juniorafdeling 

Grundet Corona-pandemien har samarbejdet med Maribo Gymnasium været stillet i bero.

Der er håb om genoptagelse af samarbejdet i den kommende periode. 

I skolernes sommerferie har vi tilbudt aktiviteter 6 onsdage. Her deltog i alt 15 juniorer. Efterføl-gende er disse og andre juniorer tilbudt gratis deltagelse i juniortræning de sidste 3 onsdage (i tidsrummet kl. 17.00-18.00) i august 2020. Denne aktivitet vil blive forsøgt videreført, dog forudsat medlemsskab i skakklubben. 

4. Samarbejde med tysk venskabsklub 

På grund af Corona-pandemien har besøg fra og hos vores tyske venskabsklub i Bad Schwartau været stillet i bero.

Vi har nu planlagt et arrangement i Maribo i maj 2022. 

5. Klublokalerne 

Claus Hansen foranlediger fortsat – via sponsorat fra sit firma Sigmo Engineering ApS - månedlig professionel rengøring. Herudover foretager bestyrelsen m.fl. årlig hovedrengøring. 

Lige siden vores overtagelse af Spejdervænget 4 har vi i bestyrelsen (og nok også blandt stort set alle andre klubmedlemmer) haft et ønske om at få etableret flisesti fra parkeringsarealet til ”vores” klubhus. Vi fik et godt tilbud fra Kompetencecenter Krogsbølle, men desværre blev tilbuddet annulleret, idet Kompetencecenter Krogsbølle grundet personaleudskiftninger ikke havde ressourcer til at udføre projektet.

Heldigvis fik vi finansieringen på plads, via sponsorater fra el-firmaet TEH-El service v/ Thomas Hovmand og Bruun Bjørns træ- og havepleje v/ Kristian Bruun Bjørn. Lolland Kommune gav tilsagn om at betale restbeløbet, hvorefter arbejdet blev færdiggjort i november 2020.

Herudover bevilgede Lolland Kommune finansiering af belysning langs flisestien, og 9 af klubbens medlemmer forestod i april 2021 opgravning for el-kabel, således at vi nu har en fin flisesti, som oven i købet er oplyst – via sensorer - i de sene aftentimer. 

6. Aflyste arrangementer 

Corona-pandemien har i høj grad indvirket på planlagte arrangementer. Det gælder således:

 • Weekendturnering 2020
 • Dagturnering 2021
 • Maribo Cup 2021
 • Julelyn 2020
 • Julefrokost 2020
 • Klosterturnering 2021
 • Skansestævne 2020/2021
 • Pokalturnering 2020

Også holdturneringen måtte overgive sig for Corona-pandemien.

Vi nåede at gennemføre 2 kampe i Mesterrækken, 1 kamp i A-rækken og 1 kamp i B-rækken, inden turneringen blev aflyst.

7. Lørdagsturnering

I 2020 forsøgte vi os med en hurtigturnering for spillere med rating under 1600, men kun 5 spillere

deltog. Matthias Rasmussen og Keld Christensen delte førstepladsen. 

8. Klubturnering 2020/2021 

I klubmesterskabsturneringen (EMT) 2020/2021 var der kun 20 deltagere, hvilket medførte, at gruppe 2 og 3 blev slået sammen og afviklet i én stor gruppe (alle mod alle) med 10 deltagere.

I gruppe 1 (med 10 deltager) blev der naturligvis også spillet alle mod alle. 

Klubmester i gruppe 3 blev Henning Jakobsen med 4½ point af 9 mulige, og dermed deltagelse i gruppe 2 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 2 blev Keld Christensen med 7½ point af 9 mulige, og dermed deltagelse i gruppe 1 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 1 blev Henning Nielsen med 7 point af 9 mulige. 

I forlængelse af sidste års generalforsamling blev der – traditionen tro – afholdt klubmesterskab i lynskak.

For 4. år i træk (og 8. gang i alt) blev Ulrik D. Rath vinder. 

For første gang blev der i december 2019 afholdt klubmesterskab i hurtigskak. Grundet Corona-pandemien blev tilsvarende klubmesterskab ikke afholdt i 2020. 

9. L-F-Mesterskabet 2021 

Maribo Sommer EMT var igen i år lanceret som Lolland-Falster Mesterskabet. Grundet Corona-pandemien måtte turneringsperioden tilrettes. Der deltog 22 spillere fordelt på 3 grupper.

Grundet Corona-pandemien har turneringen måtte udskydes, hvorfor sidste runde først blev spilles den 18. august.

Henning Nielsen blev vinder af gruppe 1.

Gruppe 2 blev vundet af Jakob Bjerregaard fra Nykøbing Falster Skakklub.

Matthias Rasmussen vandt gruppe 3. 

10. Maribo Byturnering 2020 

Der har været tradition for, at Maribo Byturnering blev afviklet som en 6-runders flex-turnering, hvor det var muligt at melde afbud, hvorefter pågældende spiller blev tildelt ½ point.

Denne tradition blev bibeholdt i 2020, hvor 18 deltagere deltog.

Jens Mott og Henning Nielsen delte førstepladsen i gruppen med rating over 1400.

I gruppen med rating under 1400 blev Peter Kristiansen vinder. 

Bestyrelsen har besluttet, at der fremover ikke tildeles ½ point ved afbud. 

11. Sommerturnering i hurtigskak 2021 

I år måtte antallet af spilledage begrænses grundet Corona-pandemien.

I år blev John Kristensen vinderen. 

12. Hurtigskak på Landet og på Godset 

Maria & Kristian Bruun Bjørn havde åbnet deres hjem ved Øster Ulslev for alle skakspillere, der gerne ville have en hyggelig dag på landet med hurtigskak.

Turneringen 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien, men i juni 2021 blev der afviklet et vellykket arrangement med 14 deltagere.

IM Andreas Skytte Hagen fra Skak for Sjov blev vinder af turneringen. Laurits Nielsen fra Nykøbing Falster Skakklub blev bedste spiller med rating under 1400. Kristian Bruun Bjørn havde opnået samme pointtal, men havde højere rating. 

I samarbejde med Nykøbing Falster Skakklub og Sydøstlollands Skakklub er planlagt Sommerskak (hurtigskak) i Skovbrugsmagasinet på Corselitze Gods den 21. august 2021, hvor der er tilmeldt 14 deltagere. 

13. Fredagslyn 2020. 

I september måned arrangerede vi for anden gang Fredagslyn, hvor 10 deltagere mødte op. Turneringen blev vundet af Nicklas A. Winther-Jørgensen, der nu spiller for Næstved Skakklub. 

Tilsvarende arrangement er planlagt til afholdelse 20. august 2021. 

14. Andre tiltag 

a. Ved udgangen af juli 2021 udgjorde medlemstallet 27, hvilket er 3 færre end sidste år.

    2 af medlemmerne er juniorer, og 14 medlemmer er registreret som pensionister.

    Herudover har vi 1 såkaldt B-medlem. 

b. I perioden september til november 2020 afviklede vi kursus for nybegyndere.

    Der var tilmeldt 6, men 3 meldte fra inden kursusstart og en enkelt måtte i perioden melde fra   

    grundet sygdom.

    Af de 2, som gennemførte kurset, har kun en enkelt meldt sig ind i klubben. 

c. Lolland Kommune har som et led i kickstart af klubaktiviteter bevilget Maribo Skakklub

    kr. 10.000 til afholdelse af et åbent-hus-arrangement, der blev den 14. august 2020.

    Med mere end 30 deltagere - og med medlemstilgang - må arrangementet betegnes som en

    succes. 

d. Efter en god indsats fra mange medlemmer lykkedes det at afsætte 100 stk. lodder vedrørende

    Børnehjælpsdagens Julelotteri 2020. Salget indbragte klubben kr. 1.200.

    Bestyrelsen har besluttet, at der i 2021 forsøges med tilsvarende lotteri, hvor klubbens andel

    bliver kr. 14 pr. solgt lod. Til gengæld stiger lodprisen med kr. 5 til kr. 30. 

e. Som led i kommunens strategi Hold Lolland Ren er vi i 2021 blevet tildelt renholdelse af stien fra

    Blæsenborgskolen til Østre Landevej, hvilket honoreres med kr. 5.000.

    12 medlemmer har deltaget, fordelt med 3 hold á 4 medlemmer, således at hvert hold har hver 3

    renholdelsesdage over de 27 uger. 

f. Nordea-fonden har finansieret udskiftning af såvel skaksæt (kr. 16.772) som elektroniske ure

    (kr. 6.064).

    Tiloversblevne papbrætter (inkl. brikker) og manuelle ure er overladt til gymnasium og skoler. 

g. I september 2020 deltog vi i Tusinde Talenters Festival, hvilket dog ikke førte til tilgang af nye medlemmer. 

15. I øvrigt 

a. Grundet Corona-pandemien har vi i en længere periode måttet holde alle aktiviteter lukket og efter følgende foretage diverse tiltag, bl.a. afspritning. Endvidere begrænsning af antal personer i de enkelte rum. 

b. Grundet manglende balance mellem aktiver og passiver i årsregnskabet for 2019/2020 blev der i november 2020 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det korrigerede årsregnskab blev godkendt. 

c. Klubbens hjemmeside, der ajourføres løbende, er i perioden udvidet med nye faciliteter. 

16. Afslutning 

Der er i denne beretning kun medtaget en del af de turneringer, som klubbens medlemmer har delta-get i, med mange med flotte resultater. 

Som det fremgår af foranstående har der i den forløbne periode været mange aktiviteter og mange succeser. Desværre har Corona-pandemien medført begrænsninger af aktiviteterne. 

Det er bestyrelsens hensigt, at også perioden 2021/2022 bliver med mange aktiviteter, og det er be-styrelsens håb, at mange af klubbens medlemmer fortsat vil bakke om disse aktiviteter, såvel som deltager som (med)arrangør. 

Finn Kristiansen                               John Kristensen                          Steen Dahlgård Jensen

   formand                                                 kasserer                                 bestyrelsesmedlem 

                             Henrik Sandberg Jensen                             Claus Hansen

                                bestyrelsesmedlem                                 bestyrelsesmedlem

Referater Generalforsamlinger

Referat af ekstraordinær generalforsamling 04.11.2020

 Der deltog 3 medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Peter Kristiansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 

2. Fremlæggelse af korrigeret regnskab 2019/2020 . 

Formanden, Finn Kristiansen, oplyste, at revisoren, Peter Kristiansen, efterfølgende har påpeget, at den ordinære generalforsamling ikke burde have godkendt det fremlagte årsregnskab, idet der ikke er balance mellem aktiver og passiver.
Efter gennemgang af bogføringen er det konstateret, at kassereren, John Kristensen, har udlagt kr. 2.400,00 af egne midler, hvorfor den kontante kassebeholdning reduceres med dette beløb.

Herudover var der angivet fejlagtige beløb i andre statusposter.

Det understreges, at der ikke er ændringer i de tidligere angivne beløb for indtægter og udgifter. 

Det korrigerede regnskab blev godkendt uden debat og uden afstemning.
Mødet hævet kl. 18.30. 

Peter Kristiansen

dirigent 

Generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling 02.09.2020 

Der deltog 23 medlemmer.

1. Valg af dirigent .
Gert Hansen, der valgtes, uden afstemning, konstaterede generalforsamlingens lovlighed. 

2. Formandens beretning 

Formanden, Finn Kristiansen, uddelte præmier og henviste til den via e-mail fremsendte skriftlige beretning, som var fremsendt til alle klubbens medlemmer. Beretningen er vedhæftet dette referat.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger og uden afstemning. 

3. Fremlæggelse af regnskab .

Kasseren, John Kristensen, gennemgik det omdelte regnskab for perioden 01.08.2019-31.07.2020.
På spørgsmål fra Ulrik Rath orienterede kassereren om årsagen til reduktion i kontingentindtægter i forhold til forudgående regnskabsår samt om gebyrer og negative renter.

Henning Nielsen oplyste, at Arbejdernes Landsbank havde en bedre gebyrpolitik over for foreninger.
Regnskabet blev herefter godkendt uden afstemning. 

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent 

Formanden, Finn Kristiansen, gennemgik de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer gældende fra 01.09.2021. 

Efter en del debat blev alle de af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringsforslag vedtaget således:
a. I § 2 tilføjes: ”, dog kan bestyrelsen beslutte, at medlemskab skal ophøre. Den ekskluderede skal have mulighed for at indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling.”. Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer. Ingen stemte imod. 

b. I § 5, 2. punktum ændres ”Generalforsamlingen” til ”Ordinær generalforsamling”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

c. I § 5, punkt 2 ændres ”Formandens” til ”Bestyrelsens”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

d. I § 5 ændres ”et menigt medlem, suppleant” til ”2 menige medlemmer, bestyrelsessuppleant”. Forslaget blev vedtaget med 12 stemmer. 3 stemte imod. 

e. I § 5 ændres ”Generalforsamlingen indkaldes” til ”Generalforsamlinger indkaldes”. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

f. I § 5 tilføjes efter ordet varsel: ”Indkaldelse sker via e-mails til de klubmedlemmer, der har oplyst e-mail-adresse. Endvidere opslås indkaldelsen på klubbens hjemmeside og i klubbens lokaler.” Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

g. Teksten i § 7 udgår i sin helhed og erstattes af følgende: ”Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede ved generalforsamlingen. Desuden skal beslutningen ske med mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer.

Deltager mindre end halvdelen af klubbens medlemmer ved generalforsamlingen og besluttes vedtægtsændringerne af mindst 2/3 af de ved generalforsamlingen deltagende medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage efter første generalforsamling til ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling, og vedtægtsændringer besluttet ved første generalforsamling kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed, uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.”

Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer. 1 stemte imod. 

h. I § 8 indføjes som nyt punktum efter ordet ”beslutninger”: Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.” Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

i. Efter § 10 angives, hvornår vedtægtsændringerne er besluttet. Endvidere angives, at ændringerne er gældende fra 1. september 2021. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. 

De fra 1. september 2021 gældende vedtægter er vedhæftet dette referat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020/2021, hvilket vil sige:

Juniorer kr. 550,00 (alder 0-20år).

Seniorer kr. 800,00.

Folkepensionister kr. 600,00.

B-medlemmer kr. 200,00 (betaler unions-kontingent via anden klub).
Det uændrede kontingent blev vedtaget uden afstemning. 

5. Valg 

Finn Kristiansen blev genvalgt som formand for en 2-årig periode.

Claus Hansen og Steen D. Jensen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Per Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.

  BERETNING FOR 2019/2020

Indhold:

1.      Bestyrelsen

2.      Bestyrelsesmøder

3.      Juniorafdeling

4.      Samarbejde med tysk venskabsklub

5.      Klublokalerne

6.      Andre tiltag

7.      Holdturnering

8.      Pokalturnering

9.      Klubturneringer 2019/2020

10.  Klosterturneringen 2020

11.  L-F-Mesterskabet 2020

12.  Maribo Byturnering 2019

13.  Weekendturnering 2019

14.  Mini-Kloster 2020

15.  Dagturnering 2019

16.  Sommerturnering i hurtigskak 2020

17.  Lørdagsturnering for alle med rating under 1600

18.  Maribo Cup 2020

19.  Hurtigskak på Landet

20.  Fredagslyn 2020

21.  Julelyn og julefrokost

22.  I øvrigt

23.  Afslutning

 

1. Bestyrelsen

 

Skakklubbens bestyrelse består af 5 medlemmer:

 • Finn Kristiansen, valgt som formand i 2019
 • John Kristensen, indvalgt første gang i bestyrelsen i 1989, kasserer fra 1996
 • Claus Hansen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2008
 • Henrik Sandberg Jensen, indvalgt første gang i bestyrelsen 2017               
 • Steen Dahlgård Jensen, indvalgt i bestyrelsen 2018

Endvidere deltager Per Rasmussen (bestyrelsessuppleant) og Henning Jakobsen (WEB-master) i bestyrelsesmøder.

Hvervet som WEB-master har indtil udgangen af december 2019 været varetaget af Svend Erik Hansen. Efter mere end 12 år som redaktør af vores hjemmeside ønskede Svend Erik Hansen ikke at fortsætte med hvervet.

 

John Kristensen har varslet fratrædelse af kasserer-hvervet ved den ordinære generalforsamling i september 2021, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen.

 

 

 

2. Bestyrelsesmøder

 

Vi har i perioden haft en del initiativer og aktiviteter, hvilket har medført, at nogle af bestyrelsesmø-derne har været langvarige. Alligevel har antallet været 5 møder, hvilket nok ville have været 1 mere, hvis ikke Corona-pandemien havde givet os 3 måneders ufrivillig pause.

 

Som et af resultaterne af bestyrelsesmøderne har vi fået tilrettet vores organisationsplan, som nu fremgår af vores hjemmeside.

 

Som repræsentant for Maribo Skakklub skulle Finn Kristiansen i marts måned have deltaget i dele-geretmøde for 2. hovedkreds, sammen med John Kristensen og Henning Jakobsen.

De 2 sidstnævnte som medlemmer af hovedkredsens bestyrelse, hvor de også fortsætter i den kom-mende periode, og hvor John Kristensen tager sig af ungdomsarbejdet. Henning Jakobsen tager sig af hvervet som holdturneringsleder.

Grundet Corona-pandemien blev delegeretmødet udsat til 23. august. Ved delegeretmødet blev det oplyst, at medlemstallet i hovedkredsen nu er reduceret til 489, hvilket primært er forårsaget af færre ungdomsmedlemmer.

 

3. Juniorafdeling

 

I perioden september-december 2019 har Henrik Sandberg Jensen arrangeret træning onsdage efter-middage for juniorer (og seniorer). Desværre var deltagerantallet vigende, hvorfor arrangementet ophørte inden jul.

3 potentielle nye juniormedlemmer blev undervist i februar/marts, men også her satte Corona-pandemien en stopper for aktiviteterne, der dog vil blive forsøgt genoptaget i efteråret.

 

Vi forsøgte i skolernes vinterferie at arrangere aktiviteter for skole- og gymnasie-elever, men kun 4 meldte sig som deltagere, hvorfor der måttet aflyses.

De 2 skoleelever var imidlertid interesseret i at spille skak, så vi arrangerede mulighed for disse 2 til at spille alle onsdage i tidsrummet kl. 17.30-18.30.

De 2 gymnasielever, der også havde tilmeldt sig vinterferieaktiviteter, viste interesse for at deltage i andre turneringer, men desværre er det foreløbig uden konkrete tilmeldinger.

 

Rektoren for Maribo Gymnasium, Michael Levy Bruus, der selv er tidligere skakspiller, viste sig positiv på en henvendelse fra skakklubben om et samarbejde. Det blev derfor aftalt, at vi skulle stille os til rådighed på gymnasiet 4 tirsdage og 4 onsdage i marts 2020, alle 8 dage i tidsrummet kl. 15.00-16.00. Tirsdagene skulle være for uøvede og onsdagene for de øvede.

Efter 2 uger sørgede Corona-pandemien imidlertid for at sætte en stopper for arrangementet, hvor der et par gange var deltagelse af 10 gymnasie-elever.

 

Vi har via ledelsen i Bibliotek- og Borgerservice fået kontakt til sektorchefen for Skole og Dagtil-bud med henblik på at få skolerne i Lolland Kommune til at etablere skoleskak, men indtil videre er det uden resultat.

 

I skolernes sommerferie har vi tilbudt aktiviteter 6 onsdage. Her deltog i alt 10 juniorer. Efterføl-gende er disse og andre juniorer tilbudt gratis deltagelse i juniortræning de sidste 3 onsdage (i tidsrummet kl. 17.00-18.00) i august 2020. Denne aktivitet vil blive forsøgt videreført, dog forudsat medlemsskab i skakklubben.

 

Som leder af ungdomsaktiviteterne i 2. hovedkreds har John Kristensen foranlediget en såkaldt UGP-turnering, hvor Maribo Skakklub var vært for 1 af turneringsdagene. Kun 8 juniorer deltog i arrangementet i Maribo, hvorfor det var nødvendigt at supplere med 4 seniorer for at få dagens turnering gennemført.

Et af klubbens medlemmer, Erik Jonstorp, havde doneret 4 skakcomputere, der blev uddelt som præmier i forbindelse med arrangementet.

I øvrigt har samme Erik Jonstorp doneret en del bøger, som bl.a. agtes anvendt som præmier.

 

Desværre må det konstateres, at der har været ringe tilslutning til UGP-turneringerne fra Maribos juniorer, og grundet Corona-pandemien er sidste afdeling af turneringen for 2019/2020 endnu ikke afviklet, men sidste runde er fastsat til lørdag den 24. oktober.

 

Sjællandsmesterskabet for juniorer skulle afvikles den sidste lørdag i april 2020, men også her har Corona-pandemien medført, at arrangementet er udsat.

 

4. Samarbejde med tysk venskabsklub

 

I september 2019 deltog 14 af Maribo Skakklubs medlemmer i et arrangement hos vores tyske venskabsklub i Bad Schwartau.

Vi havde planlagt et tilsvarende arrangement i Maribo lørdag den 19. september 2020, men grundet Corona-pandemien valgte vores tyske venner at melde afbud.

 

Vi håber, at arrangementet i stedet kan gennemføres i 2021.

 

Tidligere har der været tilskud fra EU til sådanne arrangementer, men den mulighed er ophørt.

 

5. Klublokalerne

 

Claus Hansen foranlediger – via sponsorat fra sit firma Sigmo Engineering IVS - fortsat månedlig professionel rengøring. Herudover foretager bestyrelsen m.fl. årlig hovedrengøring.

 

Desværre var der sidste år svind i klubbens materiel m.m., hvilket måske skyldtes, at mange havde adgang til klubhuset, idet lås og nøgler ikke var blevet udskiftet i forbindelse med vores overtagelse af Spejdervænget 4 i januar 2017. Vi fik foranlediget Lolland Kommune til at finansiere udskiftning af såvel lås som nøgler. Nye nøgler er udleveret til de personer, der er relevante, herunder de klub-medlemmer, som har givet tilsagn om at deltage i lukkeordning efter de enkelte arrangementer.

 

Lige siden vores overtagelse af Spejdervænget 4 har vi i bestyrelsen (og nok også blandt stort set alle andre klubmedlemmer) haft et ønske om at få etableret flisesti fra parkeringsarealet til ”vores” klubhus. Vi har fået et godt tilbud fra Kompetencecenter Krogsbølle, men desværre er udførelsen blevet forsinket af Corona-pandemien. Projektet forventes nu udført i september 2020.

Heldigvis har vi fået finansieringen på plads, idet el-firmaet TEH-El service v/ Thomas Hovmand har ydet et sponsorat på kr. 4.500, og Lolland Kommune har givet tilsagn om at betale restbeløbet.

 

6. Andre tiltag

 

Ved udgangen af juli 2020 udgjorde medlemstallet 30, hvilket er 5 færre end sidste år.

4 af medlemmerne er juniorer, og 13 medlemmer er registreret som pensionister.

Herudover har vi 1 såkaldt B-medlem.

 

Vi forsøgte i efteråret 2019 med en såkaldt ”Torsdagscafe”, men udover klubbens egne medlemmer viste kun 2 personer interesse, hvorfor arrangementet ophørte i november 2019.

 

Claus Hansen var – sammen med flere af skakklubbens medlemmer - primus motor for klubbens deltagelse i Tusind Talenters Festival i Maribo i oktober 2019, hvor vi bl.a. havde simultanskak. Da vi var blevet placeret lidt afsides, var deltagelsen ikke særlig stor.

Et tilsvarende arrangement er planlagt til afholdelse i september 2020.

 

I marts måned skulle vi have deltaget i Nakskov ved et kommunalt projekt kaldet Drømme på Lolland. Corona-pandemien satte imidlertid en stopper for arrangementet.

 

Vi har kontaktet Arbejdernes Oplysnings Forbund, med henblik på annonce i AOF-brochuren om undervisningstilbud til alle, der gerne vil lære at spille skak. Der er planlagt 10 undervisningsaftener (torsdage) i klubhuset i perioden fra september til november 2020.

 

Vi er i færd med at undersøge priserne på T-shirts til klubbens medlemmer.

 

7. Holdturnering

 

Forud for tilmeldingsfristen for sæsonen 2019/2020 besluttede bestyrelsen, at alle klubbens medlemmer principielt skulle opstilles i rating-orden (med få undtagelser), uanset om den enkelte havde tilkendegivet tilsagn om at ville spille holdskak. Dette af hensyn til at undgå sidste sæsons problemer med at stille hold i C-rækken.

 

I sæsonen 2019/2020 havde vi tilmeldt 5 hold til holdturneringen, fordelt med

·         1 hold i Mesterrækken (Maribo 1)

·         2 hold i B-rækken (Maribo 2 og Maribo 3)

·         2 hold i C-rækken (Maribo 4 og Maribo 5)

 

Førsteholdet havde en del afbud, men klarede alligevel en fin placering, som nummer 5.

Grundet Corona-pandemien blev sidste runde aflyst.

 

Afbud prægede i endnu højere grad holdene i B-rækken, hvilket medførte at 2.-holdet, som var seedet som vinder af rækken (og dermed oprykning til A-rækken) – måtte tage til takke med en andenplads. Maribo 3 blev nummer 5 i rækken.

Selv om holdene i C-rækken også var præget af afbud, lykkedes det alligevel Maribo 4 at vinde rækken og dermed retten til at spille i B-rækken i sæsonen 2020/2021. Maribo 5 måtte nøjes med en plads som nummer 4 i rækken, hvor der i øvrigt måtte foretages en række ændringer af spilleda-toer, da andre hold i rækken havde svært ved at stille hold til de programlagte lørdagskampe.

Det medfører formentlig, at kampene i C-rækken – der af hensyn til juniorer var lagt på lørdage for at undgå aftenkampe – fra den kommende sæson nok igen bliver aftenkampe, hvis rækken bliver oprettet.

 

Maribo Skakklub har tradition for at give en lille ”præmie” til den deltager, der har scoret flest point på de enkelte hold.

v  På Maribo 1 var det Jens Mott.

v  På Maribo 2 var det Gert Hansen.

v  På Maribo 3 var det Nicklas Alexander Winther-Jørgensen.

v  På Maribo 4 var det Finn Fjeldhøj.

v  På Maribo 5 var det Kristian Bruun Bjørn.

 

8. Pokalturnering

 

Pokalturneringen 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien.

 

9. Klubturneringer 2019/2020

 

I klubmesterskabsturneringen (EMT) 2019/2020 var der – i lighed med forudgående sæson – kun 24 deltagere, hvilket medførte, at gruppe 2 og 3 blev slået sammen og afviklet i én stor Monradgruppe med 14 deltagere, hvoraf 1 måtte udgå undervejs af helbredsmæssige årsager.

Tidligere var sidste runde placeret på en lørdag med efterfølgende spisning, men i år var der ikke ledige lørdage (bl.a. var delegeretmødet i 2. hovedkreds flyttet til marts). Derfor var der arrangeret spisning onsdag forud for sidste runde, men spisearrangementet måtte aflyses grundet Corona-pandemien.

 

Klubmester i gruppe 3 blev Per Rasmussen med 4½ point af 9 mulige, og dermed deltagelse i gruppe 2 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 2 blev Peter Kristiansen med 7 point af 9 mulige, og dermed deltagelse i gruppe 1 i næste sæson.

Klubmester i gruppe 1 blev Henning Nielsen med 7 point af 9 mulige.

 

I forlængelse af sidste års generalforsamling blev der – traditionen tro – afholdt klubmesterskab i lynskak.

For 3. år i træk (og 7. gang i alt) blev Ulrik D. Rath vinder.

 

For første gang blev der i december 2019 afholdt klubmesterskab i hurtigskak. Også denne titel tilhører nu Ulrik D. Rath.

 

10. Klosterturneringen 2020

 

Klosterturneringen 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien.

 

11. L-F-Mesterskabet 2020

 

Maribo Sommer EMT var igen i år lanceret som Lolland-Falster Mesterskabet. Grundet Corona-pandemien måtte turneringsperioden tilrettes. Der deltog 18 spillere fordelt på 3 grupper.

Henning Nielsen blev vinder af gruppe 1, mens Gert Hansen, Nicklas Alexander Winther-Jørgensen og Willy W. Saugmann delte førstepladsen i gruppe 2. I gruppe 3 blev Matthias Rasmussen suveræn vinder med maksimumpoint.

 

 

 

 

12. Maribo Byturnering 2019

 

Der har været tradition for, at Maribo Byturnering blev afviklet som en 6-runders flex-turnering, hvor det var muligt at melde afbud, hvorefter pågældende spiller blev tildelt ½ point.

Denne tradition blev bibeholdt i 2019, hvor 18 deltagere var tilmeldt.

Efter et uventet nederlag i første runde gjorde Henning Nielsen rent bord i de resterende 5 kampe og blev dermed vinder af gruppen med rating over 1400.

I gruppen med rating i intervallet 1200-1400 blev Daniel Sandberg Jensen vinder ved reglen om, at præmien ved pointlighed blev tildelt den spiller, som havde laveste rating. Samme 4 point opnåede i denne gruppe såvel Peter Kristiansen som Keld Christensen.

Samme regel om laveste rating blev undgået i gruppen med rating under 1200, hvor Per Rasmussen med 2½ tog sig af præmien.

 

13. Weekendturnering 2019

 

Der var deltagere fra såvel Århus, Odense, Kalundborg, Præstø og Maribo ved efteråret weekend-turnering med i alt 12 deltagere, fordelt i 2 grupper.

Den internationale mester Uffe Vinther-Schou fra Århus tog sig suverænt af sejren i gruppe 1, men skarpt forfulgt af vort eget klubmedlem Svend Erik Hansen.

I gruppe 2 var Johannes Frank Jensen fra Præstø lige så suveræn, hvorfor turneringslederen, Henning Jakobsen blev henvist til andenpladsen.

 

14. Mini-Kloster-turnering 2020

 

Turneringen 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien.

I øvrigt har bestyrelsen besluttet, at turneringen ikke afholdes fremover.

 

15. Dagturnering 2019

 

Dagturnering 2019 måtte aflyses, idet der kun var 2 tilmeldte til de 5 torsdage.

Vi overvejer i 2020 i stedet at afholde turneringen på fredage.

 

16. Sommerturnering i hurtigskak 2020

 

Sidste år fik Ulrik D. Rath overrakt pokalen som vinder af sommerturneringen i hurtigskak 2019.

I år måtte antallet af spilledage begrænses grundet Corona-pandemien.

Også i år blev Ulrik D. Rath vinderen.

Før sidste parti stod Ulrik D. Rath og Steen D. Jensen lige, men de to mødtes i sidste parti, og her trak Ulrik D. Rath det længste strå.

 

17. Lørdagsturnering for alle med rating under 1600

 

Som et nyt initiativ er der i slutningen af august 2020 arrangeret en lørdagsturnering for alle med rating under 1600.

 

18. Maribo Cup 2020

 

Turneringen 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien.

 

19. Hurtigskak på Landet

 

Kristian Bruun Bjørn havde åbnet sit hjem for alle skakspillere, der gerne ville have en hyggelig dag på landet med hurtigskak.

Turneringen 2020 blev aflyst grundet Corona-pandemien.

20. Fredagslyn 2020 .

 

I januar måned arrangerede vi for første gang Fredagslyn, hvor 18 deltagere mødte op. Tilsvarende arrangement er planlagt til afholdelse i slutning af september. Deltagere fra Tåstrup tog sig af de øverste placeringer. Henning Nielsen opnåede en 3.-plads.

 

21. Julelyn og julefrokost

 

I lighed med tidligere år blev der onsdag umiddelbart før jul 2019 afholdt en lille lynturnering, hvor der var præmier til i forvejen fastlagte placeringer. 16 medlemmer deltog.

 

Svend Erik Hansen havde arrangeret julefrokost på en lørdag i december 2019, hvor 18 medlemmer nød Svend Erik’s kulinariske evner. Endvidere arrangerede John Kristesen såvel quiz som ”makker-skak”, kaldet ”hjerne/arm”.

 

22. I øvrigt

 

a. Grundet Corona-pandemien har vi – som led i genåbningen efter 3 måneders pause – måttet fore-

    tage diverse tiltag, bl.a. afspritning. Endvidere begrænsning af antal personer i de enkelte rum.

 

b. DSU’s kasserer har meddelt, at lavere kontingentsatser for pensionister kun gælder folkepen-

    sionister og ikke førtidspensionister

    Bestyrelsen har besluttet, at der internt for Maribo Skakklub bibeholdes, at nuværende førtidspen-

    sionister sidestilles med folkepensionister. Fremtidige førtidspensionister følger DSU’s regler.

 

c. Til behandling ved den ordinære generalforsamling i september indstiller klubbens bestyrelse en

    række forslag til ændringer (gældende fra 1. september 2021) af klubbens vedtægter.

 

23. Afslutning

 

Der er i denne beretning kun medtaget en del af de turneringer, som klubbens medlemmer har delta-get i, med mange med flotte resultater.

 

Som det fremgår af foranstående har der i den forløbne periode været mange aktiviteter og mange succeser. Desværre har Corona-pandemien medført begrænsninger af aktiviteterne.

 

Det er bestyrelsens hensigt, at også perioden 2020/2021 bliver med mange aktiviteter, og det er be-styrelsens håb, at mange af klubbens medlemmer fortsat vil bakke om disse aktiviteter, såvel som deltager som (med)arrangør.

 

Finn Kristiansen, formand

 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt .

 

Henning Jakobsen orienterede om, at det ved EMT-turneringer vil koste DSU et gebyr på 50 EURO (til FIDE) pr. gruppe ved ELO-rating. Indtil videre vil gebyret ikke blive viderefaktureret.

 

Henning Nielsen foreslog til overvejelse fremover kun at have 1 stor gruppe til de enkelte turneringer, hvilket Søren Pedersen dog ikke mente ville få støtte hos de enkelte turneringsledere.

 

Mødet hævet kl. 20.15.

 

 

 

 

 

Gert Hansen

dirigent

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling 09/2019

Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub afholdt onsdag d. 5. september 2018 kl. 19.00 i klubhuset

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

Ad 1) Gert Hansen blev uden afstemning valgt til dirigent. Han konstaterede forsam­lingens lovlighed. I generalforsamlingen deltog 26 af klubbens 35 medlemmer.

2. Formandens beretning

Ad 2) Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab

Ad 3) Kasserer John Kristensen var fraværende pga. arbejde. Derfor fremlagde revisor Peter Kristiansen det reviderede regnskab, som udviste et underskud på ca. 5000 DKK. Bestyrelsen gjorde rede for det utilfredsstillende resultat af salg af øl og vand m.m. samt hvilke tiltag, der sættes i værk for at øge omsætningen og mindske svind. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

Ad 4) Der var ikke indkommet forslag. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget uden afstemning.

5. Valg

Ad 5)

a. Formand for 1 år. Finn Kristiansen nyvalgt.

 b. Kasserer for 2 år. John Kristensen genvalgt.

c. Et bestyrelsesmedlem for 2 år. Henrik Sandberg Jensen

genvalgt.

d. Suppleant for 1 år. Per Rasmussen nyvalgt.

e. Revisor for 2 år. Peter Kristiansen genvalgt.

 f. Revisorsuppleant for 2 år. Claus Schmidt genvalgt.

6. Eventuelt

Referent: Søren Pedersen    Dirigent: Gert Hansen

Formandens beretning 2019

Indledning

Jeg vil i år starte min beretning med den sportslige del. Derefter kommer den organi­satoriske del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år og dels for­søge at se lidt frem på for­ventningerne til den kommende sæson.

 

Sportslig del

 

Holdturnering:

Førsteholdet: Målsætningen var på forhånd en placering i den bedste halvdel af Mesterrækken. Det blev til en fjerdeplads med et ½ brætpoint mere end Faxe, som til gengæld havde samlet 3 matchpoint flere op. De to midterhold havde sæsonen igennem god afstand til både top og bund i rækken.

Der var sæsonen igennem en del flere afbud end normalt. Flere gange så holdleder Steen sig nødsaget til at hente reserver fra Maribo 3 og 4. På trods af en god indsats af reserverne, er det ikke optimalt, hvis man ville være med i toppen af Mester­rækken. Til gengæld er nogle af disse reserver forhåbentlig blandt fremtidens folk i klubben. 3 spillere, Henning N, Jens Mott og John Kristensen var med hver gang. Det er en rosværdig stabilitet.

Holdets topscorer blev Jens Mott med 5½ point i 7 kampe. Dermed er han vinder af klubbens glas for førsteholdet! Stort tillykke!

I den kommende sæson må det være målet at holde god afstand til nedryknings­pladserne. Om det er muligt, afhænger i høj grad af hvor mange, der finder det attraktivt at være med på holdet.

Maribo 2, 3 og 4 spillede alle i B-rækken. I de indledende runder slog de hinanden på kryds og tværs, så der var ingen andre hold, der mumlede om aftalt spil. Finn Kristiansen og Asger Poulsen havde som holdledere evnerne til hver gang at fylde holdene op, hvilket er fornemt, når man ser på hvor ofte flere hold i Mesterrækken ”sejlede for kort” – dvs. stillede op med for få spillere.

Maribo 2, 3 og 4 sluttede hhv. som nr. 4, 6 og 7 af de 8 hold i B-række 1. Topscorere blev henholdsvis Claus Schmidt 3 af 4, [kræver fintælling]

Maribo stiller i den kommende sæson med mindst 2 B-rækkehold.

I C-rækken spillede Maribo 5 under ledelse af Per Rasmussen med et blandet hold. Efter aftale med de øvrige hold fra Møn, Præstø og Faxe fortsatte vi konceptet med afvikling af 6 runder ved 3 stævner på lørdage. Det fik ros fra deltagerne. I en meget jævnbyrdig turnering blev holdet nr. 3. Der var dog problemer med at stille hold flere gange, men de øvrige klubber var meget large, så vi blev ikke smidt ud af turneringen.

EMT'er

Byturneringen i 2018 havde i alt 25 deltagere fordelt i 2 grupper. I gruppe 1 nåede Henning N maksimum 6 point i de 6 runder. De nærmeste forfølgere Claus Schmidt og Jens Mott var hele 2 point efter. Gruppe 2 fik en næsten lige så sikker vinder, idet Aryan fra Nykøbing havde 5½ point foran Thomas Winther og Daniel Sandberg med hver 4 point.

I klubmesterskabet 2018-19 var der kun 24 deltagere, hvilket betød, at gruppe 2 og 3 blev afviklet i en fælles monradgruppe med 14 deltagere. Klubmester i gruppe 3 med 6 deltagere blev Thomas Winther med 5 af 9 mulige point. Tillykke med titlen og vandrepokalen til Thomas. Klap!

Gruppe 2 viste sig at blive både spændende og jævnbyrdig - der var kun 2 points forskel på nr. 1 og nr. 7, dvs. alle de fuldførende spillere. Da kamprøgen lettede havde Matthias Rasmussen 7 point, hvilket var et ½ mere end Finn Fjeldhøj på andenpladsen! Tillykke med et flot mesterskab! Det bliver spændende at følge dig i gruppe 1 i den kommende sæson. Det vil nok blive en ubehagelig oplevelse for nogle af dine mere rutinerede modstandere.
 

Endelig var der i gruppe 1 et tæt parløb hele vejen mellem Henning Nielsen og Jens Mott. De sluttede begge med 7½ af 9 mulige point. Da Jens havde vundet det indbyrdes parti i 3. runde, endte han med den bedste korrektion. Tillykke til Jens med din første titel som klubmester i Maribo Skakklub. Stort bifald!

Klosterturneringen 2019 tangerede deltagerrekorden fra 2015; 28 deltagere i 4 grupper. I øverste gruppe scorede Henning Nielsen 5 af 5 foran John Kristensen med 3 point. I næstøverste gruppe gjorde også Svend Erik Hansen rent bord med 5 point foran Gert Hansen med 4. I 3. gruppe var der efter en indbyrdes remis mellem Nicklas Winther-Jørgensen og Henning Jakobsen parløb mellem de 2. Først i 5 og sidste runde trak vores nye juniortalent det længste strå og sejrede med 4½ point mod Hennings 3½. Endelig så vi i nederste gruppe med hele 10 deltagere Ib Lund Hansen køre en sikker sejr hjem fra spids med 4½ point. Det var næsten 3 point mere end Ibs forventede score og gav en ratinggevinst på utrolige 230 point! Det er vist nok også første gang, at Maribospillere har sat sig på sejren i alle grupper i Klosterturneringen.

 

Der har desuden under Henning Jakobsens ledelse været afholdt både en dagturnering i det sene efterår og årets nyskabelse – en weekendturnering i september. De har haft deltagelse af hhv. 6 og 10 deltagere. Desuden har der i løbet af sæsonen været diverse hurtigskak- og lynskakturneringer. Jeg vil ikke trætte jer med detaljer fra dem, men dog traditionen tro overrække pokalen til vinderen af årets sommerturnering i hurtigskak­, som endnu en gang blev Ulrik Rath – i år foran Gert Hansen. Klap!

LFM 2019 fik en uventet spændende afslutning. I modsætning til i Klosterturneringen gjorde de udenbys gæster sig stærkt gældende her. Tillykke (igen!) til Henning N med titlen. Jens Mott og Willy Saugmann, Nykøbing F delte andenpræmien. I gruppe 2 gjorde Jens P fra Sydøstlolland rent bord med 5 af 5 og en god bunke ratingpoint. Sølvet gik til Bent P fra Faxe. I gruppe 3 sluttede Mr. EMT (Henning J) af med 3 af 3, hvilket udløste gruppens største ratinggevinst på 18 point. Præmierne tog imidlertid Maribos unge løver, Nicklas og Matthias, sig dog af. I gruppe 4 kæmpede unge Rebekka i sidste runde heroisk i ca. 3 timer (hendes hidtil længste parti) mod rutinerede Claus P, Nykøbing, som til sidst sikrede sig sejren og 2. præmie. Førstepræmien tog Laurits Nielsen fra Nykøbing med 5 af 5.

 

Organisatorisk del

Møder

Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Det er lidt færre end normalt, hvilket nok hænger sammen med, at vi som meddelt på sidste års generalforsamling har kørt uden de store nye initiativer. Medlemstallet er p.t. 35, et mindre siden sidste generalforsamling. Det er som bekendt på tide med en ny formand.

På 2. HK’s delegeretmøde deltog John Kristensen og Henning Jakobsen. Der var vist heller ikke så meget nyt under solen der.

Juniorafdeling

Vi mistede hen over sidste sommer et par af vores talentfulde juniorer, som fik andre interesser. Desuden var det ikke muligt at finde et tidspunkt på ugen, hvor både juniorerne og de potentielle trænere kunne finde fælles tid. En træningsweekend blev heller ikke i år til noget, og ligger vist død nu. Derfor har det meste af den faglige sparring for juniorerne været varetaget af Henrik Sandberg Jensen og andre med­lemmer på klubaftnerne. Det er jo om ikke optimalt, så dog langt bedre end ingenting.

Klublokalerne

Ved de sidste ca. 10 generalforsamlinger har I hørt mig opfordre jer, der ikke er i bestyrelsen, til at melde jer til nogle rengøringer af klublokalerne. Den opfordring slipper I for i år. Det er ikke fordi, den har hjulpet, men fordi vi har fået en supergod sponsor. Da Claus Hansen i vinter fremsatte forslaget om, at hans nye firma, Sigmo Engineering ville sponsorere et professionelt rengøringsfirma til klublokalerne, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at det skulle vi tage imod. Jeg er sikker på, at alle er enige med mig i, at det er det bedste, som er sket klubben i den forløbne sæson. Jeg håber også, at Claus er tilfreds med aftalen.

 

Bad Schwartau

Vi fik aftalt med vores tyske venskabsklub at flytte vores genbesøg fra juni til september i håb om at friste flere af vores medlemmer til deltagelse. Lørdag den 21. september tager vi af sted med 15 deltagere, hvilket er nogenlunde det sædvanlige antal deltag­ere, når vi tager i betragtning, at vi ikke har inviteret udenbys deltagere med denne gang.

Øvrigt

Det er bestyrelsens prioritering at stille de hold, der giver flest mulige muligheden for at spille holdskak og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

Claus er i lighed med de senere år i gang et stort arbejde med at undersøge je­res interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 8 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.

 

Afsluttende del

For tre år siden lovede jeg mig selv og klubbens medlemmer, at det var sidste gang, at jeg stillede op som formand. 10 år måtte være nok! Som I ved gik noget galt, og jeg indvilgede nødtvunget i at tage et år ekstra. I det forløbne år har Finn Kristiansen som en meget aktivt deltagende suppleant ”været i lære”, og jeg vil gerne give ham min anbefaling med ved formandsvalget om lidt.

Hermed stiller jeg beretningen til debat.

P. b. v.

Søren Pedersen

Referat af generalforsamling 09/2018

Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub afholdt onsdag d. 5. september 2018 kl. 19.00 i klubhuset

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent: 

Finn Kristiansen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 26 medlemmer deltog.

2. Formandens beretning 

Blev godkendt uden afstemning.

3. Fremlæggelse af regnskab. 

Regnskabet, som udviste et underskud på godt 4.300 kr. blev godkendt.

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent

Der var ikke indkommet forslag.

Kontingentet blev hævet for almindelige medlemmer med 100 DKK til 800 DKK årligt og for pensionister (p.t. 65+) med 50 DKK til 600 DKK årligt. Hidtidig praksis med at førtidspensionister betaler samme kontingent som DSU-seniorer fastholdes indtil videre. Kontingent for juniorer (U20) og B-medlemmer (fra andre klubber) forbliver uændret på henholdsvis 550 DKK og 200 DKK årligt.

5. Valg

A. formand: Søren Pedersen modtog genvalg.

B. 2 bestyrelsesmedlemmer:

Claus Hansen blev genvalgt og Steen D. Jensen nyvalgt.

Som ny suppleant i stedet for Steen D. Jensen blev Finn Kristiansen valgt for 1 år.

6. Eventuelt 

Formanden takkede alle de medlemmer, som på den ene eller anden måde havde gjort en indsats for klubben i årets løb.

Referent:             Dirigent:

Søren Pedersen     Finn Kristiansen

Formandens beretning 2018

Indledning

Jeg vil i år starte min beretning med den sportslige del. Derefter kommer den organi­satoriske del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år og dels for­søge at se lidt frem på for­ventningerne til den kommende sæson.

Sportslig del

Holdturnering:

Førsteholdet: Køge 2 var på forhånd storfavorit til førstepladsen i Mesterrækken. For Maribo var sæsonens målsætning en placering i den bedste halvdel af rækken. Steen D. Jensen havde ladet sig overtale til at påtage sig det ansvarsfulde hverv som holdleder. Det klarede han fint. Også holdets resultat med en andenplads efter storfavoritten fra Køge 2 er absolut godkendt.

Holdet havde med 9 afbud i løbet af sæsonen flere afbud end årene før, men 3 spillere, Henning N, Steen og John var med hver gang. Det er en rosværdig stabilitet.

Holdets topscorer blev Søren Pedersen med 5 point i 6 kampe. Dermed er formanden for første gang vinder af klubbens glas for førsteholdet! Stort tillykke!

Også i den kommende sæson må det være målet at etablere os i den gode ende af Mesterrækken.

Maribo 2 havde det som oprykker i A-rækken svært. Generelt underpræsterede holdet i de fleste kampe, og da der desuden var mange afbud, blev det til en sidsteplads i rækken. Tak til Finn for et stort arbejde som holdleder under vanskelige vilkår. Topscorer med 3½ point i 7 kampe blev Gert Hansen. Tillykke med klubbens glas!

Maribo 3 skulle egentlig have spillet i C-rækken. Men holdet valgte at sige ”ja tak” til en ledig plads i B-rækken. Holdet var forhåndsfavorit til sidstepladsen. Klubfor­manden måtte dog æde sine negative forventninger, da holdet klarede sig fint og endte på syvendepladsen efter sejre over både Sydøstlolland 2 og Haslev 2. Flot præstation! Holdleder Asger Poulsen var ubeskeden nok til at blive topscorer med 2½ point i 6 kampe. Klubbens glas og klap!

Maribo stiller i den kommende sæson med mindst 2 B-rækkehold. Med lidt medgang kan Maribo 2 måske vende tilbage til A-rækken.

I C-rækken spillede Maribo 4 under ledelse af Per Rasmussen med et juniorhold. Efter aftale med de øvrige hold fra Sydøstlolland, Præstø og Faxe prøvede vi et nyt koncept med afvikling af 4 runder ved 2 stævner på lørdage. Det fik meget ros fra deltagerne. I en meget jævnbyrdig turnering blev holdet nr. 3. Med uafgjort i sidste kamp (1-3 til Faxe 4) ville holdet endda være blevet nr. 1. Topscorer og klubbens glas til Matthias Rasmussen med 5 af 6 mulige! Med et par veludførte reservetjanser i B-rækken har Matthias scoret en gevinst på 104 ratingpoint i holdturneringen. Klap!

Klubturnering:

Traditionelt har der været spillet om mesterskabet i 2 grupper, men for 2 år siden valgte bestyrelsen, at der skulle afvikles 3 grupper på grund af de senere års store tilgang af nye medlemmer og den deraf følgende større styrkeforskel mellem spil­lerne. I denne sæson var der dog kun tilmeldinger nok til at gruppe 2 og 3 spillede sammen i en monradgruppe.

Gruppe 1:  Her deltog 10 spillere, og Ulrik Rath vandt overbevisende sin 3. titel med maksimum og 3 point forspring til Sonny Holtzmann og Henning Nielsen på de følgende pladser. Vandrepokalen til Ulrik!

Gruppe 2:  I gruppe 2 med 6 deltagere var titlen også allerede afgjort inden sidste runde, idet Carsten Nielsen havde gjort rent bord og vundet alle 7 partier. Dejligt at se, at du ved en stor personlig indsats har genvundet tidligere tiders form. Tillykke med titel og pokal! Peter Kristiansen med 5 point tog andenpladsen for 2. år i træk.

Gruppe 3:  I gruppe 3 vandt sidste års toer Daniel Sandberg Jensen titlen ved med 3½ point at overhale Per Rasmussen og Bent Lorentzen i sidste runde. Er det ved at blive en tradition med en junior som vinder i denne gruppe? Pokal og klap til Daniel!

Øvrige EMT-turneringer:

Der har desuden været afholdt Maribo Byturnering og Klosterturneringen, begge med lidt flere deltagere end sidste år. Desuden LFM med hele 30 deltagere. Nyskabelsen med en dagturnering med 8 deltagere blev godt modtaget. Bliver der deltagere nok til 2 grupper i den kommende sæson? Jeg vil ikke gå i detaljer med resultaterne, da de har være omtalt andetsteds. Men jeg vil gerne her gøre lidt reklame for den kommende sæsons nyskabelse med en weekendturnering i slutningen af denne måned. Tilmeld jer snart, hvis I har tid og lyst til at deltage.

Sommerturnering:

Sommerturneringen havde i alt 24 deltagere med 11-18 pr. gang. Efter sidste omgang stod det fast, at nr. 3 blev John Kristensen med 80 cuppoint, nr. 2 Henning Nielsen 93 cuppoint, og Ulrik Rath blev vinder med hele 11 cuppoint. Hermed den sidste pokal og tillykke!

Organisatorisk del

Vi har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder. Der har i år ikke været holdt et fællesmøde med de øvriges skakklubber på Lolland-Falster i modsætning til de senere år. Det skal nok ses på baggrund af, at der de senere år ikke har været så meget nyt på fællesmøderne. På 2. HK’s delegeretmøde deltog John Kristensen og Henning Jakobsen. Der var vist heller ikke så meget nyt under solen der.

Medlemstallet er siden sidste generalforsamling gået frem med et netto på 2 til reelt 36.

Juniorafdeling

Vi overvejer stadig, hvordan denne sæsons juniortræning skal gribes an. Det bliver en stor udfordring, da det nu gælder om at videreudvikle de kundskaber, som de der har været med i et eller flere år allerede har opnået og evt. samtidig at fange flere nybegyndere. Heldigvis har Henrik Sandberg og Claus Schmidt indvilget i at supplere Jens Mott og Gert i det store arbejde, der ligger i juniortræningen. I bestyrelsen er vi også indstillet på fortsat at bakke om juniorafdelingens aktiviteter. Vi vil fortsat arrangere et Juniorgrandprix i samarbejde med 2. HK. Desuden vil der formentlig yderligere blive et par arrangementer i weekender i løbet af sæsonen, men her er detaljerne endnu ikke på plads. Desuden vil vi forsøge at fortsætte juniorholdet i C-rækken, da det sidste år viste sig som en både organisatorisk og sportslig succes. Stor tak til Per Rasmussen for at holde styr på tropperne som spillende holdleder.

Klublokaler

Vi har nu boet i vores nye klubhus i snart halvandet år. I løbet af året har der været udfordringer i forhold til belysningen udendørs og et par svage steder i stråtaget. Begge dele er løst ved kommunens hjælp. I vinter opstod der igen udfordringer med gulvet: nu bulede det ikke, men der kommer store sprækker i samlingerne visse steder. Igen ydede gulvmand Martin Krogh god service, og fik det løst inden det blev til alvorlige skader.

Vi mangler stadig en sti fra parkeringspladsen og herned, og det kan godt blive vanskeligt at nå i mål med det på den korte bane. Der er hen over sommeren sket udskiftninger i personalet i hhv. Kultur og Fritid og i Service og Bygninger, hvor vores nærmeste kontakter igennem flere år er hhv. gået på efterløn og over til en anden stilling.

Rent driftsmæssigt har vi i kraft af de større og bedre lokaliteter også nogle udfor­dringer. Rengøringen er nødvendig, men den gør ikke sig selv. Derfor vil vi fra bestyrelsen endnu en gang opfordre til, at flere melder sig til at tage en tørn et par gange om året, så belastningen på den enkelte bliver mindre. Samtidig en ros til alle for at formindske behovet for rengøring ved at være flittige til at bruge skiftesko, så vi undgår at få meget snavs med ind. Samtidig ville det være dejligt, hvis alle husk­ede at lægge kaffekrus og andet affald i skraldespanden, inden man går hjem.

Bad Schwartau

I juni var vi vært for en genvisit af vores nye skakvenner i Bad Schwartau. Arrangementet var vellykket på trods af, at en af sommerens få regnbyger kom forbi om eftermiddagen. Også sportsligt var det vellykket, idet, jeg kun har hørt positive tilbagemeldinger på, at holdkampen var udskiftet med en hurtigturnering. Økonomisk var vi dårligere stillet, end ved de to første møder, da KULT-KIT-programmet med dets tilskudsmuligheder er ophørt. Det vil sandsynligvis også fremover påvirke vores regnskab.

Øvrigt

Det er bestyrelsens prioritering at stille de hold, der giver flest mulige muligheden for at spille holdskak og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

Claus er i lighed med de senere år i gang et stort arbejde med at undersøge je­res interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 8 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.

Behov for flere turneringsledere.

For to år siden lovede jeg mig selv og klubbens medlemmer, at det var sidste gang, at jeg stillede op som formand. 10 år må være nok! Det mener jeg for så vidt stadig. Ingen fra den siddende bestyrelse er p.t. klar til at tage over, så vi har arbejdet proaktivt på at finde en anden kandidat. Det var også lykkedes, men desværre kom noget personligt i vejen for den håbede løsning. Nye sonderinger var i første omgang uden resultat, men pludselig kom en åbning fra et af klub­bens flittige og trofaste medlemmer.

Afsluttende del

Som det forhåbentlig er fremgået af de foregående afsnit, er en begivenhedsrig sæson afsluttet, og meget tyder på at den kommende sæson bliver lige så spændende og udfordrende.

Hermed stiller jeg beretningen til debat.

P. b. v.

Søren Pedersen 

Referat af generalforsamling 09/2017

Referat af ordinær generalforsamling afholdt

onsdag d. 6. september 2017 kl. 19.00 i klubhuset

med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent:

Finn Kristiansen valgt. Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Der deltog 26 af foreningens 35 medlemmer.

 

2. Formandens beretning:

Vedhæftet. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

3. Fremlæggelse af regnskab:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som i år bestod dels af et anlægsregnskab for  renoveringen af det nye klubhus og et samlet regnskab. Årets regnskab viste samlet et underskud på ca. 2800 DKK. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent:

Der var ikke indkommet forslag.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget, da der ikke kom ændringsforslag.

Bestyrelsen foreslog, at DSU-medlemmer af andre skakklubber kan blive B-medlem af Maribo  Skakklub for 200 DKK om året. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

5. Valg:

A. Kasserer: John Kristensen blev genvalgt uden modkandidat.

B. Menigt medlem: Asger Poulsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Henrik Sandberg Jensen uden modkandidat.

C. Suppleant: Steen D. Jensen blev genvalgt uden modkandidat.

D. Revisor: Peter Kristiansen blev genvalgt uden modkandidat.

E. Revisorsuppleant: Claus Schmidt blev genvalgt uden modkandidat.

 

6. Eventuelt:

Formanden takkede Asger Poulsen for 21 års virke som bestyrelsesmedlem. Desuden meddelte han, at han ikke selv genopstiller ved næste års generalforsamling. Et forslag om temaaften om digitale  træningsmidler. Det arbejder bestyrelsen i forvejen på, men tidspunkt er ikke afklaret. Afsluttende  takkede dirigenten for god ro og orden.

 

Referent: Søren Pedersen, Dirigent: Finn Kristiansen

Formandens beretning 2017

Indledning

Jeg vil i år starte min beretning med den organisatoriske del, da den del af bestyrelsens og medlemmernes indsats har været den vigtigste. Derefter kommeren sportslig og resultatmæssig del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år og dels forsøge at se lidt frem på forventningerne til den kommende sæson.

Organisatorisk del

Vi har i årets løb afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt deltaget i et fællesmøde med de øvrige skakklubber på Lolland-Falster i lighed med de senere år. Reelt er det kun 3 klubber, idet Nakskov ikkedeltog. Ellers var der ikke så meget nyt på fællesmødet. Sydøstlolland arrangerer LFM i hurtigskak søndag d. 7. januar. Desuden fik Maribo lov til at arrangere LF-mesterskabet i igen i sommeren 2018.

På 2. HK’s delegeretmøde deltog John Kristensen og Henning Jakobsen. De blev begge valgt til hovedkredsstyrelsen som hhv. juniorleder og leder af Holdturneringen. Desuden blev John hædret for sit mangeårige virke for skakken med DSU’s hæderstegn. Lad os også her give ham en hånd for den store indsats og hæder.

Medlemstallet er siden sidste generalforsamling gået tilbage med 2 til i alt 34. Det er på juniorsiden, der har været tilbagegang, hvilket vi satser på at vende i den kommende sæson.

Juniorafdeling

I næste uge starter vi en ny omgang juniortræning. Det bliver en stor udfordring, da det nu gælder om at videreudvikle de kundskaber, som de der har været med i et eller flere år allerede har opnået og samtidig at fange flere nybegyndere.Heldigvis har Henrik Sandberg og Claus Schmidt indvilget i at supplere Jens Mott og Gert i det store arbejde, der ligger i juniortræningen.I bestyrelsen er vi også indstillet på fortsat at bakke om juniorafdelingens aktiviteter. Vi vil arrangere et Juniorgrandprix i samarbejde med 2. HK. Desuden vil der formentlig yderligere blive et par arrangementer i weekender i løbet af sæsonen, men her er detaljerne endnu ikke på plads.Desuden vil vi forsøge at oprette et juniorhold i C-rækken, da det i to sæsoner ikke er lykkedes for 2. HK at etablere en juniorholdturnering.

Klublokaler

På sidste generalforsamling for et år siden var vores situation i forhold til klublokaler uafklaret. Som de fleste af jer nok ved, indgik vi i slutningen af efteråret en aftale med Lolland Kommune om at overtage huset her. Det ville kræve en total indvendig renovering. Mange af jer lovede bestyrelsen at hjælpe til med den proces. Og I har stået ved det! Nogle endda i et omfang helt ud i det ekstraordinære! (I ved allerede hvem) så jeg vil ikke her nævne enkeltpersoner. Men jeg vil gerne endnu en gang sige tak til alle jer og jeres pårørende, som har bidraget til at vi i dag står i disse dejlige  lokaler.

Som det senere vil fremgå af regnskabet rakte det kommunale tilskud på 65.000 kr. ikke helt til opgaven, men det var ikke langt fra. Og kommunale repræsentanter gav ved indvielsen udtryk for, at kommunen havde fået meget ud både pengene og samarbejdet med Maribo Skakklub. Jeg kan også den anden vej rundt sige, at jeg er positivt overrasket over samarbejdet med kommunen i denne sag. Vi mangler nu blot en sti fra parkeringspladsen og herned, men det er mit indtryk, at den er på vej.

Gulvet, som var det eneste punkt i renoveringen, hvor vi købte professionel assistance, har givet nogle store udfordringer hen over sommeren. Men også dette ser nu ud til at være løst på god vis.

Rent driftsmæssigt har vi i kraft af de større og bedre lokaliteter også nogle udfordringer. Rengøringen er nødvendig, men den gør ikke sig selv. Derfor vil vi fra bestyrelsen opfordre til,at flere melder sig til at tage en tørn et par gange om året, så belastningen på den enkelte bliver mindre. Per Rasmussen er for længst gået foran med et godt eksempel, idet han uopfordret har påtaget sig at pudse vinduerne, når de trænger. Tak for det! Samtidig vil vi opfordre alle til at formindske behovet for rengøringved at bruge skiftesko, så vi undgår at få meget snavs med ind. Samtidig ville det være dejligt, hvis alle huskede at lægge kaffekrus og andet affald i skraldespanden, inden man går hjem.

Bad Schwartau

I juni var vi i KULT-Kits regi på genvisit hos vores nye skakvenner i Bad Schwartau. Desværre var mange af vore medlemmer forhindret på den valgte dato, men ved god hjælp fra vores venner i Præstø og Faxe og en modig juniorforælder lykkedes det at blive 19 mand høj. Arrangementet var vellykket og lignede i store træk det vi udsatte tyskerne for i 2016. Også sportsligt var det vellykket, idet vores kæmpenederlag fra sidste år blev afløst af en kneben sejr i holdkampen i år.

Øvrigt

Det er bestyrelsens prioritering, at stille de hold, der giver flest mulige muligheden for at spille holdskak, og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

Claus er i lighedmed de senere år i ganget stort arbejde med at undersøge jeres interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 8 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.Vi håber (og har lovet Faxe), at vi stiller op med et juniorhold (helst med chauffør) i C-rækken.

Sportslig del

Holdturnering:

Førsteholdet: Holdleder Claus Hansen og flere andre selvskrevne førsteholdsspillere havde på forhånd meldt fra til søndags kampene af personlige grunde. Derfor overtog John Kristensen holdlederhvervet og potentielle reserver rykkede op på de faste pladser. Derfor var sæsonens målsætning reduceret til at forblive i Mesterrækken. Det lykkedes fint med en tredjeplads. Vi lå endda på førstepladsen i lang tid, men til sidst trak Slagelse og sæsonens store overraskelse fra og blev hhv. nr. 2 og 1.

Holdets topscorere var Henning Nielsen og Søren Pedersen, begge med 5 af 7 mulige points. Da Henning som førstebræt, er højest placeret, vinder han klubbens glas! Stort tillykke!

Holdet havde med 6 afbud i løbet af sæsonen flere afbud end årene før, men 5 spillere var med hver gang. Det er stabilitet. Samtidig gjorde reserverne det godt. Fx scorede Svend Erik Hansen 3 ud af 3.

I den kommende sæson må det være målet at etablere os i den gode ende af Mesterrækken.

Maribo 2 var som forventet suveræne i B-rækken. Kun et enkelt nederlag til Nykøbing F og 24 ud af 28 mulige point skaffede den forventede oprykning i hus. Maribo 3 blev nr. 4 af de 8 hold. Finn har lovet at tage endnu en tørn som holdleder, nu igen for et 8-mandshold i A-rækken. Tak for det! Hvis vi kan undgå for mange afbud, skal holdet nok klare et godt resultat her, da rækken på forhånd ser jævnbyrdig ud.

Topscorer for Maribo 2 blev Leif Roerholt med 6½ af 7 mulige point. Klubbens glas! For Maribo 3 blev topscoreren Henning Jakobsen med 5 af 7 mulige point og ikke mindre end 122 dejlige ratingpoint i gevinst. Stort klap og klubbens glas!

I C-rækken spillede Maribo 4 under ledelse af Asger Poulsen med stor rotation og hyppig afgivelse af spillere til tredjeholdet. Det blev til en placering som nr. 3 af 4. Det er vist nok den hidtil bedste placering for holdet historisk set. Topscorer forholdet blev Per Rasmussenmed 3 point. Klubbens glas!Vi tilmelder også i år et, måske 2 hold i C-rækken.

Klubturnering:

Traditionelt har der været spillet om mesterskabet i 2 grupper, men i år havde bestyrelsen valgt, at der skulle afvikles 3 grupper på grund af de senere års store tilgang af nye medlemmer og den deraf følgende større styrkeforskel mellem spillerne.

Gruppe 1:

Her deltog 9 spillere, og sidste runde bød en ægte finale mellem Henning  Nielsen og Jens Mott. Partiet var længe lige, og det varsvært at se, hvem der stod bedst. Men hen mod tidskontrollen lykkedes det Henning at få etableret et angreb med især hans to springere som hovedaktører. Jens var desuden i tidsnød og måtte trække hurtigt for at undgå at tabe på tid. Det lykkedes Henning med et springeroffer at vinde tre bønder samt at åbne Jens's kongestilling, så Jens måtte kapitulere. Dermed kunne tilskuerne ønske Henning Nielsen tillykke med hans 4. klubmestertitel siden 2010. Slutstillingen i toppen efter 8 kampe blev 1.Henning Nielsen 7 point, 2. Jens Mott 5½ point og nummer 3. Leif Roerholt 5 point.Vandrepokalen til Henning N.!

Gruppe 2:

I gruppe 2 med 8 deltagere var titlen allerede afgjort inden sidste runde, idet Finn Kristiansen havde gjort rent bord og vundet alle partier. Gruppens eneste junior Magnus gjorde efter en svær start det godt med med en slutspurt på 2½ af 3 point, hvilket var nok til en lille ratinggevinst. Slutstillingen i toppen efter 7 runder: 1. Finn Kristiansen 7 point, 2. Peter Kristiansen og 3. Carsten Nielsen begge 4½ point.

Det er 6. gang på 10 år, at Finn bliver klubmester i gruppe 2. Men i den kommende sæson skal vi have en ny mester her, da Finn med titlen rykker op i gruppe 1.

Gruppe 3:

Mens det i de to første grupper var de rutinerede kræfter, der tog topplaceringerne, var det i gruppe 3 ungdommens triumf, idet de 5 juniorer i gruppen tog de 5 første pladser. Her blev der i sidste runde kun spillet tre partier, da far og søn (Per og Matthias Rasmussen) havde spillet forud med junior som vinder. Spændingen var i højsædet i denne gruppe med hele tre mulige klubmestre inden sidste runde. Ovennævnte Matthias havde med sin sejr 5 point. Mens både Daniel med 4½ point og Carl med 4 point kunne både indhente og overhale ham. Det lykkedes for Carl med tålmodigt spil at vinde sit parti og dermed blev stillingen i toppen efter 7 runder. 1. Carl Wood-Pedersen 5 p. (korrektion 17), 2. Matthias Rasmussen 5 p. (korrektion 13,5) og 3. Daniel Sandberg Jensen 4½ point.

Alt i alt var det en vellykket klubturnering, hvor det under turneringsleder John Kristensens dygtige ledelse lykkedes at få afviklet alle partier til tiden.

Øvrige EMT-turneringer:

Der har desuden været afholdt Maribo Byturnering og Klosterturneringen, begge med lidt færre deltagere end sidste år. Desuden LFM med hele 24 deltagere, heraf 6 mesterspillere. Jeg vil ikke gå i detaljer med resultaterne, da de har være omtalt andetsteds.

Sommerturnering:

Sommerturneringen havde i alt 30 deltagere, og efter 9 runder stod det fast at nr. 3 blev Steen D.Jensen, nr. 2 John Kristensen, og Jens Mott blev vinder. Hermed den sidste pokal og tillykke!

Afsluttende del

Som det forhåbentlig er fremgået af de foregående afsnit er en begivenhedsrig  sæson afsluttet, og meget tyder på at den kommende sæson bliver lige så spændende, men forhåbentlig ikke lige så arbejdskrævende.

Hermed stiller jeg beretningen til debat.

P. b. v.

Søren Pedersen 

Referat af generalforsamling 09/2016

Referat af ordinær generalforsamling i  Maribo 

Skakklub afholdt  onsdag d. 7. september 2016 

kl. 19.00 i klublokalerne

med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent:

Finn Kristiansen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen

var lovligt indkaldt. Der deltog 24 af klubbens 36  medlemmer.

 

2. Formandens beretning:

Beretningen blev godkendt uden afstemning.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Regnskabet udviste et overskud på godt 1000 kr. og blev godkendt

uden afstemning.

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent:

Der var ikke indkommet forslag.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget, da der

ikke var andre forslag.

5. Valg:

a) Formand. Søren Pedersen var på valg, og blev genvalgt uden

modkandidater.

b) 2 bestyrelsesmedlemmer. Claus Hansen og Peter Poulsgaard var på

valg. De blev begge genvalgt uden modkandidater.

6. Eventuelt:

Intet til referat.

 

Referent:  Søren Pedersen,  Dirigent:  Finn Kristiansen

 

Formandens beretning 2016

Indledning

Traditionen tro har jeg igen i år valgt at dele beretningen op i en sportslig del og en organisatorisk del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels for­søge at se lidt frem på forventningerne til den kommende sæson.

Sportslig del

Holdturnering:

Førsteholdet: Holdleder Claus Hansens store forarbejde med at få tilkendegivelser fra spillerne om deltagelse eller ej gav igen resultater! Kun 4 afbud til de 7 kampe er en tangering af klubre­korden fra forrige sæson!

 

Det blev lige så svært at etablere os i 2. division, som vi på forhånd havde forventet! Det startede fint med uafgjort hjemme mod Tårnet Svendborg og en overraskende 5-3 sejr i Odense over Læseforeningen. Vi var således nummer 2 efter 2. runde. Men det blev hverdag igen med 4 nederlag på stribe, inden vi i sidste runde igen overraskede positivt med 4-4 mod rækkens vinder fra Nr. Åby. Generelt klarede vi os fint mod topholdene, men scorede for lidt mod midterholdene. Samlet set levede holdet op til den forventede score, og vi var ikke chanceløse som for 5 år siden, da vi sidst spillede divisionsskak. Det blev til en syvendeplads – 1½ point foran Tårnet Svendborg og med 4 point for lidt i forhold til BMS 2 på sjettepladsen.

 

Som holdets topscorer med 4 point af 7 modtager Steen D Jensen klubbens glas. Tillykke med det!

 

I den kommende sæson må det være målet at etablere os i den gode ende af Mesterrækken. Oprykning er nok ikke et tema, da vi ikke helt kender vores egen opstilling, og især da Køge har oprustet med semiprofessionelle og stærke ungdomsspillere.

 

Det tidligere andethold var efter nedrykningen blevet til 2 hold i B-rækken. Finn Kristiansen gjorde igen en stor indsats som holdleder for begge hold. Maribo 2 startede overbevisende ud med 4 sejre, men kunne ikke holde kadencen mod Nordfalster og Præstø 2 og måtte tage til takke med tredjepladsen. Maribo 3 blev nr. 6 af de 8 hold. Finn har lovet at tage endnu en tørn som holdleder.

 

Topscorer for Maribo 2 blev Abidin Mustafi med 5 af 7 mulige point. Klubbens glas!

Faktisk kunne holdleder Finn have snuppet værdigheden, hvis han ikke uselvisk havde sat sig selv af holdet mod Maribo 3 i første runde. 5 af 6 mulige uden nederlag fortjener en stor hånd!

Topscorer for Maribo 3 blev Peter Kristiansen med 2 point i 4 kampe. Klubbens glas!

 I C-rækken spillede Maribo 4 under ledelse af Asger Poulsen med stor rotation og hyppig afgivelse af spillere til tredjeholdet. Det blev til en placering som nr. 4 af 4. Kampene var dog alle jævnbyrdige Det er mit indtryk, at spillerne var glade for for en gangs skyld kun at møde jævnbyrdige modstandere. Vi tilmelder også i år et, måske 2 hold i C-rækken.

 

Topscorerværdigheden og klubbens glas går til Keld Christensen med 2½ point i 4 partier. Tillykke!

Klubturnering:

Klubturneringen blev i år afviklet i en 14 mand stor monradgruppe samt en 10 mands alle mod alle-gruppe med fælles afslutning med spisning på en lørdag. For tredje gang som en åben EMT med rating og deltagere udefra. Det blev et tæt løb i begge grupper! Klubmester for 3. gang blev Henning Nielsen på bedre korrektion end sidste års mester Claus Hansen. De endte på 8 af 9 mulige point. Pokal og klap!

Vinder i B-gruppen: Finn Kristiansen vandt sit 5. mesterskab i gruppen, men først efter omkampe med Keld Christensen og Peter Kristiansen. De 3 slog hinanden indbyrdes og gjorde rent bord i mod resten af gruppen. Pokal og klap!

Der blev af mange deltagere rejst kritik af for store styrkeforskelle i for mange partier i klubturneringen. Det har vi i bestyrelsen taget til efterretning. Derfor tilstræber vi i den kommende sæson at afvikle den i 3 grupper så vidt som muligt som alle mod alle og med oprykning til næste års turnering.

Øvrige EMT-turneringer:

Vores flexturnering i sæsonstarten, Maribo Byturnering, havde 28 deltagere – ny rekord. Henning Nielsen vandt gruppe 1 med maksimum efter 6 gevinster. Dermed Hennings anden titel som Bymester i Maribo. Der var ratingpræmie til Sonny Holtzmann. I gruppe 2 blev det til sejr til Matthias Rasmussen med de maksimale 6 point – 1½ mere end Magnus K Andersen.

Med 26 deltagere (heraf 12 fra vores naboklubber) i hovedturneringen og 11 i den sideløbende juniorturnering satte den 9 . Klosterturnering endnu en gang deltagerrekord.

Gruppevindere: Gruppe 1 Henning Nielsen. I den traditionelt jævnbyrdige gruppe 2 vandt Svend Erik Hansen med maksimum. I gruppe 3 vandt Oscar Koch-Müller fra Præstø. Endelig vandt vores junior Magnus K. Andersen gruppe 4 med maksimum og en stor ratinggevinst.

I hurtigturneringen Minikloster fik vore nye juniorer lejlighed til at prøve kræfter mod hinanden og 2 stærke juniorer fra Nykøbing Skakklub. Det gav så meget blod på tanden, at Sif, Rune og Carl fik lyst til at deltage i deres første rigtige turnering bagefter, nemlig Sommer-EMT’en.

Sommerturnering og Sommer EMT:

Vi har i årtier haft tradition for at holde brikkerne i gang sommeren over med en uformel hurtigskakturnering, Sommerturneringen. I år skulle den have selskab af en rigtig EMT. Den udfyldte åbenbart et behov, for de lovede 16 pladser blev udsolgt flere uger før tilmeldingsfristen udløb. Vi udvidede til 18 mand i håb om at kunne skabe 3 jævnbyrdige grupper. Det lykkedes også til en vis grad. Gruppevindere blev Claus Schmidt efter en flot præstation i gruppe 1. I gruppe 2 delte Gert Hansen og Leif Roerholt laurbærrene, medens det Bent Lorenzen (78 år) vandt gruppe 3 på bedre korrektion end 8-årige Johannes fra Præstø.

Sommerturneringen havde i alt 30 deltagere, og efter 14 runder stod det fast at Jens Mott blev nr. 3, Steen D. nr. 2 og John Kristensen vinder. Hermed den sidste pokal og tillykke!

Organisatorisk del

Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, samt deltaget i et fællesmøde med de øvriges skakklubber på Lolland-Falster i lighed med de senere år. Reelt er det kun 3 klubber, idet Nakskov ikke deltog og Nordfalster desværre så sig nødsaget til at lukke pr. 1. juli pga. for få aktive medlemmer. Ellers var der ikke så meget nyt på fællesmødet. Sydøstlol­land arrangerer LFM i hurtigskak søndag d. 8. januar. Desuden får Maribo lov til arrangere en sommer-emt om LF-mesterskabet i sommeren 2017.

Juniorafdeling

Vi har de seneste år taget flere til dels forgæves forsøg på at få i gang i noget juniorskak i Maribo. I den netop afsluttede sæson lykkedes det endelig at få succes på den front. Vi skylder i den sammenhæng en stor tak til Gert Hansen og Jens Mott, som fra starten af oktober til slutningen af april hver onsdag har stået for 1½ times træning af de nye (og en enkelt rutineret, Matthias) forud for den egentlige klubaften. I løbet af sæsonen har Bent og Sandberg også været behjælpelige med at integrere de unge mennesker i klublivet. Og det har virkelig bragt nyt liv i klubben med mellem 5 og 12 juniorer i alderen 8 til 14 som deltagere hver onsdag.

På onsdag starter vi en ny omgang juniortræning. Det bliver en stor udfordring, da det nu gælder om at videreudvikle de kundskaber, som blev erhvervet af de nye i sidste sæson og måske samtidig at fange flere nybegyndere. I bestyrelsen er vi også indstillet på fortsat at bakke om juniorafdelingens aktiviteter. Vi vil lørdag den 5. december arrangere et Juniorgrandprix i samarbejde med 2. HK. Desuden vil der formentlig yderligere blive et par arrangementer i weekender i løbet af sæsonen, men her er detaljerne endnu ikke på plads.

Medlemsudvikling

Medlemstallet har siden sidste generalforsamling i kraft af 6 nye juniormedlemmer vist en nettofremgang på 5 til i alt 36. Dermed er vi blevet den tredjestørste klub i 2. HK efter Holbæk og Køge, men foran Næstved og Præstø.

Klublokaler

Vi står som klub også over for en anden måske endnu større udfordring. Da den Polske Forening i Maribo i foråret besluttede at opløse sig selv, gik der ikke mange dage, før end Lolland Kommune indkaldte brugerne af Det polske Hus til et møde om husets fremtid. Vi havde i bestyrelsen forventet, at det ville være kommunens plan at lukke huset – og vi var derfor konstruktive i forhold til det – og i forhold til at skaffe os et nyt hjem for klubbens liv og fortsatte udvikling. Vi fik med Claus H som tovholder opstillet en beskrivelse af vores nuværende brug af klublokalerne og huset i øvrigt, samt en ønskeliste til kommende klublokaler. På mødet viste det sig at vore forventninger holdt stik. Det er kommunens ønske at lukke huset ned i løbet af 2016. Den største hurdle var dog at skaffe skakklubben andre egnede lokaler. I skrivende stund er situationen uafklaret, men vi arbejder stadigt konstruktivt på i samarbejde med kommunen at finde en fornuftig løsning. Det er således sandsynligt, at det er sidste gang vi holder generalforsamling her i lokalerne. Denne usikkerhed giver os også andre udfordringer i forhold til den kommende sæson. Vi var i foråret tæt på at have en renovering af vores stole på plads, men valgte at udsætte den til der forhåbentlig snart kommer en afklaring på fremtidige klublokaler. Det giver selvfølgelig også en usikkerhed i forhold til vores økonomi – mere herom under regnskab og kontingentfastsættelse.

Bad Schwartau

Som omtalt i tidligere beretninger har det været bestyrelsens ønske igen efter 14 års pause at skabe en venskabsforbindelse til en tysk skakklub. I den anledning deltog jeg i december i et såkaldt kickoff-arrangement i regi af det såkaldte KultKIT-samarbejde. Det er et interregionalt samarbejde på tværs af Østersøen. Umiddelbart gav det indledende møde i Næstved ikke noget resultat, men i februar havde en tysk embedsmand alligevel formidlet vore ønsker til skakklubben i Bad Schwartau, som viste sig at være interesseret i et samarbejde med os. Efter en indledende mailkorrespondance holdt jeg et planlægningsmøde med deres formand, Thomas Schmid. Vi kunne hurtigt blive enige om et program, som kunne tilfredsstille begge klubbers og KultKITs forventninger. Efter en for vores vedkommende omfattende planlægning og korrespondance løb tyskernes besøg i Maribo af stablen lørdag den 18. juni. Tilbagemeldingerne har fra både dansk og tysk side været alt overvejende positive. Tak til alle som bidrog til et fint møde på tværs af Østersøen – ikke mindst til Gert, som endnu en gang trådte til, da det kneb. Det er hensigten, at vi 2017 skal på genvisit hos Bad Schwartau. Forhåbentlig vil det udvikle sig til en fast tradition med et samarbejde mellem vore klubber på trods af stor forskellighed i vores vilkår og størrelse.

Øvrigt

Arbejdet i bestyrelsen har desuden for en stor del drejet sig om den daglige drift og planlægning af sæsonens aktiviteter. Claus vil om lidt gøre nærmere rede for planerne for den kommende sæson.

Det er bestyrelsens prioritering, at stille de hold, der giver flest muligt muligheden for at spille holdskak, og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.

Claus har i lighed med sidste år gjort et stort arbejde med at undersøge je­res interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 14 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.

Som et interessant kuriosum vil jeg her i den organisatoriske del nævne, at Asger Poulsen ved et rent detektivarbejde har fremskaffet klubbens 2 første forhandlingsprotokoller fra perioden 1911-59. De var opbevaret hos tidligere formand Jørn P. Rasmussen, som nu bor i Ringsted. Spændende læsning. Flot arbejde, Asger!

Afsluttende del

Som det forhåbentlig er fremgået af de foregående afsnit er en begivenhedsrig sæson afsluttet, og meget tyder på at den kommende sæson bliver lige så spændende.

 

Hermed stiller jeg beretningen til debat. 

 

P. b. v.

Søren Pedersen  

 

Referat af generalforsamling 09/2015

Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub

onsdag d. 2. september 2015 kl. 19.00 i klublokalerne

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Camilla Bak blev valgt. 26 af klubbens 31 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

2. Formandens beretning:

Beretning - se særskilt fil. Under debatten om beretningen blev der af en underviser ved teoriaften rejst kritik af demobrættets brikker mangelfulde stand. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab:

Generalforsamlingen godkendte, at regnskabet kun omfattede 11 måneder. Herefter blev regnskabet, som viste et underskud på godt 7000 kr. godkendt uden stemmer imod.

4. Indkomne forslag og fastsættelse af kontingent:

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:

”§ 9. Regnskabet afsluttes den 31. august.” ændres til ”§ 9. Regnskabet afsluttes den 31. juli.” Forslaget blev vedtaget uden stemmer imod.

b. Bestyrelsens forslag til kontingent:

Et ændringsforslag til bestyrelsens forslag om at friholde juniorer for kontingentstigning bortfaldt ved stemmelighed. Herefter blev bestyrelsens forslag vedtaget uden stemmer imod:

Kontingentet hæves med 100 kr. hhv. 50 kr. årligt til hhv. 700 kr. for almindelige medlemmer og 550 kr. for juniorer og pensionister.

5. Valg:

Kasserer John Kristensen blev genvalgt uden modkandidat og med akklamation. Det samme gjaldt for valgene til de øvrige poster:

Menigt medlem: Asger Poulsen

Suppleant: Steen D. Jensen

Revisor: Peter Kristiansen

Revisorsuppleant Claus Schmidt

6. Eventuelt:

Claus Hansen gjorde rede for hovedpunkterne i den kommende sæsons program. Formanden takkede for det store fremmøde. Herefter sluttede generalforsamlingen med Leve for Maribo Skakklub.

Referent:                     Dirigent:

Søren Pedersen           Camilla Bak

Formandens beretning 2015

Indledning

Traditionen tro har jeg igen i år valgt at dele min beretning op i en sportslig del og en organisatorisk del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels forsøge at se lidt frem på forventningerne til den kommende sæson. Til en forandring tager vi i år det organisatoriske først.  

Organisatorisk del

Vi har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt deltaget i et fællesmøde med de øvriges skakklubber på Lolland-Falster i lighed med de senere år. Det ser ud til at der igen er ved at komme lidt liv i Nykøbing Skakklub, efter at de har skaffet sig af med Skakcenteret. De har blandt andet startet en lille juniorafdeling, som vi glæder os til et fremtidigt samarbejde med i forhold til vores egne juniorer. Dette samarbejde starter med et stævne i Rødby nu på lørdag. Muligvis vil Nykøbing også arrangere en turnering i løbet af sæsonen. Ellers var der ikke så meget nyt på fællesmødet. Sydøstlolland arrangerer LFM i hurtigskak (nu med rating) den første søndag i januar.  

Vores vedtægtsændringer på sidste generalforsamling resulterede i, at Kultur og Fritid meddelte os, at vores vedtægter igen var i overensstemmelse med Lolland Kommunes fortolkning af Folkeoplysningsloven. Dermed var vi igen godkendt som en forening på almindelige vilkår.  

Mindre samarbejdsvillig er kommunen i forhold til at etablere en bedre ventilation i vores spillelokale og i forhold til at melde ud om evt. renoveringsplaner for Det polske Hus i det hele taget. Sidste: Vi er lige nu ved at undersøge mulighederne for evt. at få lokaler i et kommende kommunalt kulturhus i Stationsbygningen. Dette er dog  stadig meget uafklaret.  

Sidste forår blev vi af kommunen opfordret til at tilbyde skakaktiviteter i folkeskolereformens regi. Det sagde Finn og Gert ja til om onsdagen og Claus blev udpeget som kontaktperson til kommunen. Et år efter er der ikke kommet noget ud af initiativet.

Derfor nedsatte vi en arbejdsgruppe, som i løbet af efteråret skulle undersøge mulighederne for at skabe noget i klubregi og tage initiativ til at få unge spillere ind i klubben. Af forskellige grunde blev det ikke til noget, men vi har da lavet undervisning nogle gange (ca. 10.) i løbet af sæsonen i de perioder, hvor der ikke er seriøse turneringer. Men juniorskak og evt. en juniorafdeling er da noget vi fortsat skal have fokus på.  

Vi har i løbet af sæsonen mistet 2 medlemmer: Peter Thomsen er flyttet til udlandet og før første runde i Klosterturneringen måtte vi desværre mindes Hans Pedersen. Til gengæld er der kommet 3 nye til i løbet af sæsonen: Jesper Møller, Per Jørgensen og senest Henning Jakobsen. Det ser således ud til, at vi som klub har stabiliseret os med ca. 30 medlemmer.  

Arbejdet i bestyrelsen har desuden for en stor del drejet sig om den daglige drift og planlægning af sæsonens aktiviteter. Claus vil om lidt gøre nærmere rede for planerne for den kommende sæson.  

Det er bestyrelsens prioritering, at stille de hold, der giver flest muligt muligheden for at spille holdskak, og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau.  

Claus har i lighed med sidste år gjort et stort arbejde med at undersøge jeres interesse for klubbens aktiviteter – især holdskakken. Og de fleste har svaret positivt tilbage. Men helt afgørende for at vi om 14 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.

Sportslig del

Holdturnering:

Førsteholdet: Holdleder Claus Hansens store forarbejde med at få tilkendegivelser fra spillerne om deltagelse eller ej gav resultater! Kun 4 afbud til de 7 kampe er klubrekord  – i hvert fald så længe tilbage nogen af os kan huske! Også ved brætterne gavdet stabile fremmøde gode resultater. Igennem hele sæsonen kæmpede vi primærtmed Præstø om førstepladsen. Efter skiftende føringer var vi et mulehår foran dem, inden vi mødtes i Maribo i 6. runde. Da vi havde den på papiret letteste modstander isidste runde, talte vi på forhånd om, at 4-4 ville være et godt resultat for os. Men  

desværre var det ikke Maribos dag, og Præstø tog en fortjent sejr på 5-3 med hjem.

Men i sidste runde var marginalerne skiftet, og Præstø nåede ikke mere end 4-4 mod solide Faxe, så vi kunne sikre os oprykningen med 2 venlige remistilbud til slutresultatet  

6½-1½ mod Kalundborg.

Som holdets topscorer med hele 6½ point af 7 modtager Henrik Sandberg Jensen klubbens glas. Tillykke med det!

Hvordan vi i den kommende sæson vil klare os i 2. division bliver spændende. En sjetteplads må være målet, men det kommer ikke nemt.  

Andetholdets sæson i den nye ensporede A-række var på forhånd spået til at blive vanskeligere end de foregående 2 års flotte tredjepladser. Takket været en stor indsats fra holdleder Finn Kristiansen lykkedes det at stille fuldt hold hver gang. Og det startede flot med en kneben sejr over nedrykkeren fra Mesterrækken, Vordingborg. Faktisk et helt point bedre end førsteholdets resultat mod samme modstander et halvt år tidligere. Desværre gik det fra 2. runde i modsat retning for de 2 hold. Vordingborg satte kursen mod en sikker førsteplads, hvorimod Maribo 2 med 6 nederlag på stribe blev nr. 8 med 2½ manglende point op til en forbliven i A-rækken. Det bliver altså til 2 4 mands hold i B-rækken i den kommende sæson.  

Topscorer for Maribo 2 blev Carsten Nielsen med 4 af 7 mulige point. Klubbens glas!

I den nye C-række gjorde Maribo 3 undervejs en god figur bl.a. med en storsejr imod Sydøstlolland 2. Det endte dog med en tredjeplads efter de 2 Sydøstlolland hold, men foran Nakskov 1. Det er mit indtryk, at spillerne var glade for en gangs skyld kun at møde jævnbyrdige modstandere. Vi tilmelder også i år et hold i C-rækken.  

Topscorerværdigheden og klubbens glas gik til Camilla Bak med 4 af 6 mulige point.

Tillykke!

Klubturnering:

Klubturneringen blev igen i år afviklet i en 25 mand stor monradgruppe med fælles afslutning med spisning på en lørdag. For anden gang som en åben EMT med rating og deltagere udefra. Henrik Sandberg Jensen blev toer med 6½ point, medens Claus Hansen vandt sit i alt niende klubmesterskab i Maribo med 7½ ud 8 mulige point. Pokal  

og klapsalver!

Vinder i B-gruppen: Camilla Bak blev ny klubmester i gruppe 2 efter en flot turnering.

4 point efter i samtlige 8 runder at have mødt højere ratede modstandere. Og historisk er det også – for første gang i klubbens historie har vi en kvindelig klubmester!  

Pokal og stort tillykke!

Øvrige EMT-turneringer:

Vores flexturnering i sæsonstarten, Maribo Byturnering, havde 22 deltagere – ny rekord. Henning Nielsen vandt gruppe 1 maksimum efter 6 gevinster. Dermed Hennings første titel som Bymester i Maribo. Der var ratingpræmie til Finn Kristiansen.  

I gruppe 2 blev det til sejr til Bøje Pedersen med 5 point – et halvt mere end Camilla Bak.  

Med 28 deltagere (heraf 9 fra vores naboklubber) satte den 8. Klosterturnering endnu en gang deltagerrekord. I gruppe 1 sikrede Jens Mott sig sin første titel som Klostermester foran Henning Nielsen. I den traditionelt jævnbyrdige gruppe 2 vandt Claus Schmidt, Maribo, med en fin slutspurt. I den ligeledes jævnbyrdige gruppe 3 vandt Jørgen Olsen, Nordfalster, foran en række ratingfavoritter. I årets U1200- gruppe blev sejren delt mellem vores nye medlem Jesper Møller og vores ene junior Magnus K. Vores anden junior Matthias Rasmussen tog tredjepladsen.  

Sommerturnering:

Endelig vandt Ulrik Rath med et minimalt forspring til Henning Nielsen årets sommerturnering, som havde deltagelse af 10 til 15 spillere pr. runde og 24 i alt,  

hvilket er igen meget tilfredsstillende. Hermed den sidste pokaloverrækkelse.

Afsluttende del

Alt i alt må vi sige, at Maribo Skakklubs resultater i den afsluttede sæson er godkendte med førsteholdets oprykning og den store deltagelse i turneringerne som de mest positive.

Jeg afslutter denne beretning med en tak. Tak til alle medlemmer, som på den ene eller anden måde har deltaget i klubbens liv og aktiviteter. En særlig tak til Svend Erik og bestyrelsen for godt samarbejde. Peter Poulsgaard og Camilla Bak har nu efter lange tilløb også færdiggjort deres turneringslederuddannelser. Det betyder, at vi nu har en god forsyning af turneringsledere i klubben at trække på til vores forhåbentlig mange fremtidige aktiviteter.  

Hermed stiller jeg beretningen til debat.

 

P. b. v.

Søren Pedersen

Referat af generalforsamling 09/2014

Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub

onsdag d. 3. september 2014 kl. 19.00 i klublokalerne med følgende dagsorden :

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab

4.       Indkomne forslag

     a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer i §§ 5, 8 og 10 (tidligere rundsendt på mail)

     b. Forslag fra Finn Kristiansen om vedtægtsændring i § 5, 4. punkt, hvor der ønskes tilføjet ”og fastsættelse af kontingent”

5.      Valg

     a. Formand: Søren Pedersen – er villig til genvalg

     b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Claus Hansen og Peter Poulsgaard – er begge villige til genvalg

     c. Revisor: Vakant – Peter Kristiansen, som bestyrelsen har konstitueret er villig til at modtage valg

6.       Eventuelt

Ad 1)

Finn Kristiansen blev valgt. Der deltog 16 af klubbens 30 medlemmer i general­forsamlingen. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Generalforsamlingen besluttede i enighed at behandle kontingentfastsættelse under dagsordenens punkt 4.

Ad 2)

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 3)

Regnskabet, som udviste et underskud på godt 2.000 kr., blev godkendt med akklamation.

Ad 4)

Forslag a blev vedtaget med en tilføjelse om, at der skal vælges en revisor suppleant. Forslag b blev vedtaget. (Se de nu gældende vedtægter.)

Kontingentet forblev som foreslået af bestyrelsen uændret på 600 kr. pr. år for almindelige medlemmer og 500 kr. pr. år for pensionister og juniorer.

Ad 5)

Søren Pedersen blev genvalgt uden modkandidat. Bestyrelsesmedlemmerne  Claus Hansen og Peter Poulsgaard blev genvalgt uden modkandidater. Peter Kristiansen blev valgt til revisor for en etårig periode. Claus Schmidt blev valgt til revisor suppleant for en etårig periode.          

Ad 6)

Intet til referat.

Ref. Søren Pedersen     Dirigent Finn Kristiansen

Formandens beretning 2014

Vi vil indlede generalforsamlingen med et minuts stilhed til minde om vores mangeårige medlem og revisor Flemming Møgelmose, som på tragisk vis blev dræbt på sit arbejde i foråret.

Æret være Flemmings minde!

Indledning

Traditionen tro har jeg igen i år valgt at dele min beretning op i en sportslig del og en organisatorisk del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels forsøge at se lidt frem på for­ventningerne til den kommende sæson.

Sportslig del

Holdturnering:

Førsteholdet: Vi forventede, at holdet kunne i top 3 af Mesterrækken. Det lykkedes ikke helt, da vi sluttede på fjerdepladsen i en meget jævnbyrdig række. Det startede   ellers fint med 7 matchpoint efter de første 4 runder. I hjemmekampen i 5. runde mod bundholdet Vordingborg stillede vi op uden afbud. Desværre kæmpede Vordingborg sig til en kneben, men fortjent sejr. I de sidste 2 run­der lignede sæsonen de foregående, hvor et afbudssvækket Maribo 1 tabte til Holbæk 2 og Kalund­borg.

Som holdets topscorer med 5 point af 7 uden tab modtager John Kristensen klubbens glas. Tillykke med det!

Hvordan vi i den kommende sæson vil klare os i Mesterrækken er det svært at spå om. Men vi kan da gløde os over, at de 3 hold vi tabte til i år ikke er med, da det ene rykkede op og de 2 andre ryk­kede ned!

Andetholdets sæson   i A-rækken lignede førsteholdets. Holdet viste stor stabilitet i både fremmøde og resultater i de første 4 runder, men så væltede afbuddene ind pga. ferie og arbejde i de 3 sidste runder, hvor det ikke var nogen fornøjelse at være holdleder. Dog skal der lyde en stor tak til de reserver, især Peter T., Hans og Camilla som stillede op når det kneb.   Resultatet blev 2 nederlag, men det lykkedes med nød og næppe at gentage sidste års flotte tredjeplads. Topscorer og klubbens glas var holdlederen (Søren Pedersen) ubeskeden nok til selv at tage med 5 af 7 mulige point.

Om vi kan stille et forsvarligt   A-rækkehold i den kommende sæson er i øjeblikket uvist pga. af den ændrede struktur i 2. HK´s holdturnering. Mere om dette tema i den organisatoriske del af beretnin­gen.

Desuden tilmeldte vi i år et tredjehold i B-rækken, så der blev mulighed for at flest muligt kom til at spille holdkampe. Forventningerne til resultaterne var ikke store på forhånd, men det lykkedes at spille uafgjort i hjemmekampen mod Sydøstlolland 2. Da 2 af samme holds (SØL) spillere i sidste runde kørte til Stege i stedet for Maribo, blev hele rækken vendt på hovedet. Da Nykøbing F og Møn på forhånd var udelukket fra at vinde præmie igen, endte det med at Maribo 3 med et et halvt point i den korrigerede slutstilling vandt vandt præmien. Lettere grotesk, men korrekt ifølge regler­ne.

 Klubbens glas til holdleder Asger Poulsen.

Mht. den kommende sæson ser det ud til, at den nye holdturneringsstruktur med en C-række kan gøre det mere attraktivt for vores mindre stærke spillere at spille holdkampe. Vi er i bestyrelsen i gang ed at undersøge, hvem der kan og vil spille holdturnering i den nye sæson, hvorefter vi indretter vores tilmelding efter det.

Klubturnering:

Klubturneringen blev igen i år afviklet i en stor monradgruppe med fælles afslutning med spisning på en lørdag. Som noget nyt som en åben EMT med rating og 2 deltagere udefra.   Claus Hansen blev toer med 6 point, medens John Kristensen og Steen D. Jensen delte tredjepladsen med 5½ og fine ratinggevinster. Helt urørlig var dog Ulrik Rath, som vandt sit andet klubmester­skab i Maribo med 8 ud 8 mulige point. Pokal!

Vinder i B-gruppen: Keld Kristensen blev ny klubmester i gruppe 2 efter en fin sæson og med et helt points forspring til en gruppe af forfølgere. Pokal!

EMT-turneringer:

Vores flexturnering i sæsonstarten, Maribo Byturnering, havde 19 deltagere.   Claus Hansen vandt med 5½ af 6 foran Henning Nielsen. Der var ratingruppepræmie til Carsten Nielsen. I gruppe 2 blev det til en favoritsejr til Hans Pedersen.

Med 27 deltagere (heraf 8 fra vores naboklubber) satte den 6. Klosterturnering deltagerrekord. Lokal gruppevinder blev der kun i gruppe 1, hvor Ulrik sikrede sig sin første titel som Kloster­mester foran Rekordmeister Henning Nielsen. I gruppe 2 vandt Jens P. Petersen fra Sydøstlolland. I den jævnbyrdige gruppe 3 delte Nakskovs Svend Aage Christensen førstepladsen med Mr. EMT, Henning Jakobsen fra Nordfalster. I årets nyskabelse, en U1200- gruppe blev vinderen ikke overra­skende Lars Møller fra Sydøstlolland foran vores egen Bøje Pedersen.

LF-mesterskabet, som Maribo Skakklub skulle have været vært for, blev desværre aflyst, da der var for få tilmeldinger til en sportslig relevant turnering. Dermed ser det ud til, at denne turnering igen må lægges i mølpose i nogle år.

Pokalturneringen:

Det lykkedes   Maribo at kvalificere sig i Bredderækken til landsfinalen i Odense, men slutresultatet var beskedent med en placering under midten.

Sommerturnering:

Endelig vandt Henning Nielsen årets sommerturnering, som havde deltagelse af 11 til 19 spillere pr. runde og 26 i alt, hvilket er meget tilfredsstillende. Hermed den sidste pokaloverrækkelse.

Der har også været afholdt andre mindre turneringer, som jeg ikke vil gå i detaljer med. Dog skal Jens Motts fine præstation i Politiken Cup nævnes, idet han scorede 2 point over forventet og der­med vandt 60 ratingpoint.

Alt i alt må vi sige, at Maribo Skakklubs resultater i den afsluttede sæson ikke står helt mål med de fine resultater i sæsonen 12-13, men dog er respektable.

Organisatorisk del

Vi har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder , hvilket er lidt mindre end de senere år. Det er dog ikke et udtryk for, at der ikke har været noget at lave. Tværtimod har det nok været den travleste sæson siden jubilæumsåret. Det startede lige efter generalforsamlingen, da Kultur og Fritid meddelte os, at vores vedtægter ikke var i overensstemmelse med Lolland Kommunes fortolkning af Folkeop­lysningsloven. Mod at afgive en hensigtserklæring om at ville ændre på næste generalforsamling fik vi lov at køre på en midlertidig godkendelse som forening.

Et endnu større projekt i efteråret var at få skaklubben gjort klar til digitaliseringen af post og anden kontakt til de offentlige myndigheder og banken. Det kostede John og mig om ikke blod og tårer så megen sved, inden det lykkedes at komme igennem de mange og omstændelige procedurer i den anledning. Men til sidst lykkedes det at få det hele til at fungere.

I forrige sæson startede Claus og jeg på det, vi har kaldt fredagsskak. Ideen bag det var at give nye og mindre rutinerede af vores medlemmer et forum for at træne og udvikle sig skakmæssigt samt få lidt basal undervisning i skakkens mysterier. Desværre måtte Claus melde fra pga. nyt arbejde, men jeg har haft fornøjelsen at have med aldersmæssigt spredte skare gøre i 2 timer næsten hver fredag eftermiddag fra oktober til april. Det har været sjovt som underviser, og det er mit indtryk at I begyndere også har haft glæde af arrangementet. Jeg tror, at det har været med til at fastholde mange af de nye medlemmer, vi har fået det seneste halvandet år. En glædelig sidegevinst ved det har været, at Maribo Skaklub har været den klub i hele 2. HK, som i 2013 havde den største nettofremgang, nemlig 5 medlemmer, så vi lige har rundet de 30. Det udløste et skakur i præmie, ligesom hovedkredsen efter ansøgning har bevilliget os 1000 kr. til materialer m.m. til fredagsskakken.

Desværre kan fredagsskak ikke fortsætte i den kommende sæson, i hvert fald ikke med mig som leder. Det skyldes, at jeg som andre lærere i folkeskolen er kommet under Lov nr. 409. Det betyder i Lolland Kommune bl. a. en 40½ times arbejdsuge fra mandag til fredag på fast mødeplan og ingen mulighed for som tidligere at lægge noget af arbejdet om aftenen eller i weekender eller på elevfridage i løbet af skoleåret. Derfor er jeg ikke i stand til at lave skak fredag eftermiddag. Hvis andre i klubben vil byde ind er de velkomne. Hvis ikke må vi i bestyrelsen se på, om vi kan lægge et lignende tilbud ind i nogle weekender i løbet af sæsonen.

I samme genre blev vi af kommunen opfordret til at tilbyde skakaktiviteter i folkeskolereformens regi. Det har Finn og Gert sagt ja til om onsdagen og Claus er udpeget som kontaktperson til kommunen. Foreløbig er der og ikke kommet noget konkret ud af initiativet. Hvis vi fortsat skal trække nye unge medlemmer til er det bestyrelsens overbevisning, at vi selv i klubregi må gøre noget ved det. Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, som i løbet af efteråret skal undersøge mulighederne og tage initiativ til at få unge spillere ind i klubben.

Vi har for 5. år i træk holdt et fælles møde for skakklubberne på Lolland-Falster om planlægningen af den kommende sæson. I den forbindelse deltog desværre kun Sydøstlolland og Nordfalster. Vi besluttede at give LFM en pause, dog sådan, at hvis en af klubberne vil arrangere det på et tidspunkt er der mulighed for det. Desuden flyttes LFM i hurtigskak fra august til en lørdag i januar med Sydøstlolland som arrangør.

Arbejdet i bestyrelsen har desuden for en stor del drejet sig om den daglige drift og planlægning af sæsonens aktiviteter. Claus vil om lidt gøre nærmere rede for planerne for den kommende sæson.

Jeg meddelte på generalforsamlingen for 2 år siden, at det var min sidste periode som formand, vi gik ind i, og det har været min hensigt at følge det. Imidlertid har den øvrige bestyrelse bedt mig om at overveje at tage en periode mere. Dette var under forudsætning af, at vi fik lavet en mere ligelig arbejdsfordeling. Derfor har vi lavet en organisationsplan, som fordeler arbejdsopgaverne i klubben og bestyrelsen på både poster og personer. Derfor har jeg valgt at genopstille, men jeg vil tilføje, at jeg ikke har nogen som helst problemer med at afgive posten, hvis generalforsamlingen vælger en anden.

Vi var desværre forhindret i at deltage i forårets delegeretmøde i 2. HK. Desværre, fordi mødet vedtog en gennemgribende forandring af holdturneringen, som jeg ikke tror entydigt er til fordel for Maribo og andre klubber i den geografiske udkant af holdturneringens område. Baggrunden for revisionen var god nok, nemlig at undgå mange sportsligt uinteressante kampe i B-rækken, hvor hold fra små klubber som fx Møn og Nykøbing F! år efter år tværede hold af begyndere og mindre stærke spillere ud. Jeg vil nu kort gennemgå, hvad ændringerne betyder for Maribos hold.

I Mesterrækken vil der ikke være nogen ændringer, idet der stadig vil være 8 hold á 8 spillere. For A-rækken vil der til kommende sæson kun være 8 hold á 8 spillere i en kreds mod hidtil 16 hold i 2 kredse. For at overholde ”70 km-reglen” vil det betyde enten flere kampe om søndagen eller flere som fællesstævner eller måske begge dele. Det vil formentlig for os betyde færre rigtige hjemmekampe og mere kørsel. Dette sammenholdt med hvor svært det har været at stille hold i A-rækken til de sidste runder de 2 seneste år gør, at jeg er mindre optimistisk mht. om vi kan bevare et A-hold til den kommende sæson. Et alternativ kunne være (hvis 2. HK accepterer det) at bytte det ud med et eller måske 2 hold i B-rækken (4 mands). Mht. til den nye C-række vil det være en oplagt mulighed for at stille et eller helst 2 hold med spillere under 12-1300 i rating + evt. en holdleder/chauffør op til 1500 i rating.

Det er bestyrelsens prioritering, at stille de hold, der giver flest muligt muligheden for at spille holdskak, og vel at mærke på et sportsligt interessant niveau. Men helt afgørende for at vi om 14 dage kan melde de rigtige hold til er det, at I hver især er så præcise som muligt i udfyldelsen af den forhåndsundersøgelse som er på vej rundt nu. Og at I kan leve op til jeres tilsagn igennem sæsonen.

Det er ikke kun kommunen og 2. HK, som har givet os udfordringer i løbet af det forgangne år. Senest er det FIDE (Verdensskakforbundet) som med sine nye regler for skakspillet udfordrer os.

Det gælder især reglen om forbud mod at medbringe mobiltelefoner, tablets og andre elektroniske værktøjer på spillestedet. Der er tale om en kraftig skærpelse af den hidtidige regel, hvor de ikke måtte give lyd og selvfølgelig heller ikke benyttes under partiet. Nu må de som sagt slet ikke medbringes. Det giver os nogle udfordringer i at finde en fornuftig måde at håndtere forbuddet på. Heldigvis har DSU's hovedstyrelse i søndags vedtaget nogle fornuftige tolkninger af reglerne, som vi naturligvis også følger i Maribo.   Det, vi skal have for øje, er, at reglerne har to fornuftige formål; nemlig at undgå lydmæssige forstyrrelser under spillet og at undgå at en spiller modtager udlovlig hjælp til sine træk (også kaldet elektronisk doping.)

En anden vigtig regelændring som I skal være opmærksomme på er, at et parti nu tabes allerede 2. gang, den samme spiller foretager et ulovligt træk, mod tidligere 3. gang.

Jeg afslutter denne beretning med en tak og en opfordring. Tak til alle medlemmer, som på den ene eller anden måde har deltaget i klubbens liv og aktiviteter. En særlig tak til Svend Erik og bestyrelsen for godt samarbejde. Og tak til Finn for på mange måder at have bidraget, når vi har haft brug for det. Du har også opnået dommerlicens, ligesom Peter P. er godt på vej til. Det betyder at vi nu har en god forsyning af turneringsledere i klubben at trække på til vores forhåbentlig mange fremtidige aktiviteter. Og til sidst vil jeg gentage en opfordring til alle øvrige medlemmer om at sige til, hvis I kan og vil aflaste bestyrelsen lidt i det daglige arbejde. Det kunne fx være ved at melde jer til at deltage i en rengøring en gang eller to om året eller ved at hjælpe med indkøb af øl og vand.

Hermed stiller jeg beretningen til debat.

Søren Pedersen

Referat af generalforsamling 09/2013

Referat af ordinær generalforsamling i Maribo Skakklub

afholdt onsdag d. 4. september 2013 kl. 19.00 i klublokalerne

med følgende dagsorden:

1. 
      Valg af dirigent

2. 
      Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af regnskab

4. 
      Indkomne forslag 
                                                                                         Vedtægtsændringer


5. 
      Valg

                                                                                       Kasserer

                                                                                       Bestyrelsesmedlem

                                                                                       Suppleant

                                                                                       Revisor


6. 
      Eventuelt


Ad 1: Camilla Bak blev valgt. Der var mødt 16 af klubbens 30 medlemmer.

Ad 2: Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 3: Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. Det udviste et underskud på ca. 1200 kr. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, dvs. 600 kr. årligt for seniorer og 500 kr. årligt for pensionister og juniorer, blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4: Bestyrelsens 3 forslag til vedtægtsændringer blev alle vedtaget uden stemmer imod. Se nye vedtægter vedhæftet.

Ad 5: Kasserer John Kristensen blev genvalgt uden modkandidat.

Bestyrelsesmedlem Asger Poulsen blev genvalgt uden modkandidat.

Suppleant Steen D. Jensen blev genvalgt uden modkandidat.

Revisor Flemming Møgelmose blev genvalgt uden modkandidat.

Ad 6: Der blev ønsket etablering af et kraftigere, men lydløst udsugningsanlæg til forbedring af luftkvaliteten i det store spillelokale. Desuden blev der fremsat forskellige synspunkter om den ideelle turneringsform.

Ref. SP

Formandens beretning 2013

Indledning

Traditionen tro har jeg igen i år valgt at dele min beretning op i en sportslig del og en organisatorisk del. I begge afsnit vil jeg dels se tilbage på det forløbne år, og dels forsøge at se lidt frem på forventningerne til den kommende sæson.

Sportslig del

Holdturnering: